Naslovna AKTUELNO Lukavac ima 133 aktivna udruženja građana

Lukavac ima 133 aktivna udruženja građanaNa području općine Lukavac egzistira 133 aktivnih udruženja građana, od čega je 45 sportskih udruženja.

 

Općina putem budžetskih sredstava ili sredstava međunarodnih organizacija aktivno pomaže  civilni/nevladin  sektor. Sufinansiranje  organizacija  civilnog  društva/nevladinih  organizacija porovodi se putem  javnog poziva za predaju prijedloga projekata po određenim prioritetnim programskim područjima: kultura, sport, očuvanje raznolikosti  ekosistema kroz  omladinski  volonterizam i građanske inicijative, poljoprivreda i socijalna zaštita.

 

Bitno je da NVO shvate ulogu koju mogu imati u društvu i način na koji mogu najefikasnije služiti kao intermediji između vlade i građana. One mogu izgraditi različite  strukture  zasnovane  na  principima demokratije i transparentnosti, koristeći brojna pravna i informacijska sredstva, kao i medije. U isticanju okolinskih  problema  NVO su uvijek  imale značajnu ulogu, kao osnovni elemenat demokratskog civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

 

Na području općine Lukavac egzistira samo jedno aktivno udruženje građana iz oblasti zaštite okoliša čija djelatnost je usmjerena na aktivnosti koje bi povećale ekološku svijest pojedinaca i širih društvenih masa. Upoređujući stanje okoliša na području općine Lukavac i aktivnosti NVO na izmjeni postojećeg stanja, može se zaključiti da su aktivnosti na podizanju ekološke svijesti  industrijskih zagađivača i pojedinaca zanemarljive i da je neophodno u ovoj oblasti poduzeti više aktivnosti na animiranju svih građana.

 

Primjetna je tendencija rasta izdvajanja sredstava za nevladin sektor u Lukavcu. Velika razlika je uočljiva u odnosu 2015. na 2014. godinu, a analizom Izvještaja o izvršenju budžeta za 2015. i 2014. godinu vidljivo je povećanje izdvajanja sredstava za fizičku kulturu i za kulturu uopće, u iznosu od 44,10%. U 2017. sredstva za nevladin sektor su utrošena većim dijelom putem Javnog poziva za OCD, prema LOD metodologiji  koju  je Općina Lukavac uvela u saradnji sa UNDP-om. Proritet u finansiranju vanrednih projekata   je  dat korisnicima čiji je predloženi projekat visoko ocijenjen sa aspekta doprinosa ciljevima, relevantnosti, izvodljivosti i održivosti samog projekta.

 

 

U Budžetu Općine Lukavac za 2018. godinu planirana su sredstva za OCD u iznosu od  135.000,00 KM i to 85.000,00 za kulturu i 50.000,00 KM za oblast sporta.

 

(RTV Lukavac)