Naslovna AKTUELNO Načelnik Delić poslao jasnu poruku menadžmentu Doma zdravlja Lukavac

Načelnik Delić poslao jasnu poruku menadžmentu Doma zdravlja Lukavac

Načelnik Općine Lukavac dr. Edin Delić poslao je obavijest menadžmentu JZU Dom zdravlja Lukavac, u kojem im obrazlaže činjenicu da neće odgovoriti njihovom zahtjevu i neće dostaviti akt o imenovanju privremenog Upravnog odbora ove ustanover jer imenovanje nije urađeno u skladu sa zakonskim propisima.

 

„Vašim aktom, broj: 02-2553/18 od 27.06.2018. godine, tražite od Općinskog načelnika da Vam dostavi akt o imenovanju članova privremenog Upravnog odbora, kako bi isti mogao obavljati poslove iz svoje nadležnosti. Na navedeni akt Općinski načelnik Vam je uputio dopis, broj: 02-026-224/18 od 29.06.2018. godine.
Dalje, aktom, broj: 02-2619/18 od 02.07.2018.godine, obavještavate Općinskog načelnika Lukavac da „jedino osnivač može razrješiti predsjednika i članove Upravnog odbora prije isteka vremena na koje su imenovani, u slučajevima predviđenim Zakonom i Statutom Ustanove” i da je Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 04.06. i 07 07. 2017. godine donijelo Odluku o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora imenovanih 26.04.2017.godine i „urgirate” da se odgovori na već odgovreni akt.

 

U vezi Vaših akata, obavještavama Vas o sledećem:

 

-na sjednici Općinskog vijeća, održanoj u dane 04.06.i 07 07.2017. godine, Općinsko vijeće Lukavac je donijelo Odluku o razrješenju zakonito izabranih članova Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja” Lukavac, broj: 01-02-1-1405/17 od 10.07.2017.god. (objavljena u „Službenom glasniku Općine Lukavac”, broj: 8/17) i bez pravnog osnova donijelo Odluku o „privremenom imenovanju” članova Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja” Lukavac, broj: 01-02-1-1404/17 od 10.07.2017.godine. (objavljena u „Službenom glasniku Općine Lukavac”, broj: 8/17). Izabrani članovi „privremenog” Upravnog odbora su nakon donošenja nezakonite Odluke, smijenili zakonito izabranog v.d. direktora JZU „Dom zdravlja i imenovali drugog v.d. direktora.

 

-nakon isteka mandata „privremenog” Upravnog odbora, Općinsko vijeće je na prijedlog Komisije za izbor, imenovanja i administrativna pitanja na sjednici održanoj dana 28.12 2017.godine Rješenjem broj: 01-05-14/18 od 03 01 2018.godine (objavljeno u „Službenom glasniku Općine Lukavac”, broj: 1/18), ponovo imenovalo „privremeni Upravni odboru , čiji je mandat istekao u mjesecu maju tekuće godine.

 

-u postupku privremenih imenovanja članova Upravnog odbora navedene ustanove nije se vodilo računa o članu 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojim je propisano da članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika kao ni o činjenici da je navedeni zakon specijalni zakon i da Općinsko vijeće redovno „obilazi” zakonom propisanu proceduru imenovanja članova upravnog odbora.

Koliko je poznato, direktor JZU „Dom zdravlja” Lukavac je dva puta imenovan kao vršilac dužnosti direktora, Javni oglas u skladu sa članom 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti nije raspisan i postavlja se pitanje da li se kršenjem zakonskih propisa može „voditi” ustanova koja se, između ostalog brine o očuvanje i unapredenju zdravlja, sprečavanju bolesti, blagovremenom liječenju, liječenju naše djecu.

 

Općinski načelnik je povodom nezakonitih imenovanja članova privremenih upravnih odbora, nadležnim organima uputio predstavke te ćete nakon očitovanja od strane istih, biti obaviješteni o daljim postupcima.”

 

Kompletan dopis možete pročitati ovdje