Naslovna AKTUELNO JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE

TEKST JAVNOG OGLASA MOŽETE PREUZETI OVDJE


JAVNA USTANOVA RADIO – TELEVIZIJA LUKAVAC
Broj: 03-333/22
Lukavac, 30.05.2022. godine


Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 26/16 i 89/18, 23/20-Odluka US, 49/21- dr. zakon i 103/21 – dr. zakon), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 2. Pravilnika o radu, broj: 01-20/22 od 13.01.2022. godine i 01-298-6/22 od 23.05.2022. godine, člana 4. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Javnoj Ustanovi Radio – televiziji Lukavac, broj: 01-21/22 od 13.01.2022. godine, članova 5. i 6. Pravilnika o organizaciji, sistematizaciji radnih mjesta, poslova i radnih zadataka u Javnoj Ustanovi Radio – televizija Lukavac, broj: 01-18/22 od 13.01.2022. godine i Odluke o potrebi prijema radnika u radni odnos broj: 02-332/22 od 27.05.2022. godine, Javna Ustanova Radio – televizija Lukavac raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

I

Javna Ustanova Radio – televizija Lukavac, sa sjedištem u Lukavcu, ulica Titova bb 75300 Lukavac (u daljem tekstu JU RTV Lukavac), vrši prijem u radni odnos ukupno dva radnika.

II

Prijem u radni odnos se vrši na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, bez predviđenog probnog rada, na sljedeća radna mjesta:

 1. Sekretar Ustanove …. 1 izvršilac
 2. Tehničar radija  televizije …. 1 izvršilac

III

Kratak opis poslova:

– Sekretar Ustanove:

 • Obavlja stručne i administrativno – tehničke poslove, prikupljanje, obradu i ažuriranje podataka i dokumentacije, izrade akata (potvrda, dopisa, izvještaja, obavještenja, zapisnika), vođenja periodične statistike o zaposlenima, vođenja zakonom određenih knjiga evidencije i pregleda, formiranja i pohrane personalnih dosijea, prijava i odjava zaposlenih,
 • Vodi knjigu protokola,
 • Osigurava tehničke i druge uvjete za pripremu i održavanje sastanaka,
 • Dogovara sastanke, priprema korespondenciju,
 • Prima stranke koje dolaze u posjetu Ustanovi,
 • Vrši prijem, kompletiranje i razvrstavanje službene pošte,
 • Vrši poslove telefonskog operatora i provodi druge oblike elektronskih komunikacija,
 • Prima pozive, faksove, mailove, upite i ostale zahtjeve,
 • Vrši kompletiranje službenih materijala,
 • Vrši selekciju i arhiviranje dokumentacije i drugog materijala u skladu sa važećim propisima,
 • Vrši kopiranje službenih materijala za potrebe direktora i Upravnog odbora,
 • Radi i druge poslove po nalogu direktora i rukovodioca Službe opštih poslova, finansija i marketinga,
 • Za svoj rad odgovara direktoru i rukovodiocu Službe opštih poslova, finansija i marketinga.
 1. Tehničar radija i televizije:
 • Upravlja uređajima za proizvodnju i realizaciju radijskog i televizijskog programa,
 • Koordinira rad sa novinarima i saradnicima,
 • Montira priloge, spotove, reklame, emisije i druge programske sadržaje,
 • Presnimava i umnožava materijal,
 • Radi na realizaciji radio i TV programa,
 • Obavlja snimanja u direktnim prijenosima u studiju i na terenu,
 • Kontroliše ispravnost kamere i prateće opreme,
 • Vodi evidenciju snimljenog materijala i predaje ga u arhivu,
 • Kontroliše i odgovara za kvalitet snimljenog materijala,
 • Učestvuje u uređivanju scenografije i pripremama za snimanje u studiju ili na terenu,
 • Kod odlaska ekipe na teren vozi službeni automobil,
 • Radi kao tonski realizator na radiju,
 • Evidentira i predaje u arhivu monitrani materijal,
 • Vodi računa o ispravnosti uređaja u realizaciji i montaži,
 • Kontroliše kvalitet montiranog i realizovanog materijala,
 • Kreativno učestvuje pri montaži emisija i priloga,
 • Odgovoran je za kvalitet montaže programskih sadržaja,
 • Radi i druge poslove u realizaciji i emitovanju programa,
 • Radi u smjenama na osnovu utvrđenog rasporeda radnog vremena,
 • Po nalogu direktora i šefa tehničkog sektora obavlja terenska snimanja i učestvuje u realizaciji prenosa složenijih programa i slično,
 • Prati rad i ispravnost emisionih uređaja i po potrebi odmah izlazi na teren kako bi utvrdili ispravnost i otklonili manje kvarove,
 • Radi i druge poslove po nalogu direktora i rukovodioca Tehničkog sektora,
 • Za svoj rad odgovara direktoru i rukovodiocu Tehničkog sektora.

IV

Opći uslovi:

Svi kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije ili drugi odgovarajući stepen stručne spreme koji dokazuje diplomom,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto,
 • da nije obuhvaćen odredbama člana 9 Ustava BiH,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:

Kandidati koji se prijavljuju na radno mjesto 1. Sekretar Ustanove trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 • da imaju visoku stručnu spremu (VSS),
 • da imaju radno iskustvo – najmanje jedna (1) godina radnog iskustva.

Kandidati koji se prijavljuju na radno mjesto 2. Tehničar radija i televizije trebaju ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 • da imaju SSS/KV
 • prednost ima lice sa radnim iskustvom, ali može biti zaposleno lice bez radnog iskustva.

Ispunjenost općih i posebnih uslova Javnog oglasa računa se danom predaje prijave na Javni oglas.

V

Prilikom prijave na Javni oglas, kandidati su obavezni uredno popuniti Prijavni obrazac koji mogu pronaći na web stranici JU RTV Lukavac (www.rtvlukavac.ba) ili ga preuzeti na protokolu JU RTV Lukavac i uz isti dostaviti sljedeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova:

 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • PBA-3 obrazac,
 • Diploma o završenom fakultetu, odgovarajućoj školskoj spremi a prema prednje navedenim radnim mjestima,
 • Uvjerenje o radnom iskustvu za poziciju za koju se radno iskustvo traži,
 • Izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana 9 Ustava BiH.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prioritet pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12, 5/14, 12/16 i 6/20), isti mogu ostvariti samo ako uz prijavu dostave i dokaz da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje kao nezaposlene osobe (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja Javnog oglasa), potvrdu nadležnog organa o priznatom statusu branioca, odnosno člana porodice branioca, te izjavu da im radni odnos, zasnovan po osnovu ranije ostvarenog prioriteta pri zapošljavanju, nije prestao njihovom krivicom ili da po prestanku radnog odnosa nisu ostvarili pravo na otpremninu, odnosno da nisu korisnici prava na porodičnu penziju.

Kandidati koji po nekom drugom posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju, uz Prijavni obrazac trebaju dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju kojom se to dokazuje, te se pozvati na poseban zakon po kojem imaju prednost.

U slučaju da nakon provođenja provjere znanja, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12, 5/14, 12/16 i 6/20.

VI

Kriteriji za rangiranje kandidata:

U postupku prijema u radni odnos rangiranje kandidata koji se prijave na Javni oglas vrši se u zavisnosti od stepena stručne spreme koja je kao uslov propisana za radno mjesto za koje se provodi procedura prijema.

Proces izbora kandidata za radno mjesto za koje je kao uslov propisana visoka stručna sprema, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom ispitu sa svakim od kandidata čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Za radno mjesto za koje je kao uslov propisana srednja stručna sprema i KV, proces izbora zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom usmenom ispitu sa svakim od kandidata čije su prijave uredne, potpune i blagovremene.

Komisija će o vremenu i mjestu održavanja procesa izbora obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja ispita. O daljem procesu izbora kandidati se mogu obavijestiti i usmeno ili putem telefona.

Kandidati koji blagovremeno dostave formalno-pravne ispravne ponude i koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, dužni su pristupiti pismenom ili usmenom ispitu – intervju, u zavisnosti od stepena stručne spreme koja je kao uslov propisana za radno mjesto za koje se provodi procedura prijema.

Pismeni ispit kandidata koji bude proveden u vidu testa se sastoji od 10 pitanja. Svaki tačan odgovor na pitanje ocjenjuje se sa jednim bodom. Kandidati koji na pismenom ispitu ostvare najmanje 60% od ukupnog broja bodova stiču pravo da pristupe na usmeni ispit. Kandidati koji na pismenom ispitu ostvare manje od 60% od ukupnog broja bodova isključuju se iz dalje procedure prijema u radni odnos.

Nakon provedenog pismenog ispita komisija obavlja razgovor-intervju sa svakim kandidatom ponaosob, sprovodi se po principu postavljanja pitanja a kriteriji u toku intervjua su motiviranost i vještina komunikacije. Na usmenom ispitu svaki član komisije će ocjenjivati kandidata dodjeljujući mu određeni broj bodova između jedan i pet. Ukupnu ocjenu kandidata na usmenom ispitu će činiti zbir bodova datih od strane svakog člana komisije.

Nakon okončanja procesa izbora kandidata za prijem u radni odnos, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa ocjenama postignutim na usmenom i pismenom ispitu, u zavisnosti koji su ispiti bili obuhvaćeni procesom izbora.

VII

Popunjene prijavne obrasce, zajedno sa traženim dokumentima, kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti lično na protokol JU RTV Lukavac ili putem pošte na adresu: Javna Ustanova Radio – televizija Lukavac Titova bb 75300 Lukavac sa naznakom: “Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos na radno mjesto:_________ – NE OTVARAJ!“

VIII

Oglas će biti objavljen u dnevnom listu, kao i na web stranici Ustanove. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je 8 dana od dana njegove posljednje objave. Svi dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni oglas moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Uredno popunjen Prijavni obrazac podrazumijeva uredno popunjene sve rubrike na istom (osim e-mail adrese koju kandidat popunjava samo ukoliko istu posjeduje), uključujući rubriku za mjesto i datum. Kandidati su dužni svojeručno potpisati Prijavni obrazac u za to predviđen prostor (donji desni ugao). Prilikom popunjavanja Prijavnog obrasca kandidati su dužni u polje „Naziv radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema u radni odnos“ upisati radno mjesto na koje se prijavljuju, na isti način kako su nazivi radnih mjesta navedeni u članu II Javnog oglasa. Ukoliko se kandidat želi prijaviti na više od jednog radnog mjesta, dužan je dostaviti odvojene prijavne obrasce za svako radno mjesto na koje se prijavljuje i uz svaki Prijavni obrazac dostaviti ovjerene fotokopije traženih dokumenata. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Izabrani kandidati će biti u obavezi u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za koji se raspisuje javni oglas i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ukoliko je isto uvjet za zasnivanje radnog odnosa na konkretnom radnom mjestu.

JU RTV Lukavac nema obavezu vraćanja dokumentacije kandidatima.

DIREKTOR JU RTV LUKAVAC

Jasminka  Memić