Naslovna AKTUELNO Danas sjednica Općinskog vijeća Lukavac

Danas sjednica Općinskog vijeća Lukavac

Danas će u sali PU Lukavac u 11 sati početi 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac, a prema nacrtu dnevnoga reda predviđeno je razmatranje 12 tačaka.

 

1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Lukavac, održane dana 09.05.2018. godine i Izvoda iz zapisnika sa vanrednih sjednica Općinskog vijeća održanih dana 18.05.2018. godine;


 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju Javnog interesa (za napredovanjerudarskih radova PK „Šikulje“) broj 02-31-1-1639/17 od 23.04.2018. godine;

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu putem javnog nadmetanja – licitacijebroj:02-02-1-702/18 od 26.04.2018. godine;

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu putem javnog nadmetanja – licitacijebroj:02-02-1-703/18 od 26.04.2018. godine;

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju Javnog interesa (za rekonstrukciju iizmještanje dijela trase regionalne ceste R-471 Lukavac-Vijenac-Banovići,) broj 02-31-1818/17 od23.04.2018. godine;

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni odluke o davanju u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u vlasništvu općine Lukavac;

 

7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjojorganizaciji Općinskog pravobranilaštva;

 

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o godišnjem izvršenju Budžeta Općine Lukavac za period01.01.2017. do 31.12.2017. godine;

 

9. Razmatranje i usvajanje periodičnog izvještaja o izvršenju Budžeta općine Lukavac za period01.01.2018.. do 31.03.2018 godine;

 

10. Razmatranje i usvajanje Plana rada Općinske Izborne komisije Lukavac za 2018. godinu;

 

11. Informacija o zaštiti stanovništva od NUS-a na području općine Lukavac sa pregledom deminiranih površina i prijedlogom mjera za unapređenje u oblasti deminiranja;

 

12. Vijećnička pitanja i inicijative
– upoznavanje sa građanskom inicijativom vezano za izmjenu odluke o radnom vremenu u oblastitrgovine i ugostiteljstva.

 

RTV Lukavac će sjednicu prenositi uživo, te emitovati i kompletan snimak u večernjim satima.