Naslovna AKTUELNO Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavljuje izjednačavanje prava sve djece

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavljuje izjednačavanje prava sve djece

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je da su ključni ciljevi Nacrta zakona o podršci porodicama sa djecom koji je, nakon što je krajem 2019. dobio podršku u Predstavničkom domu na današnjoj sjednici većinom glasova usvojen u Domu naroda Parlamenta FBiH, uspostava socijalno pravednijeg i financijski održivog sistema zaštite porodica s djecom, ukidanje diskriminacija po osnovu mjesta življenja i izjednačavanje prava djece u FBiH, ublažavanje posljedica siromaštva porodica, te pomoć kroz materijalna davanja porodicama u podizanju, odgoju i zbinjavanju djece na području FBiH.

 

Ističu da je resorno ministarstvo, uzimajući u obzir da je postojeći sistem zaštite porodice u FBiH neujednačen te se razlikuje od kantona do kantona, kroz ovaj zakon sistemski ukinulo trenutnu diskriminaciju i dovelo do ravnopravnog statusa prava djece u Federaciji.


 

Predloženim zakonom uređuju se kao osnovna prava – pravo na dječiji dohodak i pravo na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu.

 

Pravo na naknadu plate porodilja u radnom odnosu, za vrijeme odsustva s posla, radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, nastavit će se isplaćivati u skladu sa propisima iz oblasti socijalne i dječije zaštite do dana početka primjene ovog zakona, nakon čega će biti regulisano propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

 

Ostala prava iz važećeg federalnog zakona neće biti dokinuta, nego će u cijelosti biti data u nadležnost kantonima i jedinicama lokalne samouprave.

 

Osnovica za utvrđivanje visine prava iz ovog zakona je prosječna neto plaća u Federaciji ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

 

Također, definisano je da je prvostepeni organ za rješavanje u postupcima utvrđivanja prava nadležna općinska služba, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike drugostepeni organ za ostvarivanje prava na dječiji dodatak.

 

Za ostvarivanje prava na novčanu pomoć porodilji, koja nije u radnom odnosu, drugostepeni organ je kantonalno ministarstvo nadležno za oblast socijalne i dječije zaštite.

 

Uzimajući u obzir trenutno stanje ostvarivanja prava, utvrđenih postojećim zakonima u oblasti zaštite porodice s djecom, te nejednakost u ostvarivanju prava koja su posljedica nejednakih finansijskih mogućnosti kantona, novim rješenjima predviđeno je da dječiji dodatak bude finansiran iz budžeta Federacije BiH.

 

Tim zakonskim rješenjem kantonalni budžeti će biti fiskalno rasterećeni, što će omogućiti osiguranje sredstava za finansiranje ostalih prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite.

 

U dijelu zakona obrađena je i Dječija nedjelja koja će, kao i do sada, biti obilježavana prve sedmice oktobra radi poticanja i organizovanja raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih promovisanju Konvencije o pravima djeteta i poduzimanja drugih mjera i akcija za unapređenje razvoja brige o djeci i direktne podrške djeci radi njihovog efikasnijeg odgoja, obrazovanja i inkluzije, kao i podrške djeci koja izlaze iz sistema javne brige, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.