Naslovna AKTUELNO Antikorupcijska mreža u BiH ACCOUNT objavila najnovije rezultate istraživanja

Antikorupcijska mreža u BiH ACCOUNT objavila najnovije rezultate istraživanja


Helsinški odbor za ljudska prava je analizirao zakonodavni okvir u ukupno 7 kantona u BiH (Posavski, Bosansko-podrinjski, Tuzlanski, Srednjo-bosanski, Zeničko-dobojski, Unsko-sanski kanton i Kanton 10), a rezultati za Zeničko-dobojski kanton između ostalog pokazuju da:

 

  • Nepostojanjem kantonalnog zakona o državnoj službi, usvojene su sve manjkavosti Zakona o državnoj službi Federacije BiH
  • Tri člana komisije za selekciju su odgovorni rukovodiocu institucije;
  • Neadekvatno definisan intervju – nemogućnost kontrole kvaliteta odgovora;
  • Federalna uredba ne ostavlja pravo na pravni lijek kandidatima koji učestvuju u toku konkursa niti u dijelu opšteg dijela ispita, niti u dijelu stručnog ispita;
  • Rukovodilac ima diskreciono pravo da odabere kandidata bez objekitvno utvrđenih smjernica;

“Federalna legislativa koju je preuzeo ZDK, po svojoj opštosti nije adekvatna za primjenu na kantonalnom nivou. ACCOUNT je inicirao saradnju sa predstavnicima kantonalne vlasti, sa Timom za borbu protiv korupcije ZDK. Predlagali smo usvajanje Pravilnika o provođenju usmenog intervjua i bodovanju kandidata pri zapošljavanju u organima uprave, kojim bi se prevenirala korupcija i nepotizam, te uspostavili transparentni kriterijumi za zapošljavanje u javnom sektoru, ali nismo naišli na razumjevanje. Nije bilo političke volje, pronalaženi su različiti izgovori” – rekla je Mirhunisa Bektaš iz Udruženja KAM,  koje je sa provodilo zagovaračke aktivnosti u ZDK.

 

Bektaš ocjenjuje da je poseban problem zapošljavanje u javnim preduzećima: “Pravilnik čije usvajanje smo predlagali rješava pitanja rodbinskog i stranačkog zapošljavanja, budući da predviđa davanje izjave kojom kandidat garantuje da nije u rodbinskoj vezi sa rukovodiocem” – kazala je Bektaš.

 

Helsinški odbor za ljudska prava je sačinio analizu u saradnji sa partnerskim organizacijama, članicama ACCOUNT-a: CGS Livno, ALDI Goražde, KAM Zenica. Aktivnost je realizovana u okviru projekta Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT.