Naslovna AKTUELNO Općina Lukavac objavljuje ispravku Javnog poziva za subvencioniranje usluga obavljanja javnog prevoza...

Općina Lukavac objavljuje ispravku Javnog poziva za subvencioniranje usluga obavljanja javnog prevoza putnika

Na osnovu člana 5. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka odobravanja subvencija za pružanje usluga redovnog autobuskog linijskog prevoza putnika („Službeni glasnik općine Lukavac, broj: 6/19 i 1/20) i člana 6. Odluke o pokretanju postupka subvencioniranja pružanja usluga redovnog autobuskog linijskog prevoza putnika za period 01.04. do 27.09.2020.godine, broj: 02-02-1735/20 od 25.02.2020.godine, Služba za komunalno-stambene poslove donosi

 

ISPRAVKU JAVNOG POZIVA


za subvencioniranje usluga obavljanja javnog prevoza putnika

ze period 01.04. do 30.09.2020.godine

 

I

U Javnom pozivu za subvencioniranje usluga obavljanja javnog prevoza putnika ze period 01.04. do 30.09.2020.godine, broj: 12-23-1828/20 od 03.03.2020.godine, ispravlja se greška u pisanju tako da u prilogu 2. Obrazac za cijenu ponude, tabelarni dio Obrasca glasi:

 

R.br RELACIJA  

JEDINICA

MJERE

 

DUŽINA JEDNE RELACIJE u km

PONUĐENI IZNOS SUFINANSIRANJA PO PREĐENOM km u KM

(sa PDV-om)

1 LUKAVAC “AS” – MODRAC – TABACI – PURAČIĆ “R” – TURIJA (ŠKOLA) – KARIĆI km 18,80
2 LUKAVAC “AS” – PROKOSOVIĆI (ALJUKIĆI) – BABICE – ORAHOVICA km 16,40
3 LUKAVAC “AS” – GORNJE POLJICE “R” – JARUŠKE km 22,80
4 FABRIKA CEMENTA – LUKAVAC “AS” – KOKSARA – HUSKIĆI (VODA) – ŠIKULJE (CENTAR) – PRLINE (VODA) km 14,50
5 LUKAVAC “AS” – FABRIKA SODE – BOKAVIĆI (DŽAMIJA) – SELIMOVIĆI km 4,90
6 LUKAVAC “AS” – KOKSARA – CAPARDE “R” – MALINJAK – PANJIK (ŠKOLA) km 20,50

 

 

 

 

 

II

 

Ispravka greške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg pravni učinak proizvodi Javni poziv za subvencioniranje usluga obavljanja javnog prevoza putnika ze period 01.04. do 30.09.2020.godine, broj: 12-23-1828/20 od 03.03.2020.godine.

 

III

 

Ostali dio teksta Javnog poziva za subvencioniranje usluga obavljanja javnog prevoza putnika ze period 01.04. do 30.09.2020.godine, broj: 12-23-1828/20 od 03.03.2020.godine ostaje nepromijenjen.

 

 

 

 

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Mirela Bubić, dipl.pravnik