Naslovna AKTUELNO Općina Lukavac raspisala konkurs za dodjelu stipendija

Općina Lukavac raspisala konkurs za dodjelu stipendija


Na osnovu člana 2. Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima za 2019. godinu („Sl. glasnik općine Lukavac broj: 5/19), člana 4. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima sa područja općine Lukavac („Sl. glasnik općine Lukavac broj: 5/19) i člana VI Pravilnika za dodjelu stipendija sportistima („Sl. glasnik općine  Lukavac  broj: 5_/19), Načelnik općine  Lukavac raspisuje:

 

K O N K U R S

 

za dodjelu stipendija učenicima i studentima sa područja općine Lukavac

u budžetskoj 2019. godini

 

I

 

Raspisuje se konkurs za dodjelu 116 (stotinušesnaest) stipendija za školsku/akademsku 2018/2019 godinu (budžetsku 2019), kako slijedi:

 • 50 (pedeset) učeničkih stipendija,
 • 50 (pedeset) studentskih stipendija,
 • 5 (pet) stipendija nadarenim sportistima učenicima općine Lukavac,
 • 5 (pet) stipendija nadarenim sportistima studentima općine Lukavac,
 • 3 (tri) učeničke stipendije – osobama sa invaliditetom,
 • 3 (tri) studentske stipendije – osobama sa invaliditetom.

 

II

 

Stipendije se dodjeljuju za budžetsku 2019. godinu i isplaćivat će se za 9 (devet) mjeseci trajanja školske/akademske godine.

 

III

 

Uslovi za dodjelu stipendija su:

–  da je kandidat državljanin BiH,

– da  kandidat  i  članovi  porodičnog  domaćinstva  imaju  prebivalište  na  području  općine Lukavac,

–  da je kandidat redovan učenik/student koji prvi put upisuje školsku/akademsku godinu i

–  da nije korisnik stipendije po drugom osnovu.

 

IV

 

Pravo na dodjelu stipendija bez bodovanja po kriterijima utvrđenim Pravilnikom, ostvaruju učenici generacije iz osnovnih i srednjih škola sa područja općine Lukavac i studenti sa područja općine Lukavac sa prosječnom ocjenom 9 (devet) i više.

 

V

 

Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici srednjih škola sa prosjekom ocjena 4 (četiri) i više i redovni studenti I (prvog) ciklusa studija sa području općine Lukavac sa prosjekom ocjena 7 (sedam) i više, a koji nisu korisnici stipendija iz budžeta Vlade Tuzlanskog kantona ili drugih davaoca stipendija.

Stipendije se dodjeljuju proporcionalno po razredima, odnosno godinama studija. Ukoliko iz jednog  razreda  ili  godine  studija  nema  dovoljan  broj  kandidata,  stipendije  će  se  dodijeliti učenicima/studentima drugih razreda/godina studija.

Ukoliko u jednoj kategoriji iz tačke I (jedan) ovog Konkursa nema dovoljan broj kandidata, Komisija može dodijeliti stipendiju u kategoriji gdje je veći broj kandidata nego stipendija.

 

VI

Stipendija može biti dodijeljena samo jednom učeniku, odnosno jednom studentu iz iste porodice. Ukoliko pravo za dobijanje stipendije ostvare učenik i student iz iste porodice, stipendija se dodjeljuje studentu.

 

VII

 

Uz prijavu na konkurs za dodjelu stipendija kandidati su dužni priložiti:

 

 • Zahtjev za dodjelu stipendije;
 • Kućna lista;
 • Ovjerena izjava da kandidat nije korisnik stipendije po drugom osnovu;
 • Uvjerenje o mjestu prebivališta – CIPS obrazac;
 • Potvrda škole/fakulteta o redovnom školovanju/studiranju;
 • Za učenike I (prvog) razreda srednje škole, svjedočanstvo o završenom devetom razredu;
 • Za učenike ostalih razreda srednje škole, svjedočanstvo o završenom prethodnom razredu;
 • Za studente I (prve) godine fakulteta, svjedočanstvo o završenom razredu srednje škole ili uvjerenje o prosjeku ocjena u završnom razredu;
 • Za studente ostalih godina fakulteta, uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine studija ili kopija indexa sa predmetima i ocjenama (napomena: kopija indexa sa stranicama upisanih predmeta po semestrima i ocjenama je obavezna ukoliko kandidatu u uvjerenju o prosjeku ocjena za prethodnu godinu nije razdvojen prosjek ocjena po godinama studija);
 • Uvjerenje Biroa za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenih članova domaćinstva, a ako lice nije prijavljeno na Biro za zapošljavanje, uvjerenje ispostave Porezne uprave za sve nezaposlene članove domaćinstva kao dokaz o statusu nezaposlenosti;
 • Uvjerenje o pripadnosti boračkoj populaciji;
 • Uvjerenje Centra za socijalni rad Lukavac o priznavanju statusa civilne žrtve rata ili statusa korisnika stalne socijalne pomoći;
 • Uvjerenje o prihodima za sve zaposlene članove domaćinstva u poslednja 3 (tri) mjeseca ili tri posljednje platne liste ili potvrda o prosječnoj plaći u poslednja tri mjeseca, tri poslednja penzijska čeka, invalidnina iz oblasti BIZ-a, prihod po osnovu privredne, uslužne ili druge djelatnosti, dopunskog rada, imovinskih prava i sl.;
 • Učenici osobe sa invaliditetom su obavezni dostaviti Rješenje o stepenu invalidnosti od „Centra za socijalni rad“ Lukavac.

 

Uz prijavu na konkurs za dodjelu stipendija sportistima kandidati su dužni priložiti:

 

 • Zahtjev za dodjelu stipendije
 • Ovjerenu kopiju uvjerenja o prebivalištu;
 • Uvjerenje da je učenik/student prvi put upisao odgovarajuću školsku/akademsku godinu u statusu redovnog učenika/studenta;
 • Izjavu kandidata da ne prima stipendiju ili kredit drugog davaoca po osnovu sportskih aktivnosti;
 • Za studente/učenike sportiste Rješenje o registraciji kluba čiji su član;
 • Uvjerenje sportskog kolektiva da je aktivan i uzoran sportista sa navedenim rezultatima;
 • Kućnu listu izdatu od nadležnog organa;
 • Potvrdu o prihodima, potvrdu o nezaposlenosti ili drugu adekvatnu potvrdu o imovnom stanju za svakog punoljetnog člana domaćinstva.

 

Uz prijavu na konkurs za dodjelu stipendija učenici generacije i studenti sa prosjekom ocjena 9 (devet) i više kandidati su dužni priložiti:

 

 • Zahtjev za dodjelu stipendije;
 • Ovjerenu izjavu da kandidat nije korisnik stipendije po drugom osnovu;
 • Uvjerenje o mjestu prebivališta – CIPS obrazac;
 • Potvrdu škole/fakulteta o redovnom školovanju/studiranju;
 • Dokaz kojm potvrđuje da pripada jednoj od dvije navedene kategorije (da je proglašen učenikom generacije za prethodnu školsku godinu ili da ima prosjek ocjena 9 (devet) i više što dokazuje potvrdom fakulteta ili kopijom indexa).

 

VIII

 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a isti će biti objavljen na oglasnoj ploči, web stranici općine Lukavac i lokalnim medijima.

Komisija za dodjelu stipendija razmotrit će pristigle prijave na konkurs, sačiniti zapisnik o radu, izvršiti bodovanje i utvrditi privremenu rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove propisane konkursom.

Privremena rang lista kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici općine Lukavac.

Na privremenu rang listu se može izjaviti prigovor drugostepenoj Komisiji Općinskog vijeća u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja iste.

Odluku po prigovoru drugostepena Komisija donosi u roku od 7 (sedam) dana. Odluka drugostepene Komisije po prigovoru je konačna.

Nakon rješavanja  prigovora općinski načelnik utvrdit će konačnu rang listu kandidata za dodjelu stipendija, koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici općine Lukavac.

 

IX

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijave na konkurs sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

Općina Lukavac – Općinski načelnik

Komisija za dodjelu stipendija

Trg slobode br. 1, 75300 Lukavac

 

Ili lično u šalter Sali općine Lukavac (šalter 8 i 9), svakim radnim danom od 08 – 16.

 

 

Dr. sci. Edin Delić, načelnik Općine Lukavac