Naslovna AKTUELNO Raspisan Javni poziv za imenovanje Zdravstvenog savjeta Općine Lukavac

Raspisan Javni poziv za imenovanje Zdravstvenog savjeta Općine Lukavac

Općinski načelnik Općine Lukavac, r a s p i s u j e

 

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje prijava za imenovanje Zdravstvenog savjeta Općine Lukavac

 

I

 

Općinski Načelnik općine Lukavac raspisuje Javni poziv za prikupljanje prijava za imenovanje Zdravstvenog savjeta općine Lukavac, a u cilju ostvarivanja mjera društvene brige za zdravlje građana i ostvarivanje i unapređenja prava pacijenata.

 

II

 

Zdravstveni savjet će brojati 10 (deset) članova i imenovat će ga Općinski Načelnik iz reda zdravstvenih i nezdravstvenih struka i to:

 

 • 1 predstavnik općine,
 • 1 predstavnik pacijenata,
 • 1 predstavnik mladih,
 • 1 predstavnik komora iz oblasti zdravstva,
 • 1 predstavnik stručnih udruženja,
 • 1 predstavnik udruženja za zaštitu prava pacijenata,
 • 1 predstavnik sindikata zdravstva,
 • 1 predstavnik zdravstvenih ustanova odnosno privatnih praksi,
 • 1 predstavnik Crvenog križa/krsta,
 • 1 predstavnik Općinskog vijeća.

 

III

 

Mandat članova Zdravstvenog savjeta traje 2 (dvije) godine ili do trajanja statusa po osnovu koga se vrši izbor u Zdravstveni savjet.

 

IV

 

Zdravstveni savjet obavlja slijedeće poslove:

 

 • predlaže i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite na području općine;
 • daje mišljenje na planove i programe zdravstvene zaštite za područje općine Lukavac, te predlaže mjere za poboljšanje dostupnosti kvaliteta zdravstverne zaštite na području općine;
 • prati primjenu propisa na području općine koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata;
 • organizuje obrazovne kurseve za građanstvo iz poznavanja materije o pravima pacijenata i postojeće legislative;
 • daje preporuke za organizaciju kurseva u zdravstvenim ustanovama radi upoznavanja rukovodstva i zdravstvenih radnika s konceptom prava pacijenata, legislativom i odgovarajućim nužnim promjenama u zdravstvenim ustanovama;
 • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području općine;
 • predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i unapređenje prava pacijenata na području općine;
 • bez odgađanja obavještava Zdravstveni savjet u kantonalnom Ministarstvu o slučajevima teških povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata;
 • podnosi Općinskom vijeću, Općinskom načelniku i kantonalnom Ministarstvu godišnji Izvještaj o svom radu;
 • obavještava javnost o povredama prava pacijenata;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata.

 

Zdravstveni savjet donosi Poslovnik o svom radu kojim se bliže uređuje organizacija i način rada.

 

V

 

Pravo učešća na Javnom pozivu za imenovanje u Zdravstveni savjet općine Lukavac imaju osobe zdravstvene i nezdravstvene struke sa prebivalištem na području općine Lukavac, koje imaju minimalno 3 (tri) godine iskustva u instituciji, ustanovi, udruženju, nevladinoj organizaciji ili zdravstvenom sindikatu koji je kandidiraju, te da ima ugled i evidentne rezultate u ublasti u kojoj djeluje.

 

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti i ovjereno pismo preporuke kako slijedi:

 

 • Za predstavnika općine Lukavac preporuku načelnika.
 • Za predstavnika pacijenata potpise podrške od najmanje 100 pacijenata.
 • Za predstavnika mladih potpise podrške od najmanje 100 mladih osoba starosti do 25 godina sa područja općine Lukavac.
 • Za predstavnika komora iz oblasti zdravstva pismo preporuke jedne od registriranih komora koje imaju svoje organizacije ili članstvo na području općine Lukavac.
 • Za predstavnika stručnih udruženja preporuka jednog od stručnih udruženja koja imaju svoje organizacije ili članstvo na području općine Lukavac.
 • Za predstavnika udruženja za zaštitu prava pacijenata pismo preporuke jednog od registriranih udruženja za zaštitu pacijenata, zdravlja ili životne sredine koje imaju organizacije ili članstvo na području općine Lukavac.
 • Za predstavnika sindikata zdravstva pismo preporuke jednog od registriranih sindikata zdravstva koji imaju koje imaju svoje organizacije ili članstvo na području općine Lukavac.
 • Za predstavnike zdravstvenih ustanova odnosno privatnih praksi pismo preporuke jedne od ustanova ili privatnih praksi sa područja općine Lukavac.
 • Za predstavnika Crvenog križa/krsta preporuka navedene Organizacije.
 • Za predstavnika Općinskog vijeća fotokopija uvjerenja o statusu vijećnika.

Pravni ili fizički subjekti koji daju pisma ili potpise preporuke mogu dati preporuke za više kandidata.

 

VI

 

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u Šalter sali općine Lukavac ili na službenoj web stranici općine.  Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

 

 • Potvrdu o mjestu prebavilašta,
 • Dokaz o stručnoj spremi,
 • Dokaz o radnom iskustvu iz člana V ovog Javnog poziva,
 • Biografiju sa pregledom toka obrazovanja i stručnog angažmana, podacima o uspjesima, nagradama, objavljenim radovima ili publikacijama, članstvu u stručnim i drugim udruženjima i slično,
 • Originalno pismo preporuke ili podrške iz člana V ovog Javnog poziva.

 

VII

 

Nakon isteka roka za prikupljanje prijava, Općinski Načelnik će izvršiti izbor i Rješenjem imenovati Zdravstveni savjet općine Lukavac i imenovati predsjedavajućeg. Rješenje će biti objavljeno u „Službenom glasniku općine Lukavac“.

 

VIII

 

Javni poziv će biti objavljen u medijima, oglasnoj tabli općine Lukavac i web stranici općine Lukavac: www.lukavac.ba i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave.

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Dr.Sci. Edin Delić