Naslovna AKTUELNO Pročitajte koja pravila važe za organizaciju političkih skupova u vrijeme pandemije

Pročitajte koja pravila važe za organizaciju političkih skupova u vrijeme pandemije

Krizni štab FBiH i Zavod za javno zdravstvo FBiH izdali su preporuke za planiranje javnih okupljanja u vrijeme pandemije korona virusa, a uoči predizborne kampanje koja počinje 16. oktobra.

 

Organizatori skupa moraju voditi računa o dozvoljenom broju osoba, kao i gustini rasporeda osoba; prirodi kontakta tokom događaja i osiguranju sjedećih mjesta, mogućnosti organizacije na otvorenom, dobi posjetitelja i dužini trajanja događaja.

 

“Preporučuje se da postoji spisak zvanica, spisak posjetitelja. Neophodno je imati kontrolu ulaska na događaj. U zavisnosti od epidemiološke situacije uvesti skrining posjetitelja na simptome COVID-19 bolesti prilikom ulaska na događaj”, navode iz ZZJZ FBiH.

 

Pored provođenja već donesenih naredbi, potrebno je planirati nadziranje mjera i imati plan komunikacije s nadležnim zdravstvenim institucijama.

 

Sve posjetitelje neophodno je informirati o mjerama kao što su obavezno nošenje maske i držanje distance, o simptomima bolesti i sl. Osobama koje boluju od hroničnih oboljenja preporučuje se da ne dolaze na događaj.

 

“Ako dođe do sumnje u pojavu COVID-19 vezano za događaj, organizatori moraju pružiti punu podršku nadležnim zdravstvenim ustanovama. Ovo uključuje pružanje informacija o zvanicama i posjetiteljima, posebno onim koji su imali simptome karakteristične za COVID-19.Ukoliko se pojavi dokazani slučaj COVID-19, potrebno je osigurati mehanizam putem kog se posjetiteljikoji su bili u kontaktu sa zaraženim mogu obavijestiti”, navode iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

 

Organizacija događaja i planiranje

 

Kako se COVID-19 prenosi sa osobe na osobu javna okupljanja predstavljaju poseban javnozdravstveni problem sa potencijalnim posljedicama. Postoje jasni dokazi da okupljanja pojačavaju širenje zaraznihbolesti. Prijenos je moguć tokom putovanja na događaj, na samom događaju kao i nakon događaja kada se učesnici vrate u svoju životnu sredinu.Organizatorprilikom planiranja okupljanja morauzeti u obzir adekvatne pripreme. U fazi planiranja neophodno je provesti odgovarajuću procjenu rizika. U ovoj procjeni u obzir treba uzeti Naredbe kriznih stožera i ažurirane izvještaje o COVID-19 javnozdravstvenihinstitucija u BiH.

 

Od specifičnih karakteristika događajatreba uzeti u obzir:

 

–broj osoba na događaju kao i gustinu rasporeda osoba,

–prirodukontakta tokom događajai osiguranje sjedećih mjesta,

–mogućnost organizacije na otvorenom,

–dob posjetitelja,

–dužinu trajanja događaja.Specifične smjernice za COVID-19

-Detektirati i nadzirati pojavu COVID-19 slučajeva povezanu sa javnim okupljanjem.

 

Preporučuje se da postoji spisak zvanica, spisak posjetitelja. Neophodno je imati kontrolu ulaska na događaj. U zavisnosti od epidemiološke situacije uvesti skrining posjetitelja na simptome COVID-19 bolesti prilikom ulaska na događaj.

 

-Primijeniti odgovarajuće mjere za sprječavanje širenja virusa. Sve mjere propisane od nadležnih organa, kao što su: nošenje maski preko usta i nosa, održavanje fizičke distance između osoba od 1,5-2m u svakom trenutku, izbjegavanje direktnog bliskog kontakta (rukovanje, grljenje, ljubljenje), osiguranje adekvatnih higijenskih uslova (toaleti, pranje i dezinfekcija ruku).

 

-Informirati posjetitelje o javnozdravstvenim mjerama specifičnim za sprječavanje širenja.Pripremiti plakate, letke i druge načine informiranja o COVID-19.

 

-Planirati nadziranje provedbe ovih mjera, operativni tim/redari/policija.

-Planirati donošenja odluka u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije.U tom slučaju možda će biti neophodno značajno smanjiti broj posjetiteljai zvanica, ili čak i otkazati događaj.

-Imati plan komunikacije sa nadležnim zdravstvenim institucijama.

 

Komunikacija

 

Glavne poruke za posjetitelje događaja moraju biti koordinirane i konzistentne, te moraju sadržavati:

 

-okvirnu procjenu rizika od COVID-19,

-savjete o mjerama prevencije, posebno o respiratornoj higijeni, higijeni ruku, nošenju zaštitnih maski preko nosa i usta,

-savjete o traženju medicinske pomoći tokom događaja,-informacije o simptomima bolesti,

-savjetovati da se ne dolazi na događaj ako imaju simptome povezane sa COVID-19, te da se obrate svom liječniku.

Operativne preporuke za smanjenje rizika od prijenosa COVID-19

-Preporučuje se da osobe koje boluju od hroničnih bolesti (kao što su dijabetes, hipertenzija, srčane bolesti, maligne bolesti) ne dolaze na događaj, ovo se odnosi i na posjetitelje i na osoblje.

-Preporučuje se da sve osobe koje razviju simptome povezane sa COVID-19 (povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje) ne dolaze na događaj, ovo se odnosi i na posjetiteljei na osoblje.

-Promovirati higijenu ruku i respiratornu higijenu. Osigurati dovoljan broj lokacija za pranje i dezinfekciju ruku. Voditi računa da ove lokacije budu stalno opskrbljene sapunom, sredstvom za dezinfekciju i papirnatim ubrusima. Na ovim lokacijama kao i na ulazima postaviti uputei informacije o važnosti higijene ruku i respiratornoj higijeni.

-Osobe koje se razbole tokom događaja treba izolirati do dolaska zdravstvenih službi. U ovu svrhu osigurati prostore za privremenu izolaciju i pružanje medicinske pomoći.

-Gužve treba spriječiti.

 

Neophodno je poduzeti odgovarajuće mjere da bi se osigurala fizička udaljenost između osoba tokom događaja, i da bi se spriječio direktni bliski kontakt između osoba. Ovo se postiže:

 

smanjenjem broja učesnika, povećanjem kapaciteta za transport putnika, kreiranjem planiranog rasporeda dolaska i odlaska posjetitelja, minimiziranjem mogućnosti grupiranja osoba na ključnim tačkama (toaleti, mjesta sa hranom).

 

Nakon događaja

 

Ako dođe do sumnje u pojavu COVID-19 vezano za događaj, organizatori moraju pružiti punu podršku nadležnim zdravstvenim ustanovama. Ovo uključuje pružanje informacija o zvanicama i posjetiteljima, posebno onim koji su imali simptome karakteristične za COVID-19.Ukoliko se pojavi dokazani slučaj COVID-19, potrebno je osigurati mehanizam putem kog se posjetiteljikoji su bili u kontaktu sa zaraženim mogu obavijestiti.

 

Dodatne informacijeo COVID-19, kao i informativne matrijale možete pronaći na web-stranici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH: https://www.zzjzfbih.ba/