Naslovna AKTUELNO Zaključci sa vanredne sjednice Općinskog štaba Civilne zaštite

Zaključci sa vanredne sjednice Općinskog štaba Civilne zaštite

Općina Lukavac

Dana, 17.03.2021. godine održana je prva vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite na kojoj je bilo govora isključivo o epidemiološkoj situaciji vezanoj za pandemiju korona virusa. Osim članova štaba sjednicu su prisustvovali predstavnici JZU Dom zdravlja Lukavac, predstavnik Policijske uprave Lukavac i šef službe za inspekcijske poslove općine Lukavac.

 

Poslije rasprave usvojeni su zaključci, kako slijedi:

 

Z A K L J U ČKE

 

  1. U skladu sa Budžetom općine Lukavac za 2021. godinu, potrebno je obezbijediti finansijska sredstva za potrebe JZU Dom zdravlja Lukavac a u cilju nabavke lijekova licima u stanju socijalne pomoći, a koja su oboljela od korona virusa.
  2. Nalaže se Službi za upravu, društvene djelatnosti, mlade i boračko-invalidsku zaštitu da hitno održi sastanak sa direktorima osnovnih i srednjih škola, kao i sa direktorom  JU za odgoj i obrazovanje predškolske djece, a u vezi provođenja mjera u cilju prevencije širenja korona virusa.
  3. Nalaže se Službi za privredi, lokalni razvoj i inspekcijske poslove da u skladu sa Budžetom općine Lukavac za 2021. godinu obezbijedi finansijska sredstva za realizaciju projekta „proljetne sjetve“.
  4. Obavezuje se Policijska uprava Lukavac da u saradnji sa Službom za privredu, lokalni razvoj i inspekcijske poslove, Crvenim križom/krstom općine Lukavac i jedinicom Civilne zaštite opće namjene – redovno provodi mjere i aktivnosti u skladu sa Zaključkom Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-04-9592/21 od 19.03.2021.godine, Naredbom kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona od 19.03.2021.godine i Zaključkom Vlade Federacije BiH od 11.03.2021. godine.
  5. Ovlašćuje se Općinski načelnik da zbog trenutne epidemiološke situacije na području općine Lukavac ovlasti komunalne inspektore da pomognu sanitarnom inspektoru u obavljanju poslova iz nadležnosti sanitarne inspekcije a zbog provođenja aktivnosti na prevenciji širenja korona virusa – sa posebnim osvrtom na rad ugostiteljskih objekata, tržnih centara i javni prevoz putnika.
  6. Podržava se inicijativa Općinskog načelnika da se za mjesece mart i april 2021. godine, fizička i pravna lica, oslobode od obaveze plaćanje zakupa poslovnih prostora koji su u vlasništvu ili upravljanju Javnih ustanova, Javnih preduzeća i Općine Lukavac i oslobađanja od plaćanja naknade za zauzimanje javnih površina a  zbog pogoršane epidemiološke situacije na području općine Lukavac i ograničenog obavljanja svojih djelatnosti. Zadužuje se Služba za komunalno stambene poslove da za narednu sjednicu Općinskog vijeća pripremi Odluku o privremenom oslobađanju zakupa poslovnih prostora koji u vlasništvu ili upravljanju Javnih ustanova, Javnih preduzeća i Općine Lukavac i privremenom oslobađanju od plaćanja naknade za zauzimanje javnih površina.
  7. Preporučuje se turističkim agencijama da se, zbog ozbiljnosti situacije izazvane korona virusom, pridržavaju naredbi i preporuka kriznih štabova, te da ograniče putovanja.
  8. Obavezuju se upravitelji stambenih zgrada da redovno vrše aktivnosti na dezinfekciji svih zajedničkih dijelova zgrade, a tamo gdje isti nisu imenovani zadužuju se skupovi etažnih vlasnika. U skladu sa navedenim, nalaže se komunalnim inspektorima da redovno vrše kontrolu u stambenim zgradama u cilju kontrole zadnih aktivnosti.