Naslovna AKTUELNO Utvrđen Prijedlog Budžeta TK za 2021. godinu

Utvrđen Prijedlog Budžeta TK za 2021. godinu

Vlada je danas utvrdila prijedloge Budžeta Tuzlanskog kantona i Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021.godinu. Prema Prijedlogu Budžeta prihodi, primici i finansiranje u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ukupno iznose 433.218.761,00 KM ili za 1.730.327,00 KM više u odnosu na planirane prihode u Budžetu za 2020. godine. Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu planirano je da ukupni prihodi i primici budu veći od ukupnih rashoda i izdataka za iznos od 174.573,00 KM i isti će se koristiti za pokriće dijela akumuliranog deficita nastalog sa 31.12.2020.godine. Ministarstvo finansija je utvrdilo da ukupni rashodi u 2021. godini iznose 433.044.188,00 KM, i oni su za 1.655.754,00 KM odnosno 0,38% veći u odnosu na Budžet za 2020. godinu. U strukturi ukupnih rashoda najveće učešće u Budžetu za 2021. godinu imaju korisnici iz oblasti obrazovanja i nauke 44,56% i korisnici u okviru razdjela Ministarstva unutrašnjih poslova 15,26%. Najveći rast u odnosu na Budžet 2020. godine u strukturi ukupnih rashoda ima oblast poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koja raste za 5.578.330,00 KMili 22,19%, oblast pravosuđa i uprave raste za 1.715.448,00 KM ili 5,16%, te oblast unutrašnjih poslova koja je veća za  2.214.281,00 KM ili 3,46%.

Kada su i pitanju tekući transferi povećanje u odnosu na plan 2020. godine bilježi se na dopunskim pravima boračko invalidske zaštite, i to za 2.646.000,00 KM. Za oblast nauke planirano je 59.471,00 KM, što je za 10.000,00 više u odnosu na plan 2020., za kantonalna takmičenja učenika predviđeno je 40.000,00 KM, što je za 25.000,00 više u odnosu na plan 2020. Za stipendiranje učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja planirano je 100.000,00 KM, što je za 20.000,00 više u odnosu na 2020. godinu. Za tjelesnu kulturu i sport je planirano 810.000,00 KM, a to je povećanje za 130.000,00 KM u odnosu na plan 2020.godine, a za podršku mladima je planirano 315.000,00 KM, što je povećanje u odnosu na plan 2020.godine za 30.000,00 KM.

Kada govorimo o kapitalnim izdacima, podrška primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji planirana je u iznosu 600.000,00 KM, za nabavku medicinske opreme na JZU UKC Tuzla je planirano 500.000,00 KM, 100.000,00 KM za opremanje Centra za autizam, dodatnih 20.000,00 za nauku, kao kapitalni transfer univerzitetima, 244.500,00 KM za kapitalna ulaganja u rekonstrukciju i dogradnju objekata predškolskog odgoja.


Kapitalni transferi iz namjenskih sredstava planirani su u iznosu od 18.555.189,00 KM. Od toga izdvajamo 4.256.089,00 KM u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sredstva vodnih naknada u iznosu od 9.823.100,00 KM, zaštita okolice u iznosu od 3.330.000,00 KM i td.

U oblasti nabavke stalnih sredstava 1.573.055,00 KM odnosi se na Upravu policije u okviru programa Sigurnost građana i imovine, 344.727,00 KM na Kantonalnu direkciju robnih rezervi za nabavku robnih rezervi 239.410,00 KM za nadogradnju informacionog sistema Ministarstva finansija, 155.000,00 za nabavku i instalaciju kotlova na biomasu u školama – projekat INTERREG „PAMETNE ŠKOLE 2”.

Ono što svakako treba istaknuti Vlada je Budžetom planirala sredstva za plaće i naknade svim uposlenicima kod budžetskih korisnika na istom nivou i u istom obimu kao što je to za decembar 2020. godine. Također i pored svih poteškoća na istom nivou kao u 2020. godini, zadržana su i prava iz oblasti socijalne zaštite. Za ovu namjenu ostalo je planirano oko 34,2 miliona KM.

Oba dokumenta u formi prijedloga upućena su Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.