Naslovna Magazin Zdravlje ljudi zavisi i od tačnih informacija

Zdravlje ljudi zavisi i od tačnih informacija

U svjetlu sve češćih vanrednih mjera uvedenih zbog pandemije virusa COVID-19, izvjestitelji za pitanja slobode izražavanja i slobode medija u okviru Ujedinjenih nacija, Interameričke komisije za ljudska prava (IACHR) i predstavnik za slobodu medija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OSCE) su objavili sljedeću zajedničku izjavu:

 

„Dijelimo ozbiljnu zabrinutost ljudi iz svih krajeva svijeta suočenih sa pandemijom virusa COVID-19. U ovom teškom trenutku, u potpunosti razumijemo i pružamo podršku naporima javnog zdravstva i vlada da izrade i provedu strategije za zaštitu zdravlja i života ljudi. U pitanju je osnovno i neotuđivo pravo na život, a vlade imaju obavezu da osiguraju njegovu zaštitu.


 

Zdravlje ljudi ne zavisi samo od dostupne zdravstvene njege. Ono takođe zavisi od pristupa tačnim informacijama o prirodi prijetnji i načinima kako da zaštitite sebe, svoju porodicu i svoju zajednicu. Pravo na slobodu izražavanja, što uključuje pravo svakoga da traži, prima i širi informacije i ideje svih vrsta, bez obzira na granice, kroz sve vrste medija, važi za svakoga, svuda, i može da bude podložno samo uskim ograničenjima. U vezi sa tim, apelujemo da se učini sljedeće:

 

Prvo, od suštinske je važnosti da vlade pruže istinite informacije o prirodi prijetnje koju predstavlja koronavirus. Vlade u svim dijelovima svijeta su obavezne, u skladu sa pravom ljudskih prava, da svima pruže pouzdane informacije u dostupnom obliku, naročito se fokusirajući na osiguravanje pristupa informacijama onima koji imaju ograničen pristup internetu ili u slučaju kada invaliditet predstavlja izazov za pristup informacijama.

Drugo, pristup internetu je ključan u vremenu krize. Od suštinske je važnosti da se vlade uzdrže od blokiranja pristupa internetu. U onim situacijama kada je internet blokiran, vlade treba prioritetno da osiguraju hitan pristup najbržim i najširim internet uslugama. Naročito u vanrednim situacijama, kada je pristup informacijama od ključne važnosti, široka ograničenja pristupa internetu ne mogu da budu opravdavana javnim redom ili bezbjednošću države.

Treće, pravo na pristup informacijama znači da vlade moraju da ulože izuzetne napore da zaštite rad novinara. Novinarstvo obavlja ključnu funkciju u trenucima vanrednih mjera iz oblasti javnog zdravstva, naročito kada mu je cilj da informiše javnost o ključnim informacijama i da vrši praćenje djelovanja vlasti. Apelujemo na sve vlade da snažno sprovode svoje zakone o slobodi informacija da bi osigurale da sve osobe, a naročito novinari, imaju pristup informacijama.

Četvrto, dijelimo zabrinutost da lažne informacije o pandemiji mogu da dovedu do zabrinutosti, panike i nereda. U vezi sa tim, od suštinske je važnosti da se vlade i pružaoci internet usluga bore protiv dezinformaca, prvenstveno tako što će sami pružati pouzdane  informacije. To može da bude u obliku snažnih poruka upućenih javnosti, pružanja podrške porukama upućenim putem javnih servisa i hitne podrške javnim emiterima i lokalnim novinarima (na primjer, putem vladinih reklamnih poruka na temu zdravlja stanovništva).

Priklanjanje drugim mjerama, kao što su uklanjanje sadržaja i cenzura, može da rezultira ograničavanjem pristupa važnim informacijama za zdravlje stanovništva i treba da bude preduzeto samo ako su ispoštovani standardi neophodnosti i proporcionalnosti. Svaki pokušaj da se učini krivičnim djelom informacija u vezi sa pandemijom može da dovede do nepovjerenja u informacije koje pružaju institucije, uspori pristup pouzdanim informacijama i ugrozi slobodu izražavanja.

Peto, svjesni smo sve šireg korištenja sredstava tehnologije nadzora za praćenje širenja koronavirusa. Iako razumijemo i podržavamo potrebu za aktivnim naporima u suočavanju sa pandemijom, takođe je ključno da upotreba takvih sredstava bude ograničena, i u smislu svrhe i vremena, a da prava osoba na privatnost, nediskriminaciju, zaštitu novinarskih izvora i druge slobode budu rigorozno zaštićena. Države takođe moraju da zaštite lične podatke pacijenata. Snažno apelujemo da svako korištenje takve tehnologije uključuje poštivanje najstriktnijih oblika zaštite i da bude dostupno samo u skladu sa onim domaćim zakonima koji su u skladu sa međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava.

 

Na kraju se zahvaljujemo svim medicinskim i zdravstvenim radnicima koji su stali na prvu liniju zaštite zdravlja bolesnika“ – stoji u izjavi.