Naslovna Istaknuto Šansa za nevladine organizacije koje se bave životnom sredinom

Šansa za nevladine organizacije koje se bave životnom sredinom

Općinski načelnik Općine Lukavac raspisao je Javni poziv organizacijama civilnog društva za predaju projektnih prijedloga.

 

Općina Lukavac poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa unapređenjem životne okoline. 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju zainteresirane nevladine/neprofitne organizacije koje su osnovane i registrirane u BiH, čiji je predstavnik državljanin BiH. Projekti se realiziraju na području općine Lukavac, a namijenjeni su građanima općine Lukavac, i odnose se na područje zaštite okoliša.

 

Područje na koje se odnosi poziv je zaštita okoliša (aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi, unaprijeđenje kvalitete življenja, zaštita i očuvanje zdravlja i životne sredine, jačanje ekološke svijesti i dobre prakse lokalne zajednice, promocija zdravog načina života).

 

Sredstva za realizaciju Javnog poziva planirana su u budžetu općine Lukavac za 2018. godinu, razdio 11., kod potrošačke jedinice 115., funkcionalni kod 0160., ekonomski kod 614311 – „Intervencije iz oblasti ekologije (divlje deponije i ostalo)“, u iznosu od 27.500,00 KM.

 

Općina Lukavac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

 

Dužina trajanja svakog projekta nakon njegovog odobrenja može biti do 2 mjeseca.

 

 

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), a u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

 

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata mogu pronaći u  smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

 

      

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Lukavac se može preuzeti od 23.07.2018. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: [email protected] ili lično preuzimanjem  u: Općina Lukavac, u šalter sali općine Lukavac, Trg slobode 1, 75300 Lukavac ili kancelarije broj 35. Trg slobode 1, 75300 Lukavac.

 

Sve potrebne  informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici općine  Lukavac (www.lukavac.ba,).

 

Pitanja u vezi sa javnim pozivom  se mogu postaviti putem e-mail adrese [email protected] sa naznakom za objavljeni Javni poziv. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od primitka upita.

 

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), ili na pisarnici općine u periodu od 08:00 do 17:00 sati, na slijedeću adresu, sa naznakom za Javni poziv iz oblasti ekologije: Općina Lukavac, Trg slobode 1,  75300 Lukavac.

 

Spoljašnja strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati, prijava na javni poziv iz oblasti ekologije”.

 

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

 

Javni poziv traje sve dok se ne izvrši raspodjeli svih raspoloživih sredstava u budžetu Općine Lukavac.

 

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će  obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici općine Lukavac (www.lukavac.ba), kao i na oglasnoj ploči Općine Lukavac.