Naslovna AKTUELNO Vlada TK imenovala interresornu grupu koja će propisati način zapošljavanja u javnom...

Vlada TK imenovala interresornu grupu koja će propisati način zapošljavanja u javnom sektoru

Vlada TK je imenovala interresornu radnu grupu koja će u narednih 15 dana izraditi i Vladi dostaviti Uredbu za prijem u radni odnos radnika u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama sa javnim ovlaštenjima na teritoriju Tuzlanskog kantona, Grada Tuzle i općina sa područja Tuzlanskog kantona, kao i javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Tuzlanski kanton, Grad Tuzla ili općine sa područja Tuzlanskog kantona, te u privrednim društvima u kojima, Tuzlanski kanton, Grad Tuzla ili općine sa područja Tuzlanskog kantona sudjeluju sa više od 50% ukupnog kapitala.

 

Budući da Vlada FBiH do današnjeg dana nije donijela navedeni propis kojim bi se na jedinstven način propisali osnovni uslovi i kriteriji za prijem u radni odnos u navedenim organima i institucijama, kako bi i svi kantoni prijem u radni odnos regulisali na jedinstven ili sličan način, bilo je neophodno predložiti formiranje radne grupe za izradu navedene uredbe, kako bi se ispoštovao rok za donošenje propisa koji je utvrđen izmjenama i dopunama Zakona o radu.