Naslovna AKTUELNO Održana 25. redovna sjednica OV Lukavac

Održana 25. redovna sjednica OV Lukavac

Održana je 25. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac.

 

Predloženi dnevni red pretrpio je korekcije jer je većinom glasova povučen Prijedlog o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa  JP RAD Lukavac  sa odredbama Zakona o javnim preduzećima i privrednim društvima, a Izvještaj o radu i poslovanju za 2017. JP Veterinarska stanica Lukavac povučen je na zahtjev predlagača.

 

Vijećnici su jednoglasno  usvojili Odluku o usvajanju srednjoročnog plana potencijalnih projekata Javno-privatnog partnerstva Općine Lukavac za period 2019.-2021. sa godišnjim planom,  a za koji je rečeno i da se usko naslanja na Strategiju razvoja općine Lukavac.

 

Uz podršku svih klubova, Lukavac će dobiti Turističku zajednicu, čime će se stvoriti uslovi za sistematičan rad na stvaranju boljih uslova za razvoj turizma, uz maksimalnu iskorištenost svih turističkih potencijala naše općine. Vijećnici su predložili i da se paralelno sa razvojem turizma radi i na zaštiti okoliša.

 

Elaborat  o procjeni šteta uzrokovanih tehničko-tehnološkom nesrećom nastaloj usred rušenja taložnice Bijelo more, koji je načinila Komisija za procjenu šteta Općine Lukavac,  također je podržan jednoglasno, uz zaključak da se dodatno dostavi i izvještaj o šteti koja je nastala u rijeci Spreči i uticala na riblji fond, ali i cjelokupnu floru i faunu ove rijeke.

 

Jednoglasnu podršku dobio je i  Elaborat  o procjeni šteta uzrokovanih prirodnom nesrećom nastalih usljed bujičnih poplava i klizišta, uz zaključak da se formira stručna komisija koja će procijeniti štetu i donijeti zaključak o klizištu koje je 2014. godine zadesilo mještane zaseoka Mašići u Kruševici.

 

Usvojen je i Program rada OV Lukavac za ovu godinu.

 

Na plan razvoja vodovodnog sistema Lukavca, kao i na prijedlog Odluke o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju fabrike pitke vode, čula se najveća podrška vijećnika. Predsjednica Kluba SBB Jasminka Memić prva je iskazala podršku, a potom su to uradili i predstavnici ostalih klubova. Načelnik Edin Delić kazao je da je ovo najvažnija tačka od ulaska u mandat ovog saziva Vijeća, a vijećnici su konstatovali da se sa realizacijom pomenutih aktivnosti treba krenuti ubrzano jer se radi o izuzetno važnom pitanju.

 

 

Podržani su i programi rada  JU RTV Lukavac , kao i program rada i razvoja JU Centar za kulturu Lukavac.

 

Tačka koja je na početku od strane predsjednika Kluba SDP tražena da se skine sa dnevnog reda je Razmatranje izvještaja o radu JP RAD Lukavac za 2017. godinu, Izvještaj o poslovanju, Plan rada i poslovanja za 2018. i Trogodišnji plan za period 2018.-2020. godina, što je usvojenop sa 19 glasova vijećnika. Načelnik Delić kazao je da, dok se ne stvore zakonski uslovi za rad ovog preduzeća, ugovore sa njima neće potpisivati.

 

TV prilog sa ove sjednice pripremila je Suada Imamović.

 

(RTV Lukavac)