Naslovna AKTUELNO Svjetski dan socijalnog rada obilježava se 16. marta

Svjetski dan socijalnog rada obilježava se 16. marta


Svjetski dan socijalnog rada  obilježava 16. marta 2021. godine.

 

Pandemija corona virusom, koja je pogodila svijet pa i našu zemlju, i novi izazovi i potrebe suočavaju socijalne radnike s višestrukim izazovima profesionalnog djelovanja u kriznim situacijama.

 

U okruženju i svijetu, u skladu s epidemiološkim uslovima, socijalni radnici i ove godine će obilježiti Svjetski dan socijalnog rada različitim aktivnostima s posebnim naglaskom na promovisanje važnosti ljudskih odnosa, jačanje društvene solidarnosti i globalne povezanosti čije vrijednosti posebno prepoznajemo u kriznim vremenima.

 

Želimo istaći da su i u vrijeme ove krize ustanove i organizacije socijalne zaštite u Tuzlanskom kantonu nastavile svoje djelovanje i zaštitu lica u stanju socijalne potrebe, uz sve otežane uslove, izazove i rizike.

 

Pored redovne djelatnosti, u 2020. godini sve ustanove i organizacije socijalne zaštite dali su svoj doprinos adekvatnijem odgovoru sistema na nove izazove aktivnim učešćem u provođenju istraživanja i izradi Analize stanja u oblasti socijalne zaštite u TK sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije coronavirusa na sistem socijalne zaštite.

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK želi dati svoj doprinos obilježavanju Svjetskog dana socijalnog rada promocijom rezultata i preporuka ovog istraživanja i važnosti uloge svih profesionalaca koji obavljaju djelatnost socijalnog rada, kako u ostvarivanju propisanih prava vezanih za novčana davanja, tako i u pružanju usluga psihosocijalne podrške u vrijeme kriza.

 

Istraživanje je provedeno u vrijeme pandemije (juni-august 2020) na uzorku od 2648 ispitanika. Realizator je Udruženje Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona uz stručnu podršku Ministarstva, uz finasijsku i stručnu podršku UNICEF-a. Veoma uspješna realizacija potvrđuje napredak u samoorganizovanju socijalnih radnika i drugih profesionalaca koji obavljaju djelatnost socijalnog rada u TK, upravo u vrijeme krize.

 

Cilj analize je bio mapiranje trenutnih i budućih rizičnih grupa korisnika i njihovih potreba, ali i uvid u kvalitet usluga ustanova i to iz korisničke perspektive.

 

Između ostalog, rezultatima istraživanja utvrđene su dodatne potrebe profesionalaca i korisnika izazvane pandemijom koje odnose se na: potrebu izrade planova postupanja u nepredviđenim situacijama, jačanje kadrovskih i drugih kapaciteta ustanova, prostor i opremu za izolatorije, programe prevencije i smanjenja siromaštva posebno porodica sa djecom, programe i usluge psihosocijalne podrške u zaštiti mentalnog zdravlja (kako korisnika tako i profesionalaca) i bolje informisanje i edukaciju za postupanje u nepredviđenim situacijama.

 

Rezulltati istraživanja su, takođe potvrdili da pandemija uzrokovana koronavirusom dodatno otežava materijalni položaj korisnika prava iz socijalne zaštite, posebno djece i starijih lica,  zbog dodatnih potreba za materijalnom i stručnom podrškom, a na koje sistem nije u mogućnosti da adekvatno i blagovremeno odgovori. Utvrđene su i negativne posljedice ograničavanja kretanja i posjeta licima na smještaju, kao i virtualne nastave na mentalno zdravlje djece i odraslih, odnose u porodici i obavljanja roditeljskih prava i obaveza.

 

Navedeni rezultati istraživanja u TK ujedno potvrđuju i važnost  teme kojom se obilježava svjetski dan socijalnog rada a to je promovisanje važnosti ljudskih odnosa, jačanje društvene solidarnosti i globalne povezanosti čije vrijednosti posebno prepoznajemo u kriznim vremenima.

 

Sistem socijalne zaštite u TK je nastavio funkcionisati i pružati usluge i u vrijeme pandemije, i ako još uvijek sa nedovoljnim brojem stručnih lica. Sva uspostavljena prava i usluge su se i dalje ostvarivala.

 

U TK u 2019. godini  37.144 korisnika ostvarili su jedno ili više socijalna prava, u ukupnom iznosu od 63.639.234,20 KM, što je finansirano iz budžeta Federacije BiH (31.800.207,20 KM), budžeta Tuzlanskog kantona (27.491.021,00 KM) i budžeta općina/gradova (4.348.006,00 KM).

 

Ističući postignute rezultate socijalnih radnika i svih profesionalaca i pojedinaca koji obavljaju djelatnost socijalnog rada, kako u  okviru javnih, tako i u okviru privatnih ustanova, udruženja, fondacija i humanitarnih organizacija  ČESTITAMO Svjetski dan socijalnog rada sa pozivom da nastavimo zajedničkim aktivnostima i umrežavanjem  prepoznavati prioritetne potrebe i razvijamo vaninstitucionalne socijalne usluge  u lokalnoj zajednici,-što bliže korisnicima.