Naslovna AKTUELNO Raspisan javni poziv namijenjen mladima

Raspisan javni poziv namijenjen mladima

Komisija za pitanja mladih obrazovanje kulturu i sport Općinskog vijeća Lukavac  raspisala je Javni poziv za raspodjelu sredstava za podsticaj mladima.

 

Za podsticaj mladima planiran  je iznos od 6000 KM,  predviđenih budžetom Općine Lukavac za 2018.godinu. 

Maksimalan iznos sredstava koji se može dodjeliti po projektu je  3.000 KM.

 

Pravo prijave na javni poziv imaju: registrovane omladinske organizacije sa sjedištem na području općine Lukavac i sekcije mladih osnovnog i srednjeg obrazovanja sa područja općine Lukavac.

 

Kandidovani projekti trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

 

 • da se odnose na oblast kulture, sporta, obrazovanja, ekologije i civilnog društva
 • da su namjenjeni mladima što podrazumjeva:
 1. kreativno izražavanje   mladih   kroz  muziku,    umjetnost  ( koncerti,  sviranje   muzičkih instrumenata,  škola slikanja izložbe, pozorišne predstave i sl.
 2. sportske aktivnosti
 3. edukacije mladih ( npr.borba  protiv aktuelnih poroka u društvu, kurs informatike, stranih    jezika i  )
 4. aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unapređenju kvaliteta ljudskog  života (uređenje, čišćenje, pošumljavanje životne sredine i sl.)
 5. aktivnosti koje    potiču  mlade  na  veće  učešće  u  društvenom  životu, demokratiju, toleranciju i  ravnopravnost spolova, promovisanje volonterizma i sl.
 6. infastrukturne-društvene sadržaje za mlade (uređenje igrališta, sportskih poligona, vanjskih igraonica za djecu, parkova u krugu društvenih i školskih ustanova i sl).
 • da se predloženi projekat realizuje do kraja budžetske godine  u  kojoj su sredstva odobrena
 • da se   uz   projekat   dostavi   finansijski  i  opisni  izvještaj  o  radu ukoliko su aplikanti bili korisnici budžetskih sredstava, a isti nisu dostavili u proteklom periodu.

 

Finansijski se neće podržati:

 

 • projekti usmjereni na promociju političkih partija
 • projekti podnosilaca zahtjeva sa druge općine
 • projekti kojima se finasiraju bruto i neto plaće i osnovne djelatnosti
 • projekti kojima je jedina svrha korist zaposlenih u pravnom licu
 • projekti koji podrazumjevaju isključivu nabavku hrane, odjeće, namještaja, kancelarijskog materijala i sl.
 • projekti predlagača koji ne ispunjavaju uvjete Kriterija za podsticaj mladima
 • projekti udruženja koji svoje aktivnosti ne obavljaju u skladu sa  zakonom i pravilima  koja vrijede   za    nediskriminaciju   na   osnovu jezika,    religije,    nacionalnog    ili    socijalnog porijekla,  političkog  ili  drugog  mišljenja,  spola,  hendikepa ili starosti ili na bilo koji drugi način.

 

Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti:

 

 • projekat na propisanom obrazcu sa prijedlogom finansijskog plana projekta
 • dokaz o sufinansiranju projekta – za one projekte  koji  imaju  sufinansiranje ( ovjerena  kopija,   uvjerenja,   izjave  ili  potvrde,  garancija  pravnog  lica  ili  fizičkog  lica koje  će  sufinansirati projekat,  odnosno  izvod  sa  bankovnog  računa  aplikanta  kao dokaz da posjeduje sredstva predviđena za sufinansiranje)
 • dokaz o  pravnom  stausu  i  djelatnosti podnositelja projekta (ovjerena kopija  rješenja o registraciji)
 • dokaz da je omladinska organizacija upisana u registar omladinskih organizacija kod nadležne općinske službe za upravu
 • saglasnost nadležne općinske službe za projekte koji se realizuju na javnoj površini (postavljanje klupa, korpi za otpatke, sadnice i slično)
 • završni obračun (bilans stanja i uspjeha).

Korisnici   sredstava  su  dužni   podnijeti   izvještaj  o  realizaciji  projekta i utrošku sredstava Komisiji  za  pitanja  mladih, obrazovanje, kulturu i sport u roku od 30 dana od realizacije projekta. (Prilog br.3) i priložiti kopije fiskalnih računa ili uplatnice i fotografije o realizaciji projekta. Korisnicima  sredstava  koji   nisu  dostavili  izvještaj  o  realizaciji  projekta Komisija neće odobriti sredstva za novi projekat.

 

Javni poziv je 27.07.2018. godine objavljen na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine Lukavac i otvoren je 30 dana.

 

Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu: Trg slobode br.1,Općinsko  vijeće  Lukavac  –  Komisiji  za  pitanje  mladih, obrazovanje  kulturu  i sport  ili putem  pisarnice na istu adresu.

 

Prijavni obrazac aplikanti mogu preuzeti na web stranici Općine Lukavac ili lično u prostorijama šalter sale Općine Lukavac.

 

(RTV Lukavac)