Naslovna AKTUELNO Općinski načelnik uputio poziv nevladinim udruženjima za predaju projektnih prijedloga

Općinski načelnik uputio poziv nevladinim udruženjima za predaju projektnih prijedlogaOpćinski načelnik uputio je javni poziv organizacijama civilnog društva/ nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata.

 

Javni poziv glasi:

 

Općina Lukavac poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Lukavac.

 

I UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM POZIVU

 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju zainteresirane nevladine/neprofitne organizacije koje su osnovane i registrirane u BiH, čiji je predstavnik državljanin BiH. Projekti se realiziraju na području općine Lukavac, a namijenjeni su građanima općine Lukavac, i odnose se na područja kulture, zaštite okoliša, poljoprivrede, socijalne zaštite, humanitarni rad, sport, te ostali projekti od značaja za općinu Lukavac.

 

II PODRUČJA NA KOJA SE ODNOSI JAVNI POZIV

 

LOT 1.
Kultura, (unaprjeđenje i zaštita kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa zavičajnog prostora, manifestacije koje potiču međugradsku kulturnu suradnju, izdavaštvo, promociju knjiga i izložbe koje doprinose razvoju i obogaćivanju kulturnog života općine Lukavac organizovanjem kulturnih manifestacija u općini Lukavac, muzičku, likovnu, pozorišnu i plesnu djelatnost, multimedijalnu djelatnost, promociju mladih u kulturi).
LOT 2.
Sport, (organiziranje i provođenje sportskih manifestacija, i sportskih manifestacija djece, mladih i odraslih, za koje je iskazan interes općine Lukavac, kvalitetni, rekreacijski sport, sportske programe i sadržaje koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života u oblasti sporta, aktivnosti koje promoviraju amaterizam, volonterizam i timski rad u sportu, uspostavljanja omladinskih pogona pri takmičarskim klubovima) i sl.
LOT 3.
Invalidni sport, (organiziranje i provođenje sportskih manifestacija udruženja sa invaliditetom, sportskih manifestacija za mlađi uzrast, mladih i odraslih, za koje je iskazan interes općine Lukavac, kvalitetni, rekreacijski sport, sportske programe i sadržaje koji doprinose unaprjeđenju kvalitete života osoba sa invaliditetom u oblasti sporta, aktivnosti koje promoviraju amaterizam, volonterizam i timski rad u sportu, uspostavljanja omladinskih pogona pri takmičarskim klubovima) i sl.
LOT 4.
Očuvanje raznolikosti ekosistema na području općine Lukavac kroz omladinski
volonterizam i građanske inicijative, projekat očuvanja ribljeg fonda, ispitivanje kvaliteta vode na jezeru Modrac i prirodnog priraštaja ribe.
Zaštita okoliša (aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi, unaprjeđenje kvalitete življenja, zaštita i očuvanje zdravlja i životne sredine, jačanje ekološke svijesti i dobre prakse lokalne zajednice, promocija zdravog načina života).
LOT 5.
Poljoprivreda, (manifestacije koje doprinose promociji i očuvanju poljoprivredne djelatnosti te razvoju ruralnih područja općine Lukavac, savjetovanja u cilju poboljšanja zaštite poljoprivrednih proizvoda, okoliša te promociji zdrave hrane, ljekovito bilje).
Podsticaji poljoprivrednoj proizvodnji sa ciljem postizanja samoodrživosti i pokretanje vlastitih biznisa na području općine Lukavac.
LOT 6.
Socijalna zaštita, (zaštita porodice, zaštita i promocija ljudskih prava, prava djeteta i prava manjina, unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, penzionera i djece s poteškoćama u razvoju, edukacija mladih o porocima suvremenog svijeta (droga, alkohol, pušenje i dr.), jednakopravnost spolova (kroz komponente Gender akcionog plana BIH).
Na transferu Javni poziv za realizaciju projekata OCD (nevladine organizacije, udruženja penzionera i slično), i Javni poziv u oblasti sporta, u 2018. godini, za sufinansiranje projekata planirano je 155.000,00 KM (75.000,00- LOT 1,4,5,6 + 50.000,00 – LOT 2 + 30.000,00KM – LOT 3). Ukupna vrijednost po jednom projektu je od 4.000,00 do 8.000,00 KM. Općina Lukavac zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.
Dužina trajanja svakog projekta može biti do 7 mjeseci. Izabrani projekti se trebaju sprovesti u periodu od Juna do decembra 2018. godine.

 

PRAVO UČEŠĆA:

 

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija),a u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Aplikant na jedan LOT može aplicirati samo jednim projektom.
Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

 

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Lukavac se može preuzeti od 15.05.2018. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: [email protected] ili lično preuzimanjem u: Općina Lukavac, u šalter sali općine Lukavac, Trg slobode 1, 75300 Lukavac. ili kancelarije br. 64. Trg slobode 1, 75300 Lukavac.
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici općine Lukavac (www.lukavac.ba,).
Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese [email protected] sa naznakom za objavljeni Javni poziv. Pitanja se mogu postavljati do 25.05.2018. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od primitka upita.

 

PREDAJA APLIKACIJA:

 

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), ili na pisarnici općine u periodu od 08:00 do 17:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom za Javni poziv:
Općina Lukavac, Trg slobode 1, 75300 Lukavac.
Rok za predaju aplikacija je 30.05.2018. godine do 24:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.
Spoljašnja strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati, prijava na javni poziv, LOT Br.____”.
O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.
Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici općine Lukavac (www.lukavac.ba), kao i na oglasnoj ploči općine.