Naslovna AKTUELNO Održana redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac (VIDEO)

Održana redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac (VIDEO)

Redovna 22. sjednica Općinskog vijeća Luakvac održana je 30. oktobra u sali PU Lukavac, a dnevnim redom vijećnici su razmatrali  14 tačaka uključujući vijećnička pitanja i inicijative, uz uvrštavanje naknadnih nekoliko  tačaka u dnevni red te skidanje dvije tačke sa dnevnog reda.

 

Između ostaloga razmatrano je i nekoliko izvještaja o radu javnih ustanova među kojima se našla i naša medijska kuća čiji je izvještaj o radu za prošlu godinu i plan rada za narednu usvojen sa 25 glasova.

 

Vijećnici OV Lukavac na  redovnoj sjednici, nakon soro dva sata usvojili su dnevni red za 22. sjednicu. Pored ranije predviđenih tačaka u dnevni red ove sjednice uvrštene su i nove, a dvije tačke su skinute. Prijedlog usklađivanja statusa JP Rad Lukavac nakon pojedinačnog glasanja vijećnika nije dobio potrebnu podršku vijećnika za uvrštavanje u dnevni red.

 

Također, nakon pojedinačnog glasanja vijećnika, prijedlog razmatranja problematike u JZU Dom zdravlja Lukavac kao i razrešenje predsjednika i članova UO nije dobio većinu.

 

Zahjthev GIKIL-a  od 8.10. vezano za problematiku vode je skinut sa dnevnog reda sjednice uz nekoliko zaključaka:

-Da OV ovu tačku razmatra na narednoj sjednici te da u GIKIL-u pripreme sve neophodne informacije po ovom pitanju. OV zadužuje JP Rad Lukavac da hitno zakaže sastanak sa menadžmentom GIKIL-a. U okviru razmatranja ove tačke uz isti zaljučak je predloženo da se na narednoj sjednici razmatra i deseta tačka dnevnog reda

–Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu i poslovanju za 2017. godinu te plan rada i poslovanja JP rad Lukavac za 2018., te trogodišnji plan poslovanja ovog preduzeća. Uz ovu tačku je predloženo i da da se razmatrana problematika rješavanja deponije na području općine Lukavac. Sa 27 glasova za i jednim protiv ista je i usvojena.

Među predloženim tačkama za uvrštavanje u dnevni red a koje su dobile potrebnu većinu vijećnika je i prijedlog održavanja čistoće  i javnih površina na području općine Lukavac za 2019. godinu, kao i održavanje javne rasvjete za 2019.

Nakon usaglašavanja  vijećni su dnevni red za ovu sjednicu usvojili  sa 26 glasova za i dva suzdržana. Duža rasprava na današnjoj sjednici vođena je oko prve tačke dnevnog reda, Razmatranje i usvajanje periodičnog izvještaja o izvršenju
Budžeta Općine Lukavac za period 1.1.do 30.06.2018. godine.

 

Nakon rasprave  i smjenjivanja vijećnika za govornicom iz svih političkih partija koji djeluju u OV Lukavac ova tačka nije dobila potrebnu podršku vijećnika za usvajanje.

Na sjednici su vijećnici razmatrali i nekoliko izvještaja o radu javnih ustanova kojima je osnivač OV Lukavac. Sa 25 glasova za i tri suzdržana usvojen je izvještaj o radu za 2017. i program rada za  JU Centra za kulturu Lukavac.

Izvještaj o radu za proteklu godu i program rada sa finasijskim planom za 2018. JU centar za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta  usvojen je od strane vijećnika sa 25 glasova za i tri suzdržana. Pod devetom tačkom dnevnog reda, vijećnici su razmatrali i Izvještaj o radu i poslovanju za 2017. i program rada za 2018. godinu sa finansijskim planom JU RTV Lukavac. Izvještaj naše medijske kuće usvojen je sa 25 glasova za i dva suzdržana.

Usvojen je i Izvještaj o radu općinskog pravobranilaštva za 2017. te  program rada za  2018. godinu.

Kompletan snimak sa održane redovne sjednice općinskog vijeća Lukavac  u programu TV možete pratiti večeras od 20 sati.