Naslovna AKTUELNO JAVNI OGLAS za privremeno zauzimanje javnih površina za postavljanje  privremenih objekata

JAVNI OGLAS za privremeno zauzimanje javnih površina za postavljanje  privremenih objekata

Općina Lukavac

Služba za komunalno-stambene poslove donosi

 

JAVNI OGLAS za privremeno zauzimanje javnih površina za postavljanje  privremenih objekata – montažnih kioska putem javnog nadmetanja – licitacije.

 

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva lica koja:

  1. su registrovana za obavljanje djelatnosti prodaje štampe i trgovine na malo;
  2. u krivičnom postupku nisu osuđeni pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima;
  3. nisu pod stečajem ili nisu predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima;
  4. su ispunila obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima;
  5. su ispunila obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima.

 

Kompletan tekst oglasa možete preuzeti ovdje.

 

 

(RTV Lukavac)