Naslovna AKTUELNO Vlada TK razmatrala inicijativu Mohameda Farraga za gradnju zabavnog parka u općini...

Vlada TK razmatrala inicijativu Mohameda Farraga za gradnju zabavnog parka u općini Lukavac

Na današnjoj sjednici Vlada TK je prihvatila informaciju o projektu zabavnog parka, za što je volju izrazio Mohamed Farrag.

 

Kako se u informaciji navodi, iz pisma koje je dostavio gospodin Farrag nisu vidljive osnovne informacije neophodne za potpisivanje ugovora ili sporazuma o razumijevanju, kako zatraženo, a nisu precizirani ni drugi elementi bez čega nije moguće dati konkretno izjašnjenje. Naime, nisu dostavljeni podaci o pravnom licu koje zastupa Mohamed Farrag, ni u inostranstvu ni u Bosni i Hercegovini, nije dostavljena studija opravdanosti iz koje bi bilo vidljivo šta se želi postići izgradnjom ovakvog kompleksa, kao ni finansijska konstrukcija, te je posve nejasno kako bi Vlada Tuzlanskog kantona ostvarila dobit na godišnjem nivou u prosjeku pet miliona eura, kako je navedeno u pismu. Nije definisana lokacija na kojoj bi se gradio zabavni park, pa stoga je nemoguće odrediti da li je zemljište predviđeno za tu namjenu, u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom. Nije dostavljen idejni projekat iz kojeg bi bile vidljive parcele sa potrebnim oznakama, što onemogućava preciznije određenje u vezi sa navedenim prijedlogom.


 

Također, imajući u vidu da javno-privatno partnerstvo predstavlja dugoročan ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera sa ciljem pružanja javnih usluga  iz  nadležnosti  javnog  partnera, a obzirom da iz inicijative gospodine Faraga nije vidljivo da projekat predviđa pružanje bilo kakve javne usluge, projekat nije moguće realizirati kroz ovakav oblik partnerstva. Imajući u vidu sve navedeno, Vlada Tuzlanskog kantona nije u mogućnosti nesporno utvrditi stvarnu nadležnost i ulogu pojedinih  kantonalnih organa i institucija, te s tim u vezi ulaziti u bilo kakve ugovorne obaveze.

 

Obzirom na navedeno Vlada je sugerisala podnosiocu pisma namjere da, ukoliko i dalje ostaje kod svoje inicijative, nastavi razgovore sa predstavnicima Općine Lukavac, koja bi trebala biti i nosilac jednog ovakvog projekta, ukoliko u tome nalaze svoj interes, a da nadležni organi Tuzlanskog kantona u svakom slučaju ostaju na raspolaganju da na zahtjev Općine rješavaju predmete u okviru svoje nadležnosti.

 

 

(RTV Lukavac)