Naslovna AKTUELNO Javni poziv socijalno ugroženim licima i pripadnicima boračke populacije

Javni poziv socijalno ugroženim licima i pripadnicima boračke populacije

Općina Lukavac poziva socijalno ugrožena lica i pripadnike boračke populacije sa područja općine Lukavac da dostave svoje prijave za dodjelu sredstava za sufinansiranje izgradnje ili rekonstrukcije i sanacije stambenih objekata.

 

I. USLOVI ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM POZIVU

 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju lica u stanju socijalne potrebe i pripadnici boračke populacije koja nisu ostvarila pomoć dodjelom bespovratnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju od strane kantonalnog ministarstva za boračka pitanja i lica čija mjesečna primanja po članu domaćinstva ne prelaze iznos od 25% prosječne plaće u FBiH za 2017. godinu i samci čija visina primanja ne prelazi iznos minimalne penzije isplaćene u FBiH ( u mjesečna primanja se ne uračunavaju primanja po osnovu boračko-invalidske zaštite), a koja nemaju riješeno stambeno pitanje.

 

II. PODRUČJE NA KOJE SE ODNOSI JAVNI POZIV

 

Sufinansiranje izgradnje ili rekonstrukcije i sanacije stambenih objekata u cilju poboljšanja ili rješavanja stambenog pitanja.

Sredstva za realizaciju Javnog poziva planirana su u budžetu općine Lukavac za 2018. godinu, razdio 11., kod potrošačke jedinice 115., funkcionalni kod 1090., ekonomski kod 615311 – „sufinansiranje izgradnje ili rekonstrukcije i sanacije “, u iznosu od 10.000,00 KM.

Općina Lukavac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da prijavljena lica  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Vrijeme utroška sredstava nakon njihovog odobrenja može biti do 2 mjeseca.

 

III.  PRAVO UČEŠĆA:

 

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sva zainteresovana lica , koja ispunjavaju uslove definisane ovim pozivom.

Sva zainteresirana lica detaljne informacije o uslovima za prijavu na ovaj javni poziv mogu dobiti u zgradi općine Lukavac, kancelarija broj 36.

 

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti dokumentaciju, kako slijedi:

  • Kućnu listu,
  • Dokaz o mjestu prebivališta (CIPS),
  • Dokaz o statusu pripadnosti boračkoj kategoriji ( za PŠPB i RVI kopija prvostepenog ili revizionog rješenja, za DB uvjerenje o učešću u OS ARBiH)
  • Uvjerenje da je korisnik stalne socijalne pomoći,
  • Uvjerenje biroa za zapošljavanje za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva,
  • Dokaz o zaposlenju svih članova uže porodice i visini stalnih izvora prihoda, a isto podrazumjeva:

a) tri posljednje platne liste ovjerene potpisom i pečatom poslodavca ili uvjerenje poslodavca o visini posljednje tri mjesečne plate,

b) Ček od penzije,

–  Uvjerenje o redovnom školovanju/studiranju za članove porodičnog domaćinstva,

–  Kopija katastarskog plana i posjedovni list,

–  Ugovor o zakupu stana ili kuće,

–  Fotografije stambenog objekta,

–  Kopija žiroračuna i

–  Fiskalni računi ili drugi dokaz kojim se dokazuje kupovina materijala i opreme za

osposobljavanje stambenog prostora.

 

V. PREUZIMANJE PRIJAVE:

 

Prijavu na Javni poziv za općinu Lukavac se može preuzeti od  24.10.2018. godine, slanjem zahtjeva sa  na e-mail: [email protected] ili lično preuzimanjem  u: Općina Lukavac, u šalter sali općine Lukavac, Trg slobode 1, 75300 Lukavac ili kancelarije broj 36. Trg slobode 1, 75300 Lukavac.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom  se mogu postaviti putem e-mail adrese [email protected]  sa naznakom za objavljeni Javni poziv. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od primitka upita.

 

VI. PREDAJA APLIKACIJA:

 

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u  u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), ili na pisarnici općine u periodu od 08:00 do 17:00 sati, na slijedeću adresu: Općina Lukavac, Trg slobode 1,  75300 Lukavac,  sa naznakom za „Javni poziv za sufinansiranje izgradnje ili rekonstrukciju i sanaciju stambenih objekata za lica u stanju socijalne potrebe“.

 

Javni poziv traje 15 dana od dana od dana njegove objave na Oglasnoj ploči općine Lukavac.

 

Spoljašnja strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati, prijava na javni poziv iz oblasti stambenog zbrinjavanja lica u stanju socijalne potrebe.

 

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

 

Svi aplikanti koji su dostavili svoje aplikacije, koje su prihvaćeni ili odbijeni, biti će  obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovom prijavom u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici općine Lukavac (www.lukavac.ba), kao i na oglasnoj ploči općine Lukavac.