Naslovna AKTUELNO Općina Lukavac raspisala javni poziv za dodjelu građevinskog materijala

Općina Lukavac raspisala javni poziv za dodjelu građevinskog materijalaNa osnovu člana 6. Pravilnika o načinu raspodjele građevinskog materijala, broj: 02-02-2-5020/19 od 10.06.2019.godine i člana 6. Odluke o pokretanju postupka dodjele građevinskog materijala, broj: 02-02-1-7746/19 od 08.08.2019. godine, Služba za investicije, komunalno-stambene i poslove mjesnih zajednica donosi

 

JAVNI POZIV

za dodjelu građevinskog materijala

 

I

 

Predmet Javnog poziva je doniranje građevinskog materijala u svrhu stvaranje boljih uslova za građane, poboljšanje uslova rada u MZ i javnim ustanovama i udruženjima, stvaranje uslova za nastavak ili završetak započetih projekata i aktivnog učešća građana u realizaciji projekata, kako slijedi:

 

Red.

broj

 

NAZIV ARTIKLA

JEDINICA MJERE KOLIČINA
1 malter 510, pakovanje  25/1 kg 1.000
2 PLF horizontalni oluk RŠ 33 (poluokrugli) m 30
3 PLF vertikalnii oluk ø100 RŠ 33 (poluokrugli) m 20
4 PLF lajsna čeona  za krov RŠ 41 m 40
5 PLF donji opšav dimnjaka  (standardni) kom 4
6 PLF kubura  RŠ 41 m 60
7 PLF t rapezni lim TR 35/207/100 m2 160
8 Nabavka i sporuka fasade granulacije 2mm, pakovanje 25/1. Obračun po kg kg 2.000
9 Nabavka i isporuka  armature-mreže i šipke   Obrač  po  kg kg 1.000
10 Nabavka I isporuka gotovog betona  MB 30, Obračun po m3 m3 25
11 Stiropol  EPS 2cm PODNI m2 200
12 Stiropol fasadni 5 CM m2 1.000
13 Mrežica za stiropol  PVC m2 1.000
14 Kutne lajsne sa mrežicom (PVC L= 2,5m) kom 100
15 Tiplovi za stiropol kom 1.000
16 Ljepilo za stiropol 25/1 kg 2.000
17 Nabavka I isporuka betonskih cijevi Ø 1000 mm, Obračun po komadu L=1m kom 100
18 Nabavka I isporuka betonskih cijevi Ø 800 mm, Obračun po komadu L=1m kom 100
19 Nabavka I isporuka betonskih cijevi Ø 600 mm, Obračun po komadu L=1m kom 800
20 Nabavka I isporuka betonskih cijevi Ø 200 mm, Obračun po komadu L=1m kom 100
21 Nabavka I isporuka betonskih cijevi  Ø 400 mm, Obračun po komadu L=1m kom 800
22 Nabavka I isporuka betonskih cijevi Ø 300 mm, Obračun po komadu L=1m kom 900
23 Nabavka I isporuka betonskih cijevi Ø 500 mm,  Obračun po komadu L=1m kom 550
24 Nabvka i isporuka betonskih polutica Ø 500 mm, Obračun po komadu L=1m kom 115

Podnosilac zahtjeva će prilikom prijavljivanja naznačiti za koju vrstu i količinu materijala aplicira, i uz zahtjev treba da priloži prilog sa opisom radova, predmjer i predračun radova i specifikaciju materijala.

 

II

 

Građevinski materijal iz tačke I ovog Javnog poziva će se raspoređivati  prema kriterijima utvrđenim Pravilnikom o načinu raspodjele građevinskog materijala, broj: 02-02-2-5020/19 od 10.06.2019.godine i Odlukom o pokretanju postupka dodjele građevinskog materijala, broj: 02-02-1-7746/19 od 08.08.2019. godine, u skladu sa prilivom sredstava u Budžetu.

Ugradnju dodijeljenog građevinskog materijala korisnici su dužni izvršiti o svom trošku.

 

III

 

Kriteriji  na osnovu kojih će se vršiti izbor korisnika pomoći su:

r.br. KRITERIJI MAX. BROJ BODOVA
1 Važnost, prioritet i hitnost kandidovanih projekata 15
2 Projekti koji su u fazi realizacije (ranije započeti projekti) 15
3 Procenat učešća građana i drugih investitora u sufinasiranju projekta 20
4 Projekti koji postižu najveće efekte na području gdje se realizuju 30
5 Projekti koji će nakon realizacije biti za upotrebu-korištenje građana 20

 

Da bi podnosilac zahtjeva ostvario pravo na dodjelu građevinskog materijala treba da bude bodovan iz najmanje tri kategorije, a da ukupan zbir bodova iznosi minimalno 50.

 

IV

 

Uslovi za izbor korisnika pomoći su:

  • da se radi o mjesnoj zajednici, javnoj ustanovi, sportskim i kulturnim udruženjima, ostalim udruženjima, grupi građana koji djeluju na području općine Lukavac;
  • da se radi o nekom od objekata od interesa za lokalnu zajednicu (sportski objekti, objekti kulture, spomen obilježja, ambulante, škole, infrastrukturni objekti kao i radovi na sanaciji prostora koji su vezani za zaštitu životne sredine za koje građani imaju potrebu) koga je potrebno obnoviti i da se taj objekat nalazi na području općune Lukavac;
  • da se za radove ili za infrastrukturu koja prolazi nekretninama koje nisu u vlasništvu izvođača, osigura pisana saglasnost i pravni osnov za izvođenje radova.

 

V

 

            Prijavu na Javni poziv podnosi se na obrascu 2. koji se može preuzeti  na web stranici općini Lukavac ili u šalter-sali općine Lukavac.

Uz prijavu, podnosioci su dužni dostaviti izjavu, ovjerenu od nadležnog organa, da će donirani materijal ugraditi o svom trošku (obrazac 1.) koja se može preuzeti na web stranici općine Lukavac ili u šalter-sali općine Lukavac i slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

  • rješenje o registraciji podnosioca zahtjeva sa podacima o osobi ovlaštenoj za zastupanje, odnosno ovlaštenje za zastupanje u predmetnom postupku, ukoliko se radi o osobi koja nije zakonski zastupnik podnosioca zahtjeva potpisi građana na čiju je incjativu je podnešen zahtjev,
  • izvod iz katastra nekretnina,
  • objekti koji nisu u vlasništvu izvođača, treba da osigura pisanu saglasnost i pravni osnov za izvođenje radova,
  • specifikaciju radova koji se planiraju izvršiti na predmetnom objektu,
  • popunjenu i potpisanu izjavu na obrascu 1., koji je sastavni dio ovog Poziva, ovjerenu od strane ovlaštenog organa, da će dobiveni građevinski materijal ugraditi o svom trošku ili potpisi grupe građana na čiju je incjativu podnešen zahtjev.

 

VI

 

Postupak pregledanja prijava i utvrđivanje prijedloga odluke o dodjeli materijala u skladu sa Pravilnikom vrsiti će Komisija koji imenuje općinski načelnik, a konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi Općinski načelnik.

 

VII

 

Nadzor i provjeru namjenskog utroška sredstava vrši općina Lukavac putem stručne komisije koju imenuje Općinski načelnik. Provjere se vrše na osnovu mjesečnih izvještaja korisnika sredstava u odnosu na potpisani ugovor, izrade godišnjeg plana terenskih posjeta, provođenja kontrola na terenu i izrade izvještaja o provedenoj kontroli, koji sadrži nalaze i prijedlog mjera.

 

VIII

 

Prijave na javni poziv sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

Općina Lukavac

Služba za investicije, komunalno-stambene i poslove mjesnih zajednica

Trg slobode br. 1

75300 Lukavac

ili lično u šalter Sali općine Lukavac (šalter 8 i 9), svakim radnim danom od 08 do 16h.

 

 

Poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a isti će biti objavljen na oglasnoj ploči, web stranici općine Lukavac i lokalnim medijima.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Mirela Bubić, dipl.pravnik