Naslovna AKTUELNO Federalna uprava za inspekcijske poslove oglasila se povodom aerozagađenja

Federalna uprava za inspekcijske poslove oglasila se povodom aerozagađenja

Federalna uprava za inspekcijske poslove, kao i svih prethodnih godina, kontinuirano poduzima radnje i vrši nadzor nad primjenom propisa iz područja svoje nadležnosti, koje se posebno odnose na aktuelno pitanje inspekcijskih nadzora vezanih za aerozagađenje, pogoršanje kvaliteta zraka i emisije štetnih materija na području Federacije BiH.

 

S obzirom na stepen aerozagađenja u zimskim mjesecima, te intenzivirani interes i zabrinutost građana i javnosti, sistemski i kontinuirano su od strane Federalnog urbanističko-ekološkog inspektorata vršeni preventivni inspekcijski nadzori u jesenjem periodu, te se vrše pojačani inspekcijski nadzori u zimskim mjesecima.


 

Na osnovu člana 30. Zakona o zaštiti zraka („Službene novine Federacije BiH“ broj, 33/04 i 4/10) gotovo svi kantoni u Federaciji BiH su donijeli Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, koji se odnose na moguće posebne situacije u kojima su prekoračene granične vrijednosti kvaliteta zraka, pragovi upozorenja i pragovi uzbune, a u kojima mogu biti ugroženi zdravlje ljudi i okoliš.

 

Federalni inspektori zaštite okoliša u svom radu vrše redovne i vanredne inspekcijske nadzore kod operatora koji posjeduju okolinsku dozvolu izdatu od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i i kontrolišu provođenje mjera iz okolinske dozvole.