Naslovna AKTUELNO Sindikat rudnika ”Šikulje” oglasio se saopćenjem za javnost

Sindikat rudnika ”Šikulje” oglasio se saopćenjem za javnost


Nakon jučerašnjih mirnih protesta rudara Rudnika ,,Šikulje” u Lukavcu želimo da iznesemo sve činjenice i obavijestimo širu javnost o nizu neistina koje su izgovorene od strane Načelnika Općine Lukavac, stoji na početku saopćenja Sindikata rudnika ”Šikulje” u Lukavcu.

 

”lzjava koju je dao Načelnik da uvođenje Rudnika,,Kreka” u posjed nekretnina za dan 29.04.2019. a na osnovu rješenja Vlade FBiH nije izvršeno zbog ne učešća čete za spasavanje Rudnika ,,Kreka,, je neistinita. Zaključkom službe za geodetsko i imovinsko pravne poslove br. 09/2-31,-L-L46L/1,6 od 22.04.2019. godine u tački 2 je rečeno:,,Obaveza iz tačke 1 ovog Zaključka izvršiti će se na dan 29.04.2019. godine (ponedjeljak) u 11 sati, tako da će se oslobađanje nekretnina od lica izvršiti na način da je ovlaštena osoba Službe civilne zaštite doći do sigurne linije koju će identificirati na terenu ovlaštena lica ZD Rudnici,,Kreka.,i služba civilne zaštite Lukavac i sa uspostavljene linije pozvati lica koja borave u objektu i prostoru na gore navedenoj katastarskoj čestici iz tačke 1 ovog zaključka da ista napuste u suprotnom će se u slučaju odbijanja predaje posjeda i pružanja otpora izvršenika uz asistenciju i obezbjeđenje pripadnika Mupa TK pristupiti na predmetnu nekretninu i ista osloboditi od lica.

Dalje će Služba civilne zaštite osloboditi nekretninu iz tačke 1 dispozitiva ovog zaključka od životinja i materijalnih dobara prema Planu izmiještanja i zbrinjavanja o čemu će se sačiniti posebni zapisnici.
lmajući u vidu da se radi o potencijalno ugroženoj zoni pripadnici MUP-a TK kao i pripadnici čete za spasavanje ZD Rudnici,,Kreka”Tuzla iostali udesniciie preduzeti sve mjere zaitite lica koja se budu kretala unutar ugrožene zone”.
Da bi četa za spasavanje Rudnika ,,Kreka” izvršila naprijed navedeni zadatak, bilo je potrebno da se izvrše radnie iz stava 1 i 2 naprijed navedenog dijela Zaključka. lsta je čekala spremna za asistenciju ali tek na poziv Voditelja postupka koji je izostao na dan izvršenja Zaključka iz samo njemu poznatih razloga. lsti je obustavio izvrčenje Zaključka i pored obezbijeđene asistencije pripadnika MUP-a TK te prekinuo aktivnosti uvođenja ZD Rudnici ,,Kreka” u posjed nekretnina koje su predmet izvršenja.
Neka Načelnik odgovori začto ie obustavljen postupak izvrčenja Zaključka donesenog od strane Općine Lukavac.
Nadalje Načelnik svojim izjavama podržava i dalje potiče nelegalnu izgradnju objekata na teritoriji Općine Lukavac svojim izjavama o visini naknade za nekretnine na I etaži Rudnika.
ZD Rudnici ,,Kreka” ne izbiegavaiu plaćanje nekretnina i nije tačno da nemaju sredstva za isplatu istih. Predmetne nekretnine će biti u potpunosti isplaiene na osnovu pravosnainih sudskih presuda u punom obimu kada Sud donese iste. Do tada bi se stanovnici iseljeni iz predmetnih nekretnina smjestili u objekte za koje su Rudnici ,,Kreka” sklopili Ugovore o zakupu kuća i za iste plaćaju najam, a sve do okončanja postupka eksproprijacije i isplate vrijednosti nekretnina.
Objekte koji su predmet zakupa su pregledala odgovorna lica Općine Lukavac i zaključili da
ispunjavaju sve potrebne uslove za normalan život. Načelnik je iznio nezadovoljstvo što su u pregovaračkom timu bili Rukovodilac i Tehnički rukovodilac Rudnika ,,Šikulje”.
pravo Sindikata Rudnika ,'Šikulje” je koga će pozvati u pregovarački tim, a o tome neče odlučivati Načelnik. Rukovodioci Rudnika ,,šikulje” nisu članovi Uprave Dručtva i također su članovi Sindikata te ne vidimo ništa sporno u tome.
Jučerašnji protest i izjave Načelnika su pokazatelj da je ovo njegov perfidan pokušaj da uvuče u sukob građane i rudare Općine Lukavac, što mu nikada neće uspjeti. Načelnik se rukovodi narodnom poslovicom,,zavadi pa vladaj.” – stoji u saopćenju.