Naslovna AKTUELNO Poziv vlasnicima prostora u Lukavcu

Poziv vlasnicima prostora u Lukavcu

Postupajući u skladu sa odredbama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Lukavac Grad „Centar 1 i 2“ (“Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 9/17) i odredbama Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Gradska pješačka zona u Lukavcu“ („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 2/17), Služba za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Lukavac, u svojstu nosioca pripreme prostorno-planske dokumentacije

O B A V J E Š T A V A


           sve vlasnike/posjednike nekretnina odnosno zakonite korisnike prostora, u obuhvatu Regulacionog plana prostorne cjeline Lukavac Grad „Centar 1 i 2“, čije su granice sa istočne strane ulica 8. Marta, sjeverne strane ulice Bistaračka i Muhameda Hevaija Uskufija, ranije ulica Tuzlanskog Odreda, zapadne strane ulice Bosne Srebrene i južne strane željeznička pruga Tuzla-Doboj i prostorne cjeline Urbanističog projekta „Gradska pješačka zona u Lukavcu“, čije su granice sa istočne strane ulice Redžepa Ef. Muninhodžića i 8. Maja, sa sjeverne strane ulica Bistaračka, zapadne strane ulica Lukavačkih Brigada i južne ulica Titova, da su u toku aktivnosti na izradi prethodno navedene prostorno-planske dokumentacije, te da za potrebe izrade urbanističke osnove/osnovne koncepcije planskih dokumenata, dostave pismene prijedloge za uređenje prostora, kako bi nosilac pripreme iste proslijedio nosiocu izrade planskih dokumenata“.