Naslovna AKTUELNO Općina Lukavac raspisala javni poziv za OCD

Općina Lukavac raspisala javni poziv za OCD


Općina Lukavac poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Lukavac.

 

I    UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM POZIVU

 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju zainteresirane nevladine/neprofitne organizacije koje su osnovane i registrirane u BiH, čiji je predstavnik državljanin BiH. Projekti se realiziraju na području općine Lukavac, a namijenjeni su građanima općine Lukavac i odnose se na područja kulture, zaštite okoliša, poljoprivrede, socijalne zaštite, humanitarni rad, sport, te ostali projekti od značaja za općinu Lukavac.

 

II    PODRUČJA NA KOJA SE ODNOSI JAVNI POZIV

 

LOT 1

Kultura, (unaprjeđenje i zaštita kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa zavičajnog prostora, manifestacije koje potiču međugradsku kulturnu saradnju, izdavaštvo, promociju knjiga i izložbe koje doprinose razvoju i obogaćivanju kulturnog života općine Lukavac organizovanjem kulturnih manifestacija u općini Lukavac, muzičku, likovnu, pozorišnu i plesnu djelatnost, multimedijalnu djelatnost, promociju mladih u kulturi).

    LOT 2

Sport, (organiziranje i provođenje sportskih manifestacija, i sportskih manifestacija djece, mladih i odraslih, za koje je iskazan interes općine Lukavac, kvalitetni, rekreacijski sport, sportske programe i sadržaje koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života  u oblasti sporta, aktivnosti koje promoviraju amaterizam, volonterizam i timski rad u sportu, uspostavljanja omladinskih pogona pri takmičarskim klubovima) i sl.

LOT  3

Invalidni sport, (organiziranje i provođenje sportskih manifestacija udruženja sa invaliditetom,  sportskih manifestacija za mlađi uzrast, mladih i odraslih, za koje je iskazan interes općine Lukavac, kvalitetni, rekreacijski sport, sportske programe i sadržaje koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života osoba sa invaliditetom  u oblasti sporta, aktivnosti koje promoviraju amaterizam, volonterizam i timski rad u sportu, uspostavljanja omladinskih pogona pri takmičarskim klubovima) i sl.

    LOT 4

Očuvanje raznolikosti ekosistema na području općine Lukavac kroz omladinski volonterizam i  građanske inicijative, projekat očuvanja ribljeg fonda, ispitivanje kvaliteta vode na jezeru Modrac i prirodnog priraštaja ribe.

Zaštita okoliša (aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi, unaprjeđenje kvalitete življenja, zaštita i očuvanje zdravlja i životne sredine, jačanje ekološke svijesti i dobre prakse lokalne zajednice, promocija zdravog načina života).

LOT 5

Poljoprivreda, (manifestacije koje doprinose promociji i očuvanju poljoprivredne djelatnosti te razvoju ruralnih područja općine Lukavac,  savjetovanja u cilju poboljšanja zaštite poljoprivrednih proizvoda, okoliša te promociji zdrave hrane, ljekovito bilje).

Podsticaji  poljoprivrednoj proizvodnji sa ciljem  postizanja samoodrživosti  i pokretanje vlastitih biznisa na području općine Lukavac.

    LOT 6

Socijalna zaštita, (zaštita porodice, zaštita i promocija ljudskih prava, prava djeteta i prava manjina, unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, penzionera i djece s poteškoćama u razvoju, edukacija mladih o porocima suvremenog svijeta (droga, alkohol, pušenje i dr.), jednakopravnost spolova (kroz komponente Gender akcionog plana BIH).

 

    Na transferu Javni poziv za realizaciju projekata OCD (nevladine organizacije, udruženja penzionera i slično), i Javni poziv u oblasti sporta, u 2019. godini, za sufinansiranje projekata planirano je 105.000,00 KM (50.000,00- LOT 1,4,5,6 + 35.000,00 – LOT 2 + 20.000,00KM – LOT 3). Ukupna vrijednost po jednom projektu je od 2.000,00 do 6.000,00 KM.  

 

    Općina Lukavac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

 

    Dužina trajanja svakog projekta može biti do 7 mjeseci. Izabrani projekti se trebaju sprovesti u periodu  od juna do decembra 2019. godine. 

 

PRAVO UČEŠĆA:

 

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), a u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini. Aplikant na jedan LOT može aplicirati samo jednim projektom.

    Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata mogu pronaći u  smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

 

       PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

 

     Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Lukavac se može preuzeti od 24.05.2018. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: [email protected] ili lično preuzimanjem  u: Općina Lukavac, u šalter sali općine Lukavac, Trg slobode 1, 75300 Lukavac ili kancelariji br. 35.

     Sve potrebne  informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici općine  Lukavac (https://opcina.lukavac.ba/).

     Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese [email protected]  sa naznakom za objavljeni Javni poziv. Pitanja  se mogu postavljati 10 (deset) dana po objavljivanju javnog poziva u dnevnim novinama. Odgovori na upite bit će dostavljeni u pisanoj formi u roku od 3 radna dana od prijema upita.

 

      PREDAJA APLIKACIJA:

 

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB), u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), ili na pisarnici općine u periodu od 07:00 do 17:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za Javni poziv:

Općina Lukavac, Trg slobode 1,  75300 Lukavac.

Rok  za predaju aplikacija je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Oslobođenje“. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju  da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Spoljašnja strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati, prijava na javni poziv, LOT br.____”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bit će  obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici općine Lukavac (https://opcina.lukavac.ba/), kao i na oglasnoj ploči Općine.