Naslovna AKTUELNO Izmjena datuma početka isplate subvencije!

Izmjena datuma početka isplate subvencije!

Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici donijela je Odluku
kojom daje saglasnost na tekst Aneksa II Ugovora o pružanju usluga plasmana
kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona koji će se zaključiti između Bosna Bank International d.d. Sarajevo i Vlade Tuzlanskog kantona. Vlada TK i BBI Sarajevo zaključili su u decembru 2019. godine Ugovor o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope / profitne marže privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Ugovorom je definisano da Banka iz sredstava namjenskog depozita vrši isplatu iznosa koji se
odnose na subvencioniranje kamatne stope pri čemu će se isplate vršiti kvartalno
počevši od 01. aprila 2021. godine, a u skladu sa uslovima iz ponude. S obzirom na to da je Vlada Tuzlanskog kantona već izdvojila sredstva namjenskog depozita u svrhu subvencioniranja, Ministarstvu privrede TK obratila se Bosna Bank International d.d. Sarajevo sa prijedlogom da se sa isplatom subvencije kamatne stope korisnicima kredita započne već od 1. jula 2020. godine shodno
otplatnim planovima odobrenih finansiranja. U skladu s uslovima iz Javnog poziva BBI Sarajevo već je odabrala nekoliko korisnika finansiranja s kojima bi se potpisali ugovori nakon dobijanja saglasnosti od strane Vlade TK na izbor korisnika. Shodno podnesenim zahtjevima za finansiranje te uslovima
odobrenja, korisnici ovih finansiranja (pravna lica sa područja TK) će generisati
trošak profitne marže tokom 2020. godine. Njihova očekivanja su da će već u
2020. moći ostvariti benefite povrata plaćene profitne marže iz izdvojenog namjenskog depozita Vlade TK.
Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju sredstava u iznosu od 250.000,00 KM Udruženju HO „Merhamet“ MDD Sarajevo Regionalni odbor Tuzla za potrebe
Narodne kuhinje „Imaret“ u Tuzli. U cilju ublažavanja teškog socio- ekonomskog stanja građana Tuzle i okolnih općina Vlada Tuzlanskog kantona redovno učestvuje u participaciji troškova Narodne kuhinje „Imaret“.
Vlada TK donijela je Odluku o utvrđivanju prijedloga za karantin kojim se prostor na zadnja tri sprata u objektu „A HOTELI” d.o.o. Tuzla, na adresi Ulica ZAVNOBIH 13 u Tuzli utvrđuje kao prijedlog za karantinski smještaj za 69 studenata koji na prostor Tuzlanskog kantona trebaju doputovati iz SR Njemačke. Prijedlog za karantinski smještaj dostavlja se Federalnom ministru zdravstva, koji je u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolestinadležan za stavljanje u karantin i određivanju prostora za karantin, a troškovi
karantina padaju na teret Budžeta Federacije BiH.