Naslovna AKTUELNO Porezna uprava Federacije BiH poziva radnike koji rade na crno da obavijeste...

Porezna uprava Federacije BiH poziva radnike koji rade na crno da obavijeste Poreznu upravu

U periodu januar – oktobar 2018. godine porezni obveznici Federacije BiH uplatili su 4.264.429.966 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada.

 

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – oktobar 2018. godine uplatili 4.264.429.966 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za  286.616.293 KM više u odnosu na januar – oktobar 2017. godine ili iskazano u procentu više za 7,21%. 

Uplate javnih prihoda po kantonima, u periodu januar – oktobar 2018. godine, u odnosu na januar – oktobar 2017. godine, prikazujemo u sljedećoj tabeli:

 

R.br. Kantoni januar–oktobar  2017. januar-oktobar  2018. index

18/17. (%)

razlika u KM učešće u ukupnoj naplati(%)
1. Sarajevski 1.494.488.640 1.578.239.577 105,60 83.750.937 37,01
2. Tuzlanski 648.990.630 703.157.866 108,35 54.167.236 16,49
3. Zeničko-dobojski 508.353.695 552.429.203 108,67 44.075.508 12,95
4. Hercegovačko-neretvanski 473.923.046 514.248.866 108,51 40.325.820 12,06
5. Srednjobosanski 294.757.405 319.134.662 108,27 24.377.257 7,48
6. Unsko-sanski 250.841.728 263.892.310 105,20 13.050.583 6,19
7. Zapadnohercegovački 152.906.016 164.419.155 107,53 11.513.139 3,86
8. Kanton 10 69.085.665 72.509.894 104,96 3.424.230 1,70
9. Bosansko-podrinjski 43.354.343 53.847.645 124,20 10.493.303 1,26
10. Posavski 41.112.507 42.550.788 103,50 1.438.281 1,00
  Ukupno 3.977.813.673 4.264.429.966 107,21 286.616.293 100,00

 

U periodu januar – oktobar  2018. godine u odnosu na januar – oktobar 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 93.384.656 KM, ili iskazano u procentu za 6,90%. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

 

  • poreza na dobit u iznosu od 337.693.817 KM, što je više za 10,69% ili 32.602.197 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 10,08% ili za 24.554.360 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 13,07% ili za 8.047.837 KM;
  • porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 140.146.584 KM, što je više za 0,13% ili za 177.528 KM;
  • ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 1.008.674 KM što je za 23,5% ili za 309.796 KM manje; 
  • porez na dohodak naplaćen je u iznosu od  369.791.637 KM, što je povećanje za 12,28% ili za 40.456.256 KM;
  • naknade i takse naplaćene su u iznosu od 326.409.017 KM, što je manje za 0,27% ili za 882.284 KM.

 

U periodu januar – oktobar 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od  2.812.550.300 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 192.894.643 KM ili iskazano u procentu za 7,36%.

 

Naplaćeni doprinosi iznose:

 

  • doprinosi za PIO/MIO 1.561.284.715 KM;
  • doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.121.086.430 KM;
  • doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 130.179.155 KM.

 

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.10.2018. godine je 527.586 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.

 

Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Porezna uprava poziva obveznike da svoje obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja.

 

Porezna uprava će na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju sve svoje porezne obaveze, a iskazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema obveznicima koji ih žele izbjeći, te preduzetim mjerama i aktivnostima ove obveznike usmjeriti na zakonito postupanje.

 

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

 

Porezna uprava se zahvaljuje svim medijima na saradnji. Svojim izvještavanjem o našem radu doprinijeli ste transparentnijem radu Porezne uprave i podizanju ukupne svijesti poreznih obveznika da izmiruju svoje obaveze. Pozivamo vas da i dalje pratite rad Porezne uprave.

 

Porezna uprava poziva računovodstvenu i revizorsku profesiju da radi na način koji služi javnom interesu i da postupa u skladu sa važećim zakonima, kao i da se suzdrži od bilo kojeg ponašanja koje može štetiti javnom interesu i biti diskreditirajuće za računovodstvenu i revizorsku profesiju.

 

Odgovornost računovođe nije isključivo u tome da se zadovolje potrebe pojedinačnog poslodavca, nego da postupa u skladu s važećim propisima i tako djeluje u javnom interesu. Vaša struka može i treba da obavi značajnu ulogu u sprečavanju nelegalnih aktivnosti poreznih obveznika i odgovornih lica, na način da svojim savjetima i radnjama utičete da ova lica ne vrše nezakonite radnje, a da one koji to čine prijavite Poreznoj upravi. Kako ne biste bili učesnici u vršenju nezakonitih aktivnosti pozvamo vas da Poreznoj upravi prijavite sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljate aktivnosti.

 

Budite partner i saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.

 

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Porezna uprava će sve prijave ozbiljno i temeljito razmotriti i po njima postupiti u skladu sa zakonom, svojim nadležnostima i raspoloživim kapacitetima, te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi poslodavci izvršili prijavu radnika. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.

 

Učinite korak i pomozite sebi. Porezna uprava je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi? Budite partner Porezne uprave u sprečavanju rada na crno!

 

Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.

 

Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo. Porezi i doprinosi su i vaš novac.

 

Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

 

pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.