Naslovna AKTUELNO Javni konkurs za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Lukavac

Javni konkurs za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Lukavac

Raspisuje se Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Lukavac  putem JAVNOG NADMETANJA – PRVA LICITACIJA ( u daljem tekstu licitacija) , radi izgradnje magacina i kolske vage i to nekretnine označene kao:

-k.č. broj: 1282/61, zvana „POLJE“ livada 2. klase u površini od 3265 m2 upisana u pl. broj: 295 K.O. Puračić u posjedu Općine Lukavac sa dijelom 1/1,po novom a po  starom premjeru upisana u zk.ul.br. 2386 u vlasništvu Skupština opštine Lukavac sa 1/1.

Tekst konkursa možete pronaći na linku:

Javni konkurs