Naslovna AKTUELNO Federalna vlada donijela Odluku o Listi lijekova Fonda solidarnosti

Federalna vlada donijela Odluku o Listi lijekova Fonda solidarnostiFederalna vlada donijela je Odluku o Listi lijekova fonda solidarnosti FBiH koja se finansira sredstvima fonda solidarnosti FBiH. Sastavni dio ove odluke je Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji mogu biti korišteni i na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije BiH.

 

Na Listu lijekova uvršteni su lijekovi za terapiju malignih neoplazmi, za terapiju malignih neoplazmi s posebnim režimom propisivanja, imunosupresivi, lijekovi za liječenje hepatitisa C i B, za liječenje multiple skleroze, lijekovi u tretmanu hemodijalize, lijekovi za liječenje hemofilije, biološki lijekovi za liječenje upalnih bolesti debelog crijeva (Morbus Chron, ulcerozni kolitis), antiretrovirusni lijekovi, humani imunoglobulin i lijekovi za profilaksu respiratornog sincijalnog virusa.

 

U Listu lijekova fonda solidarnosti uvršteni su i tuberkulostatici. Izuzetno, na Listu mogu biti uvršteni i lijekovi preporučeni kroz poseban program, za koji budu osigurana dodatna finansijska sredstva federalnog fonda solidarnosti.

 

Preporučeni sadržaj posebnog programa ovih lijekova je sastavni dio ove odluke i sadrži lijekove koji se koriste isključivo prema posebnoj preporuci ordinirajućeg doktora medicine, specijaliste određene grane medicine, za odgovarajućeg pacijenta, uz tačno utvrđenu indikaciju, način primjene, doziranje, te uz navedenu očekivanu potrebnu količinu lijeka i dužinu trajanja terapije.

 

Uvođenje osiguranika u pravo korištenja lijekova preporučenih kroz sadržaj posebnog programa nakon preporuke ordinirajućeg liječnika, obavlja komisija za utvrđivanje prava korištenja ovih lijekova.

 

Korištenje lijekova s Liste fonda solidarnosti obavlja se u skladu sa utvrđenim stručno-medicinskim uputstvima izdatim od strane federalnog ministra. Nakon donošenja ovih uputstava uvođenje osiguranika u pravo korištenja lijekova s Liste fonda solidarnosti obavlja komisija za utvrđivanje prava korištenja lijekova koju imenuje direktor Federalnog zavoda, uz prethodnu saglasnost federalnog ministra.

 

Izuzetno Upravni odbor Federalnog zavoda može u medicinski opravdanom slučaju, a na prijedlog komisije za utvrdivanje prava korištenja lijekova, odobriti primjenu tačno definiranih količina neophodnih lijekova za određen broj pacijenata, a koji se ne nalaze na Listi lijekova fonda solidarnosti, uz uvjet da se nabavka ovih lijekova finansira od strane proizvođača lijeka u iznosu od 50 posto, a sufinansira iz sredstava federalnog fonda solidarnosti, bez obzira da li je lijek koji se finansira po ovom režimu registriran u BIH ili ne.

 

U razlozima za donošenje ove odluke je navedeno da se Lista lijekova fonda solidarnosti donosi u skladu sa Zakonom o apotekarskoj djelatnosti, kao i odredbama Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade Liste lijekova fonda solidarnosti FBiH, kao i korištenju lijekova s Liste lijekova fonda solidarnosti FBiH. Imajući u vidu da je važeća odluka iz ove oblasti više puta mijenjana u prilozima, bilo je potrebno donijeti cjelovitu novu odluku iz ove oblasti s prečišćenim prilozima, s ciljem njene lakše primjene, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.