Naslovna AKTUELNO Općinski načelnik objavio Javni poziv za subvencioniranje mjesečnih karata učenicima iz socijalno...

Općinski načelnik objavio Javni poziv za subvencioniranje mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija


Općinski načelnik Edin Delić objavio je Javni poziv za subvencioniranje mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija sa područja općine Lukavac za budžetsku 2020. godinu i to za period 29. januar – 15. juni 2020. godine u iznosu od 12.500 KM.

 

Pravo na subvencioniranje mjesečnih karata imaju učenici koji ispunjavaju opće i neke od posebnih uslova, a uz prijavu na Javni poziv dužni su priložiti slijedeće dokumente: uvjerenje od škole da je redovan učenik; kućnu listu; dokaz o mjestu prebivališta (CIPS);  uvjerenje od JU Služba za zapošljavanje TK – Biro Lukavac za oba roditelja, a ako su oba roditelja nezaposlena i nisu prijavljeni kod JU Služba za zapošljavanje TK – Biro Lukavac, uvjerenje od Biroa da se ne nalaze na evidenciji i ovjerenu izjavu da su nazaposleni;  kopiju mjesečne karte i  kopiju tekućeg računa.

 

Uz pomenutu dokumentaciju aplikanti su dužni podnijeti kopiju svjedočanstva/svjedodžbe o završenom prethodnom razredu; uvjerenje o pripadnosti boračkoj populaciji; uvjerenje za roditelja ili učenika da je korisnik socijalne pomoći; uvjerenje o priznavanju statusa civilne žrtve rata i dokaz da je učenik bez jednog ili bez oba roditelja (smrtni list).

 

Učenici koji ispune uslove i blagovremeno predaju zahtjev sa potrebnim dokumentima ostvarit će pravo na subvencioniranje mjesečne karte u punom iznosu.

 

U slučaju da zahtjev za subvencioniranje podnese više učenika iz iste porodice, pravo na subvencioniranje ostvarit će samo jedan učenik i to onaj čija je vrijednost mjesečne karte veća.

 

Ovaj Javni poziv objavljen je 06.februara i bit će otvoren 15 dana, a objavljen je na web stranici  i na oglasnoj ploči Općine Lukavac.

 

Općinski načelnik će posebnim rješenjem imenovati komisiju za provođenje postupka po Javnom pozivu za subvencioniranje mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija. Komisija za provođenje postupka će nakon zaprimljenih prijava iste obraditi, sačiniti rang listu, nakon čega će se sredstva odlukom Službe za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu, uz saglasnost Općinskog načelnika, uplatiti učenicima kojima subvencija bude odobrena.

 

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Općina Lukavac-Općinski načelnik „Komisija za provođenje postupka po javnom pozivu za subvencioniranje mjesečnih karata učenicima iz socijalno ugroženih kategorija“ Trg Slobode br.1, 75 300 Lukavac ili lično u šalter sali Općine Lukavac svakim radnim danom od 08,00 do 17,00 sati.

 

 

(RTV Lukavac)