Naslovna AKTUELNO Raspisan Javni poziv za dodjelu sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije

Raspisan Javni poziv za dodjelu sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacijeJavni poziv za dodjelu sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije

 

Na osnovu čl. 108. a u vezi s čl. 109. Statuta općine Lukavac („Službeni glasnik Općine Lukavac“, broj: 5/08 i 1/14), tačke III Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije broj: 02-38-10841/19 od 01.10.2019. godine i čl. 28. Odluke o izvršenju Budžeta općine Lukavac za 2019. godinu („Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 13/18 i 6/19), Služba za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije

 

I

 

Objavljuje se Javni poziv za dodjelu sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije u iznosu od 4.000,00 KM (slovima: četirihiljadekonvertibilnihmaraka i 00/100 pfeninga) za budžetsku 2019. godinu.

 

II

 

Sredstva u iznosu od 4.000,00 KM (slovima: četirihiljadekonvertibilnihmaraka i 00/100 pfeninga), planirana u Budžetu općine Lukavac za 2019. godinu, bit će ravnomjerno raspoređena na broj prispjelih zahtjeva ili isplaćena u cjelokupnom iznosu u slučaju da aplicira samo jedan kandidat.

 

III

 

Uslovi za dodjelu sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije su:

 

  • da je kandidat državljanin BiH,
  • da kandidat ima prebivalište na području općine Lukavac najmanje 1 (jednu) godinu,
  • da kandidat ima Odluku za odbranu doktorske disertacije u 2019. godini, izdatu od strane certificiranih Univerziteta u BiH.

 

IV

 

Kandidati za dodjelu sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije dužni su priložiti (original ili ovjerena kopija):

 

  • zahtjev,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o kretanju, izdato od strane MUP TK, Odjeljenje za administraciju Lukavac,
  • odluku univerziteta u BiH za odbranu doktorske disertacije.

 

V

 

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a isti će biti objavljen na oglasnoj ploči općine Lukavac, službenoj internet stranici općine Lukavac i lokalnim medijima.

 

VI

 

Komisija za dodjelu sredstava za odbranu doktorske disertacije izvršit će provjeru pristiglih zahtjeva i objaviti listu kandidata sa iznosom odobrenih sredstava.

 

VII

 

Na objavljenu Listu za dodjelu sredstava za odbranu doktorske disertacije može se izjaviti prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Odluku o prigovoru Komisija za rješavanje u drugostepenom postupku donosi u roku od 7 (sedam) dana. Odluka Komisije za rješavanje u drugostepenom postupku je konačna.

 

VIII

 

Nakon odlučivanja po prigovorima Komisije za rješavanje u drugostepenom postupku, Općinski načelnik na prijedlog Komisije za dodjelu sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije utvrdit će Konačnu rang listu kandidata.

 

IX

 

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

 

Zahtjeve po Javnom pozivu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

Općina Lukavac – Služba za upravu, društvene djelatnosti,

mlade i boračko-invalidsku zaštitu

Komisija za dodjelu sredstava za podršku pri odbrani doktorske disertacije

Trg slobode br. 1, 75300 Lukavac.

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Emir Kasumović, dipl. pravnik