Naslovna AKTUELNO Sve gore stanje na Univerzitetu u Tuzli

Sve gore stanje na Univerzitetu u Tuzli

Kao jedan o razloga za odbijanje izvješataja o radu iz Vlade Tuzlanskog kantona su naveli to da se u dijelu finansijskog poslovanja nastavlja trend pada vlastitih prihoda Univerziteta u Tuzli za 6,36 posto, dok su izdaci iz budžetskih sredstava veći za 12,87 posto u odnosu na prethodnu godinu.

“U izvještaju nije navedena nikakva konkretna mjera za poboljšanje finansijske situacije, a sa posebni osvrtom na dug od 13,5 miliona KM koji je nastao sklapanjem ugovora sa vanjskim saradnicima. Iz menadžmenta Univerziteta u Tuzli danas nam je rečeno da su poduzete određene aktivnosti vezano za ovaj scenarij, ali još uvijek ništa nije otklonjeno tako da ovaj dug stoji”, kazala je ministrica obrazovanja i nauke TK Fahreta Brašnjić.

Ugovori sklapani suprotno zakonuInače, 2018. godina na Univerzitetu u Tuzli bila je u fokusu interesovanja i Ureda za reviziju institucija u FBiH koji je godinu kasnije dao mišljenje s rezervom zbog više nepravilnosti u ovoj instituciji.

Tada je, između ostalog konstatovano da Univerzitet u Tuzli nema internu reviziju te da je u 2018. godini zaključeno više stotina ugovora s vanjskim saradnicima suprotno odredbama Zakona o radu i Zakona o obligacionim odnosima.

Najveću nepravilnost tada su revizori utvrdili u dijelu zapošljavanja vanjskih saradnika. Odluku o zapošljavanju donosila je rektorica uz saglasnost Upravnog odbora. Za akademsku 2017/2018. godinu zaključno s vanjskim saradnicima su zaključeni ugovori o angažovanju u izvođenju nastave po semestru u kojima je definisan fond sati, predmet na kojem se angažuje i cijena angažovanja nastavnika i saradnika.

“Uvidom u dokumentaciju utvrdili smo da nisu poštovane ugovorne odredbe u vezi s obračunom, evidentiranjem i isplatom ugovora s vanjskim saradnicima, a također u pojedinim slučajevima na izvještajima o održanoj nastavi nije naveden datum podnošenja izvještaja iako su ih potpisali nastavnici, prodekani za nastavu i dekani”, navodi se u spomenutom izvještaju.

Ukupan broj angažovanih vanjskih saradnika – nastavnika i saradnika, u zimskom semestru akademske 2017/2018. godine na sva tri ciklusa nastave bio je 769, a u ljetnom semestru 2017/2018. godine 750, što je nesrazmjerno u odnosu na broj stalno zaposlenih nastavnika koji je na dan 31. 12. 2018. godine bio 460. Za zimski semestar 2018/2019. godine angažovano je 629 vanjskih saradnika u prvom ciklusu nastave.

“S obzirom na to da odobreni budžet za 2018. godinu obuhvata dvije akademske godine zbog propisanog načina obračuna i isplate ugovorene naknade za angažovanje vanjskih saradnika za izvođenje nastave, dio obaveza za izvedenu nastavu u zimskom semestru 2017/2018. (koja se održava od oktobra tekuće godine do polovine januara naredne godine) je evidentiran u 2018. godini, iako se značajan dio nastave održao u periodu oktobar – decembar 2017. godine. Na isti način obaveze za održanu nastavu u zimskom semestru 2018/2019. nisu evidentirane u 2018. godini, već u 2019. godini. Također, obaveze za nastavu u zimskom semestru za drugi i treći ciklus se evidentiraju nakon okončanja nastave, zbog čega se trošak po navedenom prenosi u narednu budžetsku godinu, što nije u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i Uredbom o računovodstvu budžeta u FBiH, kojima je propisano da se rashodi i izdaci priznaju na osnovu nastanka poslovnog događaja (obaveze) i u izvještajnom periodu na koji se odnose nezavisno od plaćanja. Efekte na finansijske izvještaje nismo u mogućnosti kvantifikovati zbog obima potpisanih ugovora o angažovanju za izvođenje nastave u obje akademske godine”, kazali su revizori.

Spora izgranja kampusaKada su u pitanju kapitalni izdaci, ministrica Brašnjić navodi da su u odbijenom izvještaju o radu i oni manji u odnosu na godinu ranije za 15,41 posto, a ono što je planirano ostvareno je tek u procentu od 33,15 posto.

“Izvještaj također kaže da izgradnja kampusa ide veoma sporo i u suštini se može reći da skoro deset godina od preuzimanja sve je na istom nivou, odnosno bazira se na entuzijazmu pojedinaca i rada određenog broja dekana, odnosno profesora. U zaključku izvještaja također imamo podatak da još uvijek nemamo urbanističku odluku na idejno rješenj koje postoji godinama”, naglasila je Brašnjić.

Govoreći o prolaznosti studenata za akademsku 2018/2019. godinu, a čiji efekat se reflektuje na izvještaj, Brašnjić je istaknula da ona iznosi 57,01 posto.

“Neophodno je imati dodatne analitičke pokazatelje kako bi tijelo Univerziteta u Tuzli moglo donositi odgovarajuće odluke, a u cilju poboljšanja prolaznosti. Također, zabrinjavajuće je da još uvijek nema konkretnih rješenja kada je riječ o digitalizaciji i uspostavljanju online nastave i to se ne spominje niti u jednom dijelu izvještaja, a znamo kako su se nosili sa online nastavom u proteklom periodu (izuzetno otežano, op.a.)”, dodala je resorna ministrica.

Brašnjić je navela da je rukovodstvo Univerziteta u Tuzli nadležno za rješavanje aktuelnih problema, a koje će predložiti Vladi Tuzlanskog kantona. Istaknula je i da se u ovom trenutku ne govori o smjeni menadžmenta na čijem čelu se nalazi rektorica Nermina Hadžigrahić.

“O posljedicama neusvajanja izvještaja nismo razgovarali još uvijek, a odluku smo donijeli na osnovu onoga što piše u izvještaju”, precizirala je Brašnjić.

Rješenja za spasU akademskoj 2018/2019. godini upisano je 1.468 studenata, što je navedeno u analiziranom izvještaju o radu Univerziteta u Tuzli i predstavlja pad u odnosu na godinu ranije.

Trend pada Univerziteta u Tuzli u bitnim segmentima traje već nekoliko godina, a resorna ministrica kaže da se radi na kreiranju rješenja za spas ove visokoškolske ustanove.

“Razvoj Univerziteta u Tuzli je stavljen kao strateški cilj ove vlade. Već su formirana određena tijela koja će raditi na razvoju kampusa, ali i nastavnog procesa. U proteklih mjesec ili dva se zahuktava ova priča i već se planiraju određena finansijska sredstva koja će se izdvajati u narednim godinama za kampus. Imamo idejno rješenje koje bi trebalo značajno smanjiti jer kada je on izrađen imali smo znatno veći broj studenata”, dodala je Brašnjić.

Trenutno se radi i na izmjena Zakona o visokom obrazovanju TK koji, prema riječima Brašnjić, između ostalog ide i u smjeru poboljšanja nastavnog procesa. Ovaj dokument bi se uskoro trebao naći pred zastupnicima u Skupštini TK.