Naslovna AKTUELNO Federalno ministarstvo zdravstva priprema akt o borbi protiv korona virusa

Federalno ministarstvo zdravstva priprema akt o borbi protiv korona virusa

Vlada Federacije BiH je na telefonski održanoj sjednici, usvojila informaciju o pojavi novog koronavirusa (2019-nCoV), koji je Svjetska zdravstvena organizacija 30.1.2020. godine proglasila javno zdravstvenim izvanrednim stanjem od međunarodnog značaja.

 

Novi koronavirus se smatra zaraznom bolesti, čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, te će  biti poduzete sve mjere za zaštitu građanstva od zaraznih bolesti regulirane Zakonom.


 

Federalno ministarstvo zdravstva pripremit će akt kojim će se Vlade Federacije BiH obratiti Vijeću ministara BiH i zatražiti da nadležna državna ministarstva i tijela BiH budu intenzivnije uključena u koordiniranje aktivnosti i mjera na sprječavanju i suzbijanju novog koronavirusa na teritoriji Bosne i Herecgovine, te razmotre i mjere predložene od strane Stručnog savjetodavnog tijela za zaštitu građanstva od zaraznih bolesti, a čije je izvršenje u nadležnosti državnih institucija.

 

Federalno ministarstvo zdravstva zaduženo je da, nakon sagledavanja stanja u kliničkim centrima u Federaciji BiH, informira Vladu Federacije BiH o potrebi nabavke respiratora s pripadajućom opremom, te druge zaštitne opreme, s naglaskom na uspostavu karantena na teritoriji FBiH, shodno Zakonu o zaštiti građanstva od zaraznih bolesti.

 

Ovom ministarstvu, kao i Zavodu za javno zdravstvo FBiH, naloženo je da, u okviru svojih nadležnosti, kontinuirano prate kretanja novog koronavirusa i da, u suradnji s nadležnim tijelima vlasti za oblast zdravstva u kantonima, osiguraju poduzimanje preventivnih i protuepidemijskih mjera s ciljem sprječavanja nastanka i suzbijanja širenja ove zarazne bolesti.

 

Shodno preporukama SZO, mjere koje se provode u FBiH primarno su fokusirane na rano otrkivanje bolesti izazvane ovim virusom s ciljem brze izolacije i provođenja daljnjih mjera radi sprječavanja širenja infekcije.

 

Preporuke na lokalnom i engleskom jeziku su poslane Graničnoj službi BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Nešto inovirana instrukcija, uz preporuke, poslana je Ministarstvu civilnih poslova BiH kako bi bila proslijeđena Graničnoj policiji BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

 

Zavod za javno zdravstvo FBiH izradio je instrukciju za zdravstvene djelatnike koja, između ostalog, sadrži definiciju slučaja, upravljanje sumnjivim slučajem, te principe strategije prevencije i kontrole infekcije u bolničkim kapacitetima s pacijentom sumnjivim na novi koronavirus. Instrukcija je 27.1.2020. godine, putem Federalnog ministarstva zdravstva, dostavljena kliničkim centrima u FBiH, od kojih je zatraženo da hitno poduzmu potrebne aktivnosti za pripremu primanja pacijenata sa sumnjom na bolest izazvanu ovim virusom. Ovu instrukciju je 29.1.2020. godine Zavod za javno zdravstvo FBiH poslao svim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, a putem Federalnog ministarstva, 30.1.2020. godine, i svim kantonalnim ministarstvima zdravstva.

 

Sa Uredom SZO u BiH dogovoreno je slanje uzoraka sumnjivih slučajeva na analizu u jedan od referentnih laboratorija u Evropi, te se dogovora dobijanje testove za potvrdu eventualnih slučajeva i u laboratorijama u Federaciji BiH.

 

Federalni ministar zdravstva je 30.1.2020.godine imenovao Koordinaciono tijelo za praćenje pojave novog koronavirusa, što je isti dan to putem dopisa preporučeno i kantonalnim ministarstvima zdravstva. Također, predloženo je kantonalnim ministarstvima zdravstva da odmah pristupe analizi stanja zaštitne i druge medicinske opreme, strategije prevencije i kontrole infekcije u bolničkim uvjetima, te u skladu s tim pristupi hitnoj nabavci.

 

Također, 30.1.2020. godine održan je sastanak Stručnog savjetodavnog tijela Federalnog ministarstva zdravstva za zaštitu građanstva od zaraznih bolesti, kao i direktora kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.

 

Među zaključcima je i taj da svi kantonalni zavodi za javno zdravstvo trebaju dostaviti broj telefona dežurnog epidemiologa koji će biti operativan 24 sata svakog dana.