Naslovna AKTUELNO Javni poziv za subvencioniranje usluga obavljanja javnog prevoza putnika ze period...

Javni poziv za subvencioniranje usluga obavljanja javnog prevoza putnika ze period 01.01. do 30.06.2021.godine

Na osnovu člana 5. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka odobravanja subvencija za pružanje usluga redovnog autobuskog linijskog prevoza putnika („Službeni glasnik općine Lukavac, broj: 6/19 i 1/20) i člana 6. Odluke o pokretanju postupka subvencioniranja pružanja usluga redovnog autobuskog linijskog prevoza putnika za period 01.01. do 30.06.2021.godine, broj: 02-02-5963/20 od 27.11.2020.godine, Služba za komunalno-stambene poslove donosi

 

JAVNI POZIV


za subvencioniranje usluga obavljanja javnog prevoza putnika

ze period 01.01. do 30.06.2021.godine

 

I

Predmet Javnog poziva je odobravanje finansijska sredstava za subvenciranje nužnog broja polazaka/povrataka na autobuskim linijama koje su potrebne za normalno funkcioniranje života i rada ljudi na područjima mjesnih zajednica na kojima su te linije uspostavljene za period 01.01. do 30.06.2021.godine, i to:

1 Linija dužina

(km)

  – Fabrika Cementa – Lukavac „AS“ – Koksara – Huskići (voda) – Šikulje (centar) – Prline (voda) 14,50  
2 – Lukavac „AS“ – Fabrika Sode – Bokavići (džamija) – Selimovići 4,90  
3 – Lukavac „AS“ – Prokosovići (Aljukići) – Babice – Orahovica 16,40  
4 – Lukavac „AS“ – Modrac „R“ – Tabaci – Puračić „R“ – Turija (škola) – Karići (Spomenik) 18,80  
5 – Lukavac „AS“ – Poljice Gornje „R“ – Jaruške 22,80  
6 – Lukavac „AS“ – Koksara – Caparde „R“ – Malinjak – Panjik (škola) 20,50  

 

 

II

 

Pravo učešća na javnom pozivu imaju svi javni prevoznici koji su registrovani za obavljanje usluga javnog prevoza putnika.

 

III

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava koja se mogu odobriti prevozniku za subvencioniranje javnog prevoza putnika za period 01.01. do 30.06.2021.godine, planiran Budžetom općine Lukavac za 2020.godinu sa okvirnim planom za 2021. i 2022.godinu, iznosi 100.000,00KM sa uključenim PDV-om, s tim da visina novčane pomoći koja se može odobriti prevozniku za subvencioniranje javnog prevoza putnika ne može biti veća od 1,00 KM (slovima: jednukonvertibilnumarku) po pređenom kilometru, sa uračunatim PDV-om.

 

 

IV

 

Kriterij za subvencioniranje usluga obavljanja javnog prevoza putnika je najniži traženi iznos sufinansiranja prevoza po pređenom kilometru.

 

 

 

V

            Prijavu na Javni poziv podnosi se na obrascu za ponudu (prilog 1.) koji se može preuzeti  na web stranici općini Lukavac ili u šalter-sali općine Lukavac.

Uz prijavu, podnosioci su dužni dostaviti obrazac za cijenu ponude (prilog 2.) koji se može preuzeti  na web stranici općini Lukavac ili u šalter-sali općine Lukavac i slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

  1. rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama ili aktuelni izvod iz sudskog registra kojim su obuhvaćene sve izmjene u sudskom registru
  2. saobraćajne dozvole za svako motorno vozilo, kao i ovjerene fotokopije vlasničkih knjižica ili ugovora o leasing-u za svako motorno vozilo
  3. iskaznice za svakog vozača
  4. uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje
  5. uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza
  6. polisa osiguranja za putnike u vrijeme trajanja ugovora
  7. licencu za prijevoz putnika u vanlinijskom saobraćaju, izdatu od nadležnog Ministarstva za prevoznika
  8. licence za vanlinijski prijevoz i ovjerene fotokopije rješenja o ispunjavanju tehničko-eksplatacionih uvjeta za svako motorno vozilo
  9. ovjereni red vožnje – ukoliko prevoznik posjeduje važeći red vožnje za subvencionirane linije.

 

VI

Postupak pregledanja prijava i utvrđivanje prijedloga odluke o dodjeli sredstava u skladu sa Pravilnikom vrsiti će Komisija koji imenuje općinski načelnik, a konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Općinski načelnik.

 

VII

Nadzor i provjeru namjenskog utroška sredstava vrši općina Lukavac putem stručne komisije koju imenuje Općinski načelnik. Provjere se vrše na osnovu mjesečnih izvještaja korisnika sredstava u odnosu na potpisani ugovor, izrade godišnjeg plana terenskih posjeta, provođenja kontrola na terenu i izrade izvještaja o provedenoj kontroli, koji sadrži nalaze i prijedlog mjera.

 

VIII

Prijave na javni poziv sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

Općina Lukavac, Služba za komunalno-stambene poslove, Trg Slobode br. 1, 75300 Lukavac ili lično u šalter sali Općine Lukavac (šalter 8 i 9), svakim radnim danom od 08 do 16h.

 

Poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a isti će biti objavljen na oglasnoj ploči, web stranici Općine Lukavac i lokalnim medijima.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Mirela Bubić, dipl.pravnik