Naslovna AKTUELNO Planiran upis za 2045 studenata na Univerzitet u Tuzli

Planiran upis za 2045 studenata na Univerzitet u Tuzli

Vlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerzitet u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini.

 

Na prvom ciklusu studija je planiran upis za ukupno 2045 studenata od toga 1095 studenata koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, 900 studenata koji se sami finansiraju, te 50 vanrednih studenata. U ovaj broj je uključen i integrisani studij I i II ciklus studija na Medicinskom fakultetu. Na drugom ciklusu studija svih fakulteta je planiran upis za minimalno 427 studenta, s tim da je maksimalno planiran broj studenata za II ciklus studija 1130 studenata, a na trećem ciklusu studija je planiran upis za minimalno 78 studenta s tim da je maksimalno planiran broj studenata za III ciklus studija 195 studenata.


Također, Vlada je dala i prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini. Bitno je napomenuti da se visina školarine nije mijenjala u odnosu na prošlu godinu.

Prema ovoj odluci, redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji nemaju status zaposlenog lica, u akademskoj 2019/20. godini plaćat će participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM po semestru. Redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se sami finansiraju u akademskoj 2019/20. godini, a prvi puta upisuju prvu studijsku godinu plaćat će školarinu u iznosu od 900,00 KM po semestru na Akademiji dramskih umjetnosti, Medicinskom fakultetu i Odsjeku zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta, 750,00 KM po semestru na Fakultetu elektrotehnike (Elektrotehnika i računarstvo), Farmaceutskom, Mašinskom, Prirodno-matematičkom, Rudarsko-geološko-građevinskom i Tehnološkom fakultetu, a 600,00 KM po semestru na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Ekonomskom, Filozofskom i Pravnom fakultetu, te Fakultetu za tjelesni odgoj i sport i Fakultetu elektrotehnike (Tehnički odgoj i informatika).

Vanredni studenti prvog ciklusa studija, koji se sami finansiraju, a prvi put upisuju studijsku godinu, plaćat će školarinu u akademskoj 2019/20. godini u iznosu od 750,00 KM po semestru na Ekonomskom fakultetu (Poslovna ekonomija) i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport (Edukacija trenera u sportu).

Redovni i vanredni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se samifinansiraju, a koji su ranije stekli status studenta, u akademskoj 2019/20. godini plaćat će školarinu u visini utvrđenoj za akademsku godinu u kojoj su stekli status studenta prve godine.

Za studente drugog ciklusa studija, za studijske programe u trajanju od jedne akademske godine školarina iznosi 2.400,00 KM, a studenti studijskih programa u trajanju od dvije akademske godine, školarinu će plaćati u iznosu od 2.400,00 KM po studijskoj godini. Kada je u pitanju treći ciklus cijena školarina iznosi od 9.000 na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, 10.000 KM na Filozofskom fakultetu, 12.000 KM na Edukacijsko-rehabilitacijskom, Ekonomskom, Farmaceutskom, Medicinskom, Pravnom, Prirodno-matematičkom, Rudarsko-geološko-građevinskom i Tehnološkom fakultetu te zajedničkom doktorskom studiju Prirodno-matematičkog i Tehnološkog fakulteta do 14.000 KM na Fakultetu elektrotehnike i Mašinskom fakultetu.
Također, značajno je istaknuti da redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i redovni studenti koji se sami finansiraju, a koji pripadaju kategorijama lica definisanim Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica i Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom u akademskoj 2019/20. godini plaćaju 50% iznosa participacije, odnosno 50% iznosa školarine.