Naslovna AKTUELNO Zakazana 20. sjednica Općinskog vijeća Lukavac

Zakazana 20. sjednica Općinskog vijeća Lukavac

Kolegij Općinskog vijeća Lukavac za ponedjeljak, 11. juni 2018. godine sa početkom u 11,00 sati zakazao je 20. Redovnu sjednicu Općinskog vijeća Lukavac.

 

Prema nacrtu dnevnoga reda predviđeno je razmatranje 12 tačaka:


 

1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Lukavac, održane dana 09.05.2018. godine i Izvoda iz zapisnika sa vanrednih sjednica Općinskog vijeća održanih dana 18.05.2018. godine;


2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju Javnog interesa (za napredovanje rudarskih radova PK „Šikulje“) broj 02-31-1-1639/17 od 23.04.2018. godine;


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za prodaju
neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu putem javnog nadmetanja – licitacije broj:02-02-1-702/18 od 26.04.2018. godine;


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za prodaju
neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu putem javnog nadmetanja – licitacije broj:02-02-1-703/18 od 26.04.2018. godine;


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju Javnog interesa (za rekonstrukciju i izmještanje dijela trase regionalne ceste R-471 Lukavac-Vijenac-Banovići,) broj 02-31-1818/17 od 23.04.2018. godine;


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni odluke o davanju u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u vlasništvu općine Lukavac;


7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskog pravobranilaštva;


8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o godišnjem izvršenju Budžeta Općine Lukavac za period 01.01.2017. do 31.12.2017. godine;


9. Razmatranje i usvajanje periodičnog izvještaja o izvršenju Budžeta općine Lukavac za period 01.01.2018.. do 31.03.2018 godine;


10. Razmatranje i usvajanje Plana rada Općinske Izborne komisije Lukavac za 2018. godinu;


11. Informacija o zaštiti stanovništva od NUS-a na području općine Lukavac sa pregledom deminiranih površina i prijedlogom mjera za unapređenje u oblasti deminiranja;


12. Vijećnička pitanja i inicijative
– upoznavanje sa građanskom inicijativom vezano za izmjenu odluke o radnom vremenu u oblasti trgovine i ugostiteljstva.

 

RTV Lukavac će sjednicu prenositi uživo, te emitovati i kompletan snimak u večernjim satima.

 

(RTV Lukavac)