Naslovna AKTUELNO Izvršena finansijska revizija 19 korisnika Budžeta FBiH

Izvršena finansijska revizija 19 korisnika Budžeta FBiHOd ukupno 83 planirane finansijske revizije za 2018. godinu, Ured za reviziju institucija u FBiH izvršio je finansijsku reviziju 19 korisnika Budžeta FBiH, u roku od 90 dana od dana podnošenja godišnjih izvještaja.

 

Ove revizije predstavljaju obavezne godišnje revizije i uključuju Parlament FBiH, Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH, Vladu FBiH i 16 ministarstava.

 

Ukupan budžet za 19 revidiranih korisnika Budžeta FBiH iznosio je 2.705.942.544 KM, što predstavlja cca. 90% ukupnog Budžeta Federacije BiH.

 

Izvještaji o finansijskim revizijama dostavljeni su revidiranim subjektima, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu finansija, te su objavljeni na web stranici Ureda za reviziju.

 

Finansijska revizija obuhvatila je reviziju finansijskih izvještaja, kao i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonima i propisima, te su za svakog subjekta revizije data dva mišljenja, navodi se u saopćenju Ureda.

 

Većina utvrđenih nepravilnosti odnosi se na neusklađenost sa zakonima i drugim propisima koja se ponavljaju duži niz godina i za koja je potrebno poduzimanje mjera kako bi se osiguralo zakonsko, transparentno i efikasno upravljanje budžetskim sredstvima.

 

Najznačajniji nalaz iz izvršenih revizija odnosi se na nedovoljno transparentnu raspodjelu dijela tekućih transfera u iznosu od 256.492.030 KM.

 

Veći broj subjekata kontinuirano vrši raspodjelu transfera bez primjene kriterija usvojenih odlukama Vlade FBiH ili primjenom kriterija koji nisu mjerljivi, zbog čega nije osigurana transparentnost prilikom bodovanja i odabira korisnika.

 

Budžetski korisnici nisu vršili adekvatan nadzor nad namjenskim utroškom realizovanih transfera, što je predviđeno zakonom.

 

Transferi predstavljaju sva izvršena nepovratna davanja za tekuće svrhe koji se definišu Zakonom o izvršavanju budžeta FBiH, čija je ukupna realizacija u 2018. godini iznosila 985.811.356 KM.

 

U okviru tekućih transfera raspodjela interventnih sredstava u iznosu od 1.035.171 KM, nije vršena isključivo za nepredviđene namjene, niti je vršena transparentno uz primjenu jasnih i mjerljivih kriterija.

 

Kontinuirano se ukazuje na to da budžetski korisnici isplaćuju naknade zaposlenicima za rad u komisijama za redovne poslove iz nadležnosti, te da na iste ne plaćaju pripadajuće poreze i doprinose.

 

Budžetski korisnici su različito evidentirali obaveze po osnovu pravosnažnih sudskih presuda iz radnog odnosa, što je imalo za posljedicu da nije prikazano stvarno stanje obaveza po ovom osnovu.

 

Trenutno su u Federaciji BiH obaveze po ovom osnovu značajne i dodatno uvećane za sudske troškove i zatezne kamate.

 

Kod pojedinih korisnika koji raspolažu sa većim budžetskim sredstvima popis imovine, potraživanja i obaveza nije izvršen u skladu sa zakonskim propisima. Neki budžetski korisnici imovinu (zgrade i poslovne prostore) su nastavili iskazivati u finansijskim izvještajima bez adekvatne dokumentacije o vlasništvu, dok za dio iskazane imovine nisu u posjedu.

 

Registar budžetskih korisnika i dalje nije uspostavljen u skladu sa važećom zakonskom regulativom, što je uticalo na planiranje i realizaciju sredstava za rad Parlamenta FBiH, Predsjednika i dva potpredsjednika FBiH i kazneno popravnih zavoda u FBiH.

 

Pored nezavisnog mišljenja revizora, u 13 izvještaja skrenuta je pažnja na pitanja koja nisu uticala na data mišljenja, ali koja su značajna za informisanje korisnika finansijskih izvještaja.

 

Revidiranim budžetskim korisnicima za 2018. godinu dato je 305 preporuka koje imaju za cilj da se otklone utvrđene nepravilnosti, te preventivno djeluje kako se iste ne bi ponavljale. Praćenjem primjene preporuka iz 2017. godine i analizom mjera preduzetih na osnovu tih preporuka, utvrđeno je da potpuno i djelimično postupanje po istim 46%,što još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou.