Naslovna AKTUELNO Obilježavanje Evropske sedmice sigurnosti i zdravlja na radu u BiH

Obilježavanje Evropske sedmice sigurnosti i zdravlja na radu u BiH

Od 22. do 26.10. zemlje EU ponovo, kao i svake godine u oktobru, obilježavaju sedmicu zaštite na radu. EU je objedinila i uskladila sve svoje propise, direktive i standarde, a stari termin zaštita na radu je kao kod većine drugih u svijetu i okruženju (sem FBiH) već davno promijenjen u sigurnost i zdravlje na radu.

Evropska agencija za sigurnost i zdravlje na radu objedinjava napore da radna mjesta budu sigurnija, zdravija i produktivno poticajna, prikuplja i analizira informacije o sigurnosti na radu, uvodi i razmjenjuje brojne nove alate, vodiče i tehnike, pa i novu terminologiju i pojmove kultura sigurnosti, nulta tolerancija, procjena opasnosti, upravljanje rizikom… Agencija koordinira kampanju, čiji je slogan ove i 2019. godine “Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta”.

Udruženje Atex i RGGF Tuzla su još u aprilu o.g, obilježavajući Svjetski dan ZnR i Dan sjećanja na žrtve nesreća na radu, održali tribinu sa stručnim prezentacijama rješavanja kompleksne problematike opasnih materija. Ona je veoma važna za Tuzlanski kanton, a usko se podudara s programima i ciljevima oba partnera. I ovog puta, u petak 26.10. u 10 sati, nastavićemo sa stručnom tribinom na istu temu, a zatražili smo i podršku Ministarstva privrede TK i, naravno, svih informativnih medija.

BiH je evropska zemlja koja ne posvećuje odgovarajuću pažnju zaštiti radnika i sigurnosti radne sredine. Naša očekivanja da će aplikacija BiH za članstvo i predaja odgovora na upitnik EU biti poticaj za preuzimanje i primjenu direktiva EU izjalovila su se. Neke sredine i sektori su žrtve takve nebrige.

Stanje u FBiH je vjerovatno najlošije u regionu, pa i u Evropi. Još uvijek je u primjeni Zakon o zaštiti na radu iz 1990, naslijeđen iz SRBiH. Nacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu FBiH, usvajan na sjednicama Vlade Federacije BiH prolazio je više puta sva usaglašavanja, ulazio u parlamentarnu proceduru i vraćan na čekanje, već triput u 12 godina. Za sigurnost radnika je mjerodavan zakon star 30 godine, pregaženih razvojem tehnologije, promjenama administrativnog uređenja i valute, koji upućuje na brojne stare pravilnike i formalno nepostojeće JUS standarde.

Sindikati u BiH, pa i mnogi poslodavci, dugo su tražili usvajanje boljeg i primjenjivog Zakona, koji bi život i zdravlje radnika stavili na odgovarajuće mjesto – ispred profita. Pritom treba imati u vidu otežavajući uticaj fluktuacije radne snage, rada “na crno” i novih kapitalističkih odnosa. Ugroženost radnika postoji u svim, a posebno rizičnim djelatnostima, u kojim je povređivanje češće, a rizici su stalno prisutni. Takvim djelatnostima i radnicima potrebno je posvetiti pažnju, na takav način i po propisima, kako se to radi u zemljama EU, ali i specifičnu, jer je naše stanje (i uređenje) mnogo zapuštenije i kompleksnije od drugih.

Uz sve nesreće, opasnosti i sveprisutne rizike od opasnih tvari, posebno treba spriječiti velike požare i eksplozije, za što su neophodni dobri propisi, efikasne institucije i bolje osposobljavanje radnika, odgovornih osoba i edukatora. Višegodišnji zastoj u reguliranju protiveksplozivne zaštite, uzrokovan blokadom rada Komiteta za tehničke propise pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ali i nedonošenje federalnog Zakona, kočnica su svim unapređenjima. Zastoj traje od 2010, kad je pri MVTEO BiH transponovana direktiva EU o opremi za potencijalno eksplozivne atmosfere (tzv. Atex-95), a pripremljena Naredba nikad nije objavljena (iako je već 3 godine na snazi i nova, revidovana evropska Direktiva 2014/34/EU). To se direktno odražava na prevenciju i provođenje mjera sigurnosti, kao i na edukaciju u oblasti sigurnosti i zdravlja na radu, koja mora započeti obrazovanjem edukatora i odgovornih tehničkih osoba na odgovarajućim fakultetima.

Zbog svega toga, radnici, sindikati, obrazovne ustanove, mediji i nevladin sektor, pa i pojedine vlade i ministarstva, ponovno pozivaju nadležne federalne i državne vlasti da učine bar prve korake u ovoj oblasti. Donošenje bolje i primjenjive sigurnosne regulative (i ako započne odmah, preuzimanjem evropskih sigurnosnih direktiva) trajaće dugo. Praktično ne postoje osposobljena stručna tijela, niti ministarstva, koja su sposobna donijeti nove i izmijeniti brojne stare tehničke i sigurnosne propise.

A tek primjenom usklađene regulative mogu se obezbijediti sigurnija radna mjesta i dostojanstven rad. Tome je potrebna podrška cjelokupne javnosti, a posebno od sindikata i strukovnih organizacija, kao i od subjekata, koji se profesionalno bave osposobljavanjem kadrova i provođenjem mjera za bolju zaštitu na radu. I, prije svega, vlasti – nadležnih parlamenata, vlada, ministarstava.

Ovog puta očekujemo i od medija poseban doprinos, iako mi iz Udruženje Atex cijenimo da je on dosad bio i veći i češći, nego od strane nadležnih. Novoizabrane poslanike (a uskoro vlade i ministre), pa i rukovodstva sindikata i poslodavaca, treba glasno i jasno podsjetiti zašto su izabrani.

U nedostatku bosanskohercegovačkih slogana, programa i institucija, koji bi ih provodili, parafrazirajmo evropske i međunarodne:

Upravljajmo opasnim tvarima za sigurnija radna mjesta – Sjetimo se mrtvih, borimo se za žive