Naslovna AKTUELNO Nacrt Budžeta Općine Lukavac za 2019. godinu vijećnici podržali jednoglasno

Nacrt Budžeta Općine Lukavac za 2019. godinu vijećnici podržali jednoglasno

Na početku 23. redovne sjednice Općinskog Vijeća Lukavac, vijećnici su, osim predviđenih  sedam tačaka dnevng reda, uvrstili i Izvještaj o radu Centra za socijalni rad Lukavac sa planom rada i finasijskim izvještajem.

 

Prijedloga Odluke  o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Lukavac za uvrštavanje nije dobio potrebnu većinu. Iako su vijećnici iz Kluba vijećnika SDP BiH sugerisali  da ova ustanova neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor sa Zavodom Zdravstvenog osiguranja, 14 vijećnika je ostalo uzdržano, jedan je bio protiv, dok je 10 vijećnika bilo za uvrštavanje.

 

Nakon desetominutne pauze koju su zatražili vijećnici SDP-a, pristupilo se usvajanju dnevnog reda. Za isti je bilo 17 vijećnika, uzdržanih je bilo devet, dok je jedan vijećnik bio protiv.

 

Vijećnici su razmatrali i usvojili Izvod iz zapisnika sa 21. i 22. redovne sjednice i održanih vanrednih sjednica.

 

Tokom sjednice vijećnici su iznijeli konstruktivne prijedloge i sugestije,  a vezano za pripremu materijala o zagađenju vode, zraka i zemljišta na područiju općine Lukavac, a na prijedlog Kluba vijećnika DF. Dogovoreno je  da će o ovom složenom i alarmantnom problemu pristupiti ozbiljno, te da će Vijeće pružiti priliku relevantnim osobama i institucijama, ali i građanima koji se nalaze u zagađenom području da iznesu mišljenja i prijedloge. Materijal  za sjednicu će pripremati Služba za stambeno-komunalna pitanja i boračko invalidsku zaštitu, Služba za opću upravu, Služba za urbanizam i razvoj, te savjetnik općinskog načelnika za ekologiju Jozo Tunjić.

 

Bez veće rasprave vijećnici su usvojili  Nacrt Budžeta Općine Lukavac za 2019. godinu sa okvirnim planom za 2020. i 2021. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Lukavac za 2019. godinu uz zaključak da isti može poslužiti kao osnov za provođenje Javne rasprave koja će trajati do 15. decembra 2018 godine. Raspravu će provesti Služba za budžet i finansije, a nakon sumiranja rezultata, izvještaj o provođenju iste sa prijedlogom Bužeta za 2019. godinu će dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje.

 

Na današnjoj sjednici vijećnici su upoznati sa Informacijom Općinskog pravobranilaštva Lukavac o parničnim postupcima u kojima su tužitelji pravna lica, a tužena strana Općina Lukavac, u kojima Općinsko pravobranilaštvo smatra da  bi trebalo spriječiti štetu po Općinu Lukavac i sporazumno  riješiti  sporove.

 

Izvještaj o radi i plan rada Centra za socijalni rad Lukavac usvojeni su sa tri uzržana glasa od strane vijećnika Kluba DF, koji su istakli da izvještaji javnih ustanova čiji su osnivači Općinsko vijeće Lukavac izvještaje i planove trebaju dostavljati do aprila, odnosno septembra.

 

Na kraju sjednice vijećnici Sulejman Brkić, Adem Mahovkić, Mihad Sakić, Zijad Mašić i Dajana Čolić postavili su nova vijećnička pitanja i inicijative.

 

Snimak kompletne sjednice možete pogledati večeras u programu TV Lukavac.

 

(RTV Lukavac)