Naslovna AKTUELNO Raspisan javni poziv kompanijama za prevoz putnika!

Raspisan javni poziv kompanijama za prevoz putnika!

Općina Lukavac je putem nadležne općinske službe za komunalne poslove pokrenula postupak subvencioniranja javnog prevoza putnika na nužnom broju polazaka/povrataka na deficitarnim autobuskim linijama na području općine Lukavac. Služba je raspisala javni poziv za period 01.04 -30.09.2020 godine.

 

U cilju održavanja javnog prevoza putnika na predmetnim linijama, OV Lukavac je usvojilo odluku o privremenoj dodjeli komunalne djelatnosti obavljanja javnog prevoza putnika na području općine Lukavac.


 

Ovim javnim pozivom, kao mjera hitnog otklanjanja posljedica i uspostavljanja komunalne djelatnosti javnog prevoza putnika, obavljanje komunalne djelatnosti javnog prevoza putnika na nužnom broju polazaka/povrataka na slijedećim autobuskim općinskim linijama:

1  

Fabrika Cementa – Lukavac „AS“ – Koksara – Huskići (voda) – Šikulje (centar) – Prline (voda)

2 Lukavac „AS“ – Fabrika Sode – Bokavići (džamija) – Selimovići
3 Lukavac „AS“ – Prokosovići (Aljukići) – Babice – Orahovica
4 Lukavac „AS“ – Modrac „R“ – Tabaci – Puračić „R“ – Turija (škola) – Karići (Spomenik)
5 Lukavac „AS“ – Poljice Gornje „R“ – Jaruške
6 Lukavac „AS“ – Koksara – Caparde „R“ – Malinjak – Panjik (škola)

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava koja se mogu odobriti prevozniku za subvencioniranje
javnog prevoza putnika za period 01.04. do 30.09. budžetske 2020.godinu iznosi 100.000,00KM sa uključenim PDV-om, s tim da visina novčane pomoći koja se može odobriti prevozniku za subvencioniranje javnog prevoza putnika ne može biti veća od 1,00 KM (slovima:
jednukonvertibilnumarku) po pređenom kilometru, sa uračunatim PDV-om

 

Za obavljanje usluge javnog prevoza putnika na autobuskim općinskim linijama odabrani javni prevoznik ima pravo na subvencioniranje troškova prevoza u iznosu od 1,00KM po pređenom kilometru.