Naslovna AKTUELNO Otvoren javni poziv za dodjelu plastenika

Otvoren javni poziv za dodjelu plastenikaU sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ Općine Lukavac u 2019. godini i na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Lukavac i Humanitarne organizacije „Muslim Aid“, broj: 02-14-2155/19 od 06.03.2019.godine, kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Humanitarne organizacije „Muslim Aid“ u iznosu od 40 %, Općine Lukavac u iznosu od 40 % i vlastitog učešća korisnika u iznosu od 20 %, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području općine Lukavac, Općinski načelnik raspisuje:

 

JAVNI POZIV

 

za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem

sufinansiranja u projektu

 

I   PRAVO UČEŠĆA

 

Pravo  na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine Lukavac koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i  zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

 

 II  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

 

Podnosioc  zahtjeva  treba da ispunjava slijedeće uslove:

 

 1. Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,
 2. Da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata,
 3. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju, a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
 4. Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
 5. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (497,00 KM),
 6. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

 

Služba za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove Općine Lukavac je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

 

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

 

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

 

 1. pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja

(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta), od 1-3 boda:

 • slabi uslovi (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 m) – 1 bod
 • dobri uslovi (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100 m) – 2 boda,
 • jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) – 3 boda.

 

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr.veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti za navodnjavanje neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje. 

                   

 1. dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:
 • podnosilac zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje), od 1-4 boda:

– od 0-3 godine                            1 bod,

– od 3-6 godina                            2 boda,

– od 6-10 godina                          3 boda,

– više od 10 godina                      4 boda,

–  podnosioc zahtjeva nezaposlen sa VSS dodatnih 5 bodova,

–  za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji

nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod,

–  za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji      nezaposlenih osoba na Birou za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.) – 1 bod,

 • mlade osobe životne starosti do 35 godina – 5 bodova,
 • ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 2 boda
 • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 200,00 KM – 5 bodova,
 • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 250,00 KM – 4 boda,
 • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 300,00 KM – 3 boda,
 • socijalni aspekt stanje na terenu: 0-4 boda.

 

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati  kandidati koji imaju status mlade osobe.

 

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

 

 1. Obrazac za prijavu na Javni poziv.
 2. CIPS prijavnica podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija,
 3. Ovjerena kopija lične karte,
 4. Ovjerena kućna lista,
 5. Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata,
 6. Dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda da osoba nije poreski obveznik,
 7. Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje,
 8. Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva,
 9. Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva
 10. Vlasništvo ili posjed nad parcelom (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, kao i Ugovor o zakupu),
 1. Ovjerena izjava da ne posjeduje plastenik u svom vlasništvu,
 2. Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 2. godine od potpisivanja Ugovora,
 3. Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednjih 5. godina nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od općine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,
 4. Ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom ( 497,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,
 5. Dokaz da je samohrani roditelj (ovjerena kućna lista).

 

 

 

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

 

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa humanitarnom organizacijom čine: predstavnik organizacije Muslim Aida i predstavnici Općine.

 

Zadatak Komisije za dodjelu plastenika je:

 

 • pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje, te istu dostavlja Općinskom načelniku.

 

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje Općinski načelnik.

 

Rang lista odabranih kandidata će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici Općine Lukavac.

 

NAPOMENA:

 

 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

 

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u šalter sali Općine Lukavac i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Lukavac sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, a rok za podnošenje zahtjeva je 10 dana, od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informisanja općine Lukavac (RTV Lukavac), web stranici Općine Lukavac, te na oglasnoj ploči Općine Lukavac.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove Općine Lukavac ili na broj telefona 035/366-724 svakim radnim danom od 800 do 1500 sati.

 

Javni poziv ostaje otvoren od 13.03.2019.godine zaključno sa 22.03.2019.godine do 1530 sati.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.