Naslovna AKTUELNO Objavljen konkurs za direktora JU RTV Lukavac

Objavljen konkurs za direktora JU RTV Lukavac

Na osnovu člana 29.Zakona o ustanovama (Sl.list RBiH broj 6/92,8/93 i 13/94) člana 18., 22. i 23.Pravila Javne ustanove Radio-televizija Lukavac broj 01-05-10-02/2017 od 09.10.2017 g. i Odluke privremenog Upravnog odbora  br. 01.-04-20/18 od 29.03.2018g. privremeni Upravni odbor objavljuje

 

 


JAVNI KONKURS

 

za izbor i imenovanje direktora

Javne ustanove  Radio – televizija Lukavac

 

 

I

 

Objavljuje se Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Radio-televizija Lukavac.Imenovanje se vrši na period od 4 (četiri) godine.

 

II

 

Opis pozicije

 

Organizuje i rukovodi radom Ustanove,zastupa i predstavlja Ustanovu pred trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove,odgovoran je za sprovodjenje i poštivanje pravila Regulatorne agencije za komunikacije, predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi koje je Radio-televizija Lukavac osnovana, predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova, predlaže Upravnom odboru osnove plana rada i razvoja Radio-televizije Lukavac, izvršava odluke  Upravnog odbora,odlučuje o pravima ,obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa, podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju, naredbodavac je u izvršenju finansijskog plana , učestvuje u radu Upravnog odbora Radio-televizije bez prava glasa, na prijedlog Glavnog i odgovornog urednika odobrava programske šeme , predlaže Upravnom odboru trogodišnji finansijski plan Radio-televizije, podnosi Upravnom odboru imenovanje i  razrješenje Glavnog i odgovornog urednika Radio-televizije,vrši i druge poslove i ima druge dužnosti i prava utvrdjena opštim aktima Radio-televizije Lukavac, u skladu sa Zakonom.

 

 

III

 

 

Za direktora ustanove može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

 

Opšti uslovi:

1.Da je državljanin Bosne i Hercegovine

2.Da je stariji od 18 godina

3.Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou  u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozcije (dokaz ovjerena izjava kandidata).

4.Da nije pod optužnicom Medjunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji

(član IX   1. Ustava Bosne i Hercegovine),dokaz ovjerena izjava kandidata.

5.Da se ne bavi konkurentnom djelatnošću Ustanove(dokaz ovjerena izjava kandidata).

6.Da nije pravosnažno osudjen zbog krivičnog djela i privrednog prestupa nespojivog sa dužnošću direktora(vidi napomenu uz tačku IV konkursa).

7.Da nije pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje  dužnosti direktora, a to vrjedi dok traje zabrana(vidi napomenu uz tačku IV konkursa)

8.Da nije na funkciji u političkoj stranci,kao i da nije izabrani zvaničnik –nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH(dokaz ovjerena izjava kandidata)

9.Da  nije predsjenik ili član nadzornog ili upravnog odbora u privrednim društvima ili institucijama (dokaz ovjerena izjava kandidata).

 

Posebni uslovi:

-Da ima visoku stručnu spremu društvenog ili tehničkog smjera (dokaz ovjerena kopija diplome)

-Da ima najmanje 3 /tri/ godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme u okviru svog zanimanja

-Predložen Program rada za mandatni period

-Biografija kandidata

 

IV

 

Sa kandidatima koji ispunajvaju uslove konkursa obavit će se poseban intervju.

Napomena:dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke III pod rednim brojem 6.i 7. pribavit će se samo za prvorangiranog kandidata.

 

 

V

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :

-Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom

-Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

-Uvjerenje o radnom iskustvu u struci

-Ovjerenu kopiju diplome

-Ovjerenu izjavu kandidata iz tačke 3.,4.,5.,8. i 9.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobodjenje.

Prijave uz dokaz o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti lično ili preporučeno putem pošte na adresu JU Radio-televizija Lukavac,Titova bb,75.300 Lukavac.

Uz naznaku „Prijava na konkurs za direktora –ne otvaraj“

Nepotpune i neuredne  i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Predsjednik privremenog UO

———————————

Zuhdija Salihović