Naslovna AKTUELNO U 2018. raspisano 429 konkursa za prijem radnika u javnim subjektima FBiH

U 2018. raspisano 429 konkursa za prijem radnika u javnim subjektima FBiHDirektor ADS FBiH Refik Begić kazao je da Agencija u postupku provođenja konkursne procedure sve kandidate pisano informiše o statusu prijave i svakoj fazi konkursa o postignutim rezultatima.

Napomenuo je da je, u skladu sa podzakonskim propisima koje donosi Vlada Federacije BiH, a na prijedlog Agencije za državnu službu, umnogome unaprijeđen sam postupak i omogućene uštede i kod samih kandidata koji se prijavljuju na konkurse.

“Naime, kandidati koji se prijavljuju na konkurse u državnoj službi Federacije BiH dovoljno je da dostave samo uredno popunjen prijavni obrazac, osim u slučaju kada kandidat nema položen stručni upravni ispit za rad u organu državne službe, ali i tada je dovoljna potvrda ili uvjerenje o radnom stažu u struci. Polaganje tog ispita, odnosno ispita općeg znanja u skladu sa Zakonom se vrši u konkursnoj proceduri i ne zahtjeva nikakve troškove za samog kandidata”, pojasnio je Begić, osvrnuvši se na medijske natpise o tome koliko je novca potrebno da bi se moglo prijaviti na konkurs za posao u državnoj službi.

Begić navodi da su samo kandidati koji uspješno prođu konkursnu proceduru i nalaze se na listi uspješnih kandidata dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova javnog konkursa, osim dokaza o zdravstvenoj sposobnosti, odnosno ljekarskog uvjerenja koje dostavlja izabrani kandidat prilikom preuzimanja dužnosti.

Direktor Agencije za državnu službu FBiH kaže da, kada je u pitanju ocjena dokaza, posebnog radnog mjesta o poznavanju rada na računaru, vozačka dozvola, znanje ili poznavanje stranog jezika i slično, Agencija prihvata sve dokaze iz kojih se sa sigurnošću može utvrditi da kandidat ispunjava uvjete konkursa.

“U vezi s tim navodimo primjer da će Agencija za državnu službu prihvatiti kopiju izvoda prepisa ocjena u kome se nalazi strani jezik ili poznavanje rada na računaru (informatika ili sličan naziv predmeta), što znači da u ovom slučaju ne trebaju dodatna sredstva”, pojašnjava Begić.

Naveo je da će Agencija za državnu službu FBiH, kao centralna jedinica za upravljanje ljudskim resursima, uz pomoć Vlade Federacije BiH, nastaviti da unapređuje opći sistem regrutovanja u državnu službu Federacije , kako je to dato i u preporukama Evropske komisije i nastojat će obezbjediti maksimalnu transparentnost u svom radu.

“U tom cilju Agencija je posvećena zaštiti integriteta svakog kandidata, a u vezi s tim već duže vrijeme primjenjuje praksu da se u konkursnoj proceduri od kandidata sukcesivno pribavljaju podaci i dokumenti koji su neophodni za datu fazu procedure, kako to zagovara i Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH”, kazao je Begić.

Napomenuo je da ADS FBiH provodi konkursne procedure za 369 organa državne službe u FBiH, osim za organe u Zapadnohercegovačkom i Posavskom kantonu koji svojim zakonima nisu predvidjeli ovlaštenja za postupanje ADS FBiH kao centralnoj jedinici za upravljanje ljudskim resursima za nivo Federacije.

“Agencija u postupku provođenja javnih konkursa nema nadležnosti da preispituje posebne uvjete iz pravilnika o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe za koje na zahtjev istih objavljuje i provodi konkursne procedure, izuzev očiglednih nedostataka koji su propisani ili kantonalnim ili federalnim propisom, a i tada traži od resornih organa otklanjanje nepravilnosti”, naveo je Begić.