Naslovna AKTUELNO Raspisan javni poziv za dodjelu sredstava mladima

Raspisan javni poziv za dodjelu sredstava mladima

Općinski načelnik dr. Edin Delić raspisao je Javni poziv za raspodjelu sredstava za podsticaj mladima za budžetsku 2018. godinu.

 

Sredstva u iznosu od 8.000 KM će biti dodijeljena putem vijeća mladih i omladinskih organizacija. 

Pravo prijave na javni poziv imaju:

 

 • Vijeće mladih za svoj rad,
 • Registrovana udruženja građana (upisana u Registar mladih općine Lukavac),
 • Omladinske organizacije registrovane na području općine Lukavac i
 • Sekcije mladih osnovnog i srednjeg obrazovanja sa područja općine Lukavac.

Kandidovani projekti trebaju ispunjavati slijedeće uslove:

 

 • da su registrovani na području općine Lukavac;
 • da su njihove aktivnosti u skladu sa  zakonom i pravilima koja vrijede za nediskriminaciju na osnovu jezika, religije, nacionalnog ili socijalnog porijekla; političkog ili drugog mišljenja, spola, hendikepa ili starosti ili na bilo koji drugi način;
 • da se projekat realizira do kraja budžetske 2018. godine u kojoj su sredstva odobrena;
 • da se uz projekat dostavi finansijski i opisni izvještaj o radu, ukoliko su aplikanti bili korisnici sredstava budžeta općine Lukavac.

 

Projekti trebaju biti namijenjeni mladima a što podrazumijeva:

 

 1. kreativno izražavanje mladih kroz muziku, umjetnost (koncerti, sviranje muzičkih instrumenata, škola slikanja izložbe, pozorišne predstave i slično),
 2. sportske aktivnosti,
 3. edukacije mladih (npr. borba protiv aktuelnih poroka u društvu, kurs informatike, stranih jezika i slično),
 4. aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unapređenju kvaliteta ljudskog života (uređenje, čišćenje, pošumljavanje životne sredine i slično) i
 5. aktivnosti koje potiču mlade na veće učešće u društvenom životu, demokratiju, toleranciju i ravnopravnost spolova, promovisanje volonterizma i slično.
 6. aktivnosti koje unapređuju rad omladinskih organizacija kroz vijeće mladih.

 

Finansijski se neće podržati:

 • projekti usmjereni na promociju političkih partija,
 • projekti podnosilaca zahtjeva sa druge općine,
 • projekti kojima se finasiraju bruto i neto plaće i osnovne djelatnosti,
 • projekti kojima je jedina svrha korist zaposlenih u pravnom licu,
 • projekti udruženja koji svoje aktivnosti ne obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima koja vrijede za nediskriminaciju na osnovu jezika, religije, nacionalnog ili socijalnog porijekla, političkog ili drugog mišljenja, spola, hendikepa ili starosti ili na bilo koji drugi način.

 

Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti:

 

 • projekat na propisanom obrazcu sa prijedlogom finansijskog plana projekta,
 • dokaz o sufinansiranju projekta – za one projekte koji imaju sufinansiranje (ovjerena kopija, uvjerenja, izjave ili potvrde, garancija pravnog lica ili fizičkog lica koje će sufinansirati projekat, odnosno izvod sa bankovnog računa aplikanta kao dokaz da posjeduje sredstva predviđena za sufinansiranje),
 • dokaz o pravnom stausu i djelatnosti podnositelja projekta (ovjerena kopija rješenja o registraciji),
 • dokaz da je omladinska organizacija upisana u registar omladinskih organizacija kod nadležne općinske službe za upravu,
 • saglasnost nadležne općinske službe za projekte koji se realizuju na javnoj površini (postavljanje klupa, korpi za otpatke, sadnice i slično) i
 • završni obračun (bilans stanja i uspjeha).

Korisnici sredstava su dužni podnijeti izvještaj o realizaciji projekta i utrošku sredstava Komisiji u roku od 30 dana od realizacije projekta. Korisnici sredstava su obavezni priložiti kopije fiskalnih računa ili uplatnice i fotografije o realizaciji projekta. Korisnicima sredstava koji nisu dostavili izvještaj o realizaciji projekta Komisija neće odobriti sredstva za novi projekat.

 

Javni poziv će se objaviti na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine Lukavac dana 30.08.2018.godine. Ostaje otvoren petnaest dana i traje zaključno sa 14.09.2018. godine.

 

Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu: Trg slobode br.1 Općinski načelnik – Komisiji za raspodjelu sredstava za podsticaj mladima ili putem pisarnice na istu adresu.

 

Prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom možete preuzeti ovdje.

 

(RTV Lukavac)