Naslovna AKTUELNO Revizori utvrdili niz kršenja zakona i nepravilnosti u radu Univerziteta u Tuzli

Revizori utvrdili niz kršenja zakona i nepravilnosti u radu Univerziteta u TuzliUred za reviziju institucija u FBiH dao je mišljenje s rezervom Univerzitetu u Tuzli zbog više nepravilnosti na ovoj instituciji. Konstatovano je da UNTZ nema internu reviziju te da je u 2018. godini zaključeno više stotina ugovora s vanjskim saradnicima suprotno odredbama Zakona o radu i Zakona o obligacionim odnosima.

 

“Naši nalazi ukazuju na to da je sistem internih kontrola u pojedinim slučajevima nezadovoljavajući u dijelu uspostavljanja internih kontrola s važećim zakonskim okvirom, knjigovodstvene evidencije stalnih sredstava u skladu s računovodstvenom politikom za univerzitet, evidentiranja obaveza i rashoda u pripadajućem obračunskom periodu i zaključivanja ugovora o djelu za sistematizovana radna mjesta. U pojedinačnim slučajevima prilikom realizacije zaključenih ugovora nisu poštovani ugovoreni rokovi isporuke robe i usluga”, navodi se u revizorskom izvještaju.

Univerzitet u Tuzli je bio u obavezi da uspostavi funkciju interne revizije u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH i Zakonom o visokom obrazovanju. Prilikom obavljanja revizije utvrđeno je da je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji sistematizovano radno mjesto internog revizora, ali da ono nije popunjeno jer nisu dobili saglasnosti za popunjavanje radnog mjesta od osnivača. Godišnjim planom Odjeljenja za internu reviziju Ministarstva finansija TK za 2018. godinu Univerzitet nije planiran za obavljanja revizije.

 

Revizori su utvrdili da je UNTZ planirao veće prihode u odnosu na ostvarene prošle godine iako je prema prezentiranoj dokumentaciji broj upisanih studenata u akademskoj 2018/2019. manji za 240 u odnosu na prethodnu godinu kada je upisano 1.668 studenata.

“Zbog navedenog ne možemo potvrditi da se planiranje vlastitih prihoda vrši na osnovu realnih pokazatelja (ostvarenje prihoda u prethodnom periodu, broj upisanih studenata, broj korisnika Studentskog centra i ostalih usluga)”, zaključuju revizori.

Konstatovano je da UNTZ ima Pravilnik o plaćama u kojem se definišu koeficijenti i položajni dodaci za rukovodeće pozicije. Međutim, UNTZ je u 2018. godini odobrio položajni dodatak za voditelje Univerzitetskih centara/ureda, iako isti nisu definisani kao rukovodeći zaposlenici. U 2018. godini od osam sistematizovanih radnih mjesta voditelja centara/ureda bila su popunjena dva radna mjesta kojima je vršen obračun i isplata plaće uvećane za položajni dodatak od 5 posto (voditelj Media centra i Centra za sport). Navedena neusaglašenost je otklonjena u 2019. godini donošenjem izmjena i dopuna Pravilnika o plaćama.

Najveća nepravilnost utvrđena je u dijelu zapošljavanja vanjskih saradnika. Odluku o zapošljavanju donosila je rektorica uz saglasnost Upravnog odbora. Za akademsku 2017/2018. godinu zaključno s vanjskim saradnicima su zaključeni ugovori o angažovanju u izvođenju nastave po semestru u kojima je definisan fond sati, predmet na kojem se angažuje i cijena angažovanja nastavnika i saradnika.

 

 

“Uvidom u dokumentaciju utvrdili smo da nisu poštovane ugovorne odredbe u vezi s obračunom, evidentiranjem i isplatom ugovora s vanjskim saradnicima, a također u pojedinim slučajevima na izvještajima o održanoj nastavi nije naveden datum podnošenja izvještaja iako su ih potpisali nastavnici, prodekani za nastavu i dekani”, navodi se.

 

 

Ukupan broj angažovanih vanjskih saradnika – nastavnika i saradnika, u zimskom semestru akademske 2017/2018. godine na sva tri ciklusa nastave bio je 769, a u ljetnom semestru 2017/2018. godine 750, što je nesrazmjerno u odnosu na broj stalno zaposlenih nastavnika koji je na dan 31. 12. 2018. godine bio 460. Za zimski semestar 2018/2019. godine angažovano je 629 vanjskih saradnika u prvom ciklusu nastave.

 

“S obzirom na to da odobreni budžet za 2018. godinu obuhvata dvije akademske godine zbog propisanog načina obračuna i isplate ugovorene naknade za angažovanje vanjskih saradnika za izvođenje nastave, dio obaveza za izvedenu nastavu u zimskom semestru 2017/2018. (koja se održava od oktobra tekuće godine do polovine januara naredne godine) je evidentiran u 2018. godini, iako se značajan dio nastave održao u periodu oktobar – decembar 2017. godine. Na isti način obaveze za održanu nastavu u zimskom semestru 2018/2019. nisu evidentirane u 2018. godini, već u 2019. godini. Također, obaveze za nastavu u zimskom semestru za drugi i treći ciklus se evidentiraju nakon okončanja nastave, zbog čega se trošak po navedenom prenosi u narednu budžetsku godinu, što nije u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i Uredbom o računovodstvu budžeta u FBiH, kojima je propisano da se rashodi i izdaci priznaju na osnovu nastanka poslovnog događaja (obaveze) i u izvještajnom periodu na koji se odnose nezavisno od plaćanja. Efekte na finansijske izvještaje nismo u mogućnosti kvantifikovati zbog obima potpisanih ugovora o angažovanju za izvođenje nastave u obje akademske godine”, kazali su revizori.

 

Navode kako ugovori o angažovanju vanjskih saradnika za izvođenje nastave koja se obavlja u kontinuitetu tokom cijele godine, nisu zaključeni u skladu s odredbama Zakona o radu i Zakona o obligacionim odnosima. Napominju da je Zakonom o radu definisano da privremeni i povremeni poslovi ne predstavljaju poslove za koje se zaključuje ugovor o radu i da ne traju duže od 60 dana u toku godine, što znači da ti poslovi nisu trajnog karaktera.

“Također, Zakonom o obligacionim odnosima definisano je da se ugovorom o djelu izvođač obavezuje da izvrši određeni posao, a naručitelj da mu za to plati naknadu. Dakle, ugovori o djelu zaključuju se za jasno definisane poslove koji traju određeno vrijeme, zbog čega ne možemo potvrditi osnovanost zaključivanja istih za izvođenje redovne nastave, koji se obavljaju u kontinuitetu tokom cijele godine.

Također, za angažovanje nastavnog osoblja i stručnih saradnika na osnovu navedenih ugovora za obavljanje redovnih poslova, obračun i uplata pripadajućih poreza i doprinosa nisu izvršeni u skladu s odredbama članova 10. i 27. Zakona o porezu na dohodak i člana 11. Zakona o doprinosima”, upozoravaju revizori.

 

Kada je riječ o prikazu sredstava, utvrđeno je da se zgrada Akademije dramskih umjetnosti u vrijednosti od 178.150 KM i dalje vodi na pripremi iako se koristi za održavanje nastave i redovne aktivnosti, što nije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH i Računovodstvenom politikom za univerzitet.

 

Na osnovu navedenih propisa, na poziciji sredstva u pripremi evidentiraju se transakcije nabavke sredstva do momenta završetka izgradnje i stavljanja sredstva u upotrebu kada se saldo na ovom kontu zatvara stalnim sredstvom u upotrebi te vrši obračun amortizacije na osnovu vijeka trajanja sredstva. Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da se izvedeni radovi odnose na tekuće održavanje zgrade, kako bi se objekat prilagodio za odvijanje obrazovno-naučnog procesa koji se i obavlja u toku 2018. godine te nema osnove da se objekat vodi u evidenciji kao sredstvo u pripremi.

Revizijom je utvrđeno da UNTZ ima dugovanja prema dobavljačima (397.889 KM), fizičkim osobama (215.193 KM), za PDV (9.543 KM) i ostale obaveze (15.403 KM). Među neevidentiranim obavezama po osnovu izvršenih usluga i radova iz ranijeg perioda u 2018. godini iznose 64.343 KM, zbog čega se može zaključiti da iste nisu evidentirane u skladu s računovodstvenom politikom za univerzitet.

Nije sve bilo regularno ni u dijelu javnih nabavki, jer se u većini slučajeva kasnilo.

“Konstatujemo da u pojedinim slučajevima prije pokretanja postupaka nabavki nisu osigurani preduslovi za pokretanje postupaka nabavke. Zbog nepravovremenog otpočinjanja postupaka javnih nabavki, kao i nezaključivanja ugovora s dobavljačima u razumnom roku od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača, dio planiranih radova i usluga nije okončan u godini za koju su planirana sredstva za realizaciju istih, što nije u skladu sa članom 4. Zakona o budžetima u FBiH i onemogućava praćenje realizacije u odnosu na plan za ovu godinu. Također, univerzitet nije u svim slučajevima osigurao sve neophodne uslove za pravovremenu realizaciju ugovora, zbog čega nisu ispoštovani ugovoreni rokovi za realizaciju ugovora, a plan nabavki se ne usklađuje s dinamikom ostvarenja prihoda”, kazali su revizori.

Upravni odbor je, na prijedlog rektorice, 24. 1. 2018. godine donio Plan nabavki za 2018. godinu kojim je planirana nabavka robe, usluga i radova u vrijednosti od 4.178.047 KM. U toku godine bilo je deset izmjena Plana nabavki, a u konačnici, sa svim izmjenama i dopunama, ukupno planirani iznos nabavki iznosi 4.542.512 KM. Izmjene plana se značajnim dijelom odnose na dopune i izmjene nabavki planiranih iz sredstava primljenih tekućih transfera i donacija, kao i dopuna određenih postupaka i preraspodjele unutar pojedinih pozicija.

U okviru plana 1.235.594 KM se odnosi na radove rekonstrukcije objekta univerziteta/kampusa i dijela vanjskog uređenja, a koji se finansiraju iz vlastitih prihoda. Nije nam prezentirana dokumentacija o strukturi navedene stavke plana (na koje radove i organizacione jedinice se odnosi), a u 2018. godini po ovom osnovu utrošeno je 58.954 KM. Za nabavku radova na skidanju postojeće i postavljanju nove fasade na Paviljonu I Studentskog centra zaključen je ugovor s dobavljačem “TOM-CAT” d.o.o. Tuzla 1. 11. 2017. godine, iako je za navedenu nabavku odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača donesena 14. 8. 2017. godine.

Za izvođenje radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u Paviljonu I Studentskog centra s dobavljačem “Deling” d.o.o. Tuzla je 14. 3. 2018. godine zaključen ugovor u vrijednosti od 206.023 KM, nakon provedenog postupka nabavke koji je pokrenut u decembru 2017. godine. Ugovoren je rok izvršenja 30 dana od uvođenja u posao (rok za uvođenje u posao je 4. 6. 2018. godine). Prema prezentiranoj dokumentaciji, izvođač je započeo radove u ugovorenom roku, a isti su završeni 27. 9. 2018. godine, čime nije ispoštovan ugovoreni rok za završetak radova, a prema građevinskom dnevniku u toku izvođenja radova univerzitet nije osigurao da prostorije budu iseljene i spremne za izvođenje radova.

Ugovor za izvođenje radova na skidanju postojeće i postavljanju nove fasade na Paviljonu III Studentskog centra zaključen je 18. 6. 2018. godine s dobavljačem “KUW-ing” d.o.o. Kalesija u vrijednosti od 81.725 KM. Ugovoreni rok za izvođenje radova je 70 dana od dana uvođenja u posao (tri dana od dana uplate avansa 30% ugovorenog iznosa, tj. 24.518 KM), koji je plaćen 11. 7. 2018. godine. Međutim, radovi po ovom ugovoru su započeti tek 3. 9. 2018. godine, a okončani 20. 11. 2018. godine.

Za projekat nabavke opreme i radova za implementaciju mrežne infrastrukture u objektima univerziteta sredstava su osigurana i doznačena krajem 2016. godine od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, postupak nabavke je proveden u 2017. godini, nakon čega je s dobavljačem “Amned” d.o.o. Tuzla zaključen ugovor 8. 11. 2017. godine u iznosu od 67.860 KM (iako je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesena 25. 9. 2017. godine). Ugovorom je definisan rok za izvođenje radova: 60 dana od uvođenja u posao. Realizacija dijela ugovora je izvršena u periodu od novembra 2017. godine do aprila 2018. godine u iznosu od 58.361 KM ili 86% ugovorenog iznosa. Zbog neispunjavanja ostatka ugovorenog posla, nakon upućivanja opomena navedeni ugovor je raskinut 19. 9. 2018. godine.

Kod nabavke laboratorijske opreme za Prirodno-matematički fakultet (ugovor sa “Sineks labaratory” Banja Luka u iznosu od 10.004 KM) i isporuke i ugradnje terena s vještačkom travom (ugovor “Mavas” d.o.o. Mrkonjić grad u iznosu od 15.912 KM) nije ispoštovan ugovoreni rok za isporuku.