Naslovna AKTUELNO Raspisan oglas za prijem pripravnika vatrogasaca

Raspisan oglas za prijem pripravnika vatrogasaca

Na osnovu ukazane potrebe i u skladu sa zakonom  načelnik Općine Lukavac Edin Delić objavio je  Javni oglas za prijem pripravnika u Službu civilne zaštite općine Lukavac.

 

U Službu CZ   bit će primljeno pet pripravnika, od čega  dva pripravnika vatrogasca vozača i tri vatrogasca. Isti se primaju na  osnovu člana 108. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu,  kao i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem pripravnika u Općinu, slijedeći i raniju praksu primanja pripravnika u rad Službi.


 

Kandidati, pored općih uslova  iz člana 76. Zakona o drzavnoj službi TK,  trebaju ispunjavati i posebne uslove koji se odnose  na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji  Jedinstvenog organa državne službe Općine Lukavac i Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu.

 

Za pripravnike vozače u moraju imati  najmanje III stepen školske spreme odgovarajuće struke tehničkog smjera  (vatrogasne, građevinske, metalske, hemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer  tehničke struke), te položen vozački ispit „C“ kategorije. Kandidat treba da je psihofizički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova vatrogasca i da nije stariji od 25 godina života.

 

Za vatrogasce kandidati treba da imaju najmanje III stepen školske spreme odgovarajuće struke tehničkog smjera (vatrogasne, građevinske, metalske, hemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer  tehničke struke). Kandidat treba da je psihofizički i zdravstveno sposoban za vršenje poslova vatrogasca i da nije stariji od 25 godina života.

 

Kandidati koji budu željeli aplicirati na ovaj poziv trebaju na adresu  OPĆINA LUKAVAC – Stručna služba Općinskog  Načelnika – „Komisija za provođenje postupka prijema pripravnika u Službu civilne zaštite Općine Lukavac dostaviti sljedeću dokumentaciju: potpisanu prijavu na  oglas, kratku  biografiju  i kontakt podatke(adresa, broj telefona, e-mail adresa),važeći izvod iz matične knjige rođenih ,uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci),ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (ne stariju od tri mjeseca), diplomu o završenoj srednjoj školi, svjedodžbu o završenom svakom razredu srednje škole, dokaz da kandidat nema radni staž i iskustvo u struci nakon sticanja srednje stručne spreme (uvjerenje izdato od strane JU „Služba za zapošljavanje“, uvjerenje izdato od strane Porezne uprave Federacije BiH i ovjerena izjava da kandidat nema radni staž i iskustvo u struci nakon sticanja srednje stručne spreme),ovjerenu kopiju važeće vozačke dozvole za „C“ kategoriju (samo za poziciju broj: 01.) i dokaz o učešću jednog ili oba roditelja u odbrambenom ratu (uvjerenje nadležnog organa).

 

Pravo prijave na Javni oglas imaju lica koja poslije stečenog najmanje III (trećeg) stepena stručne spreme nemaju radnog staža i iskustva u struci neophodnog za samostalan rad i polaganje stručnog ispita, i koja su prijavljena na evidenciju kod Službe za zapošljavanje.

 

U skladu sa odredbama člana 108. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH”, broj: 64/09) i člana 83. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/17), prijem pripravnika vrši se na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci.

 

Kandidati koji blagovremeno dostave potpune prijave i dokažu da ispunjavaju opće i posebne uslove imaju pravo pristupiti intervjuu koji  podrazumijeva provjeru znanja iz oblasti Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine FBiH”, broj: 64/09). O terminu održavanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Postupak izbora kandidata će provoditi  Komisija za izbor,  koja će razmotriti pristigle prijave, provesti intervju i utvrditi listu kandidata, te istu dostaviti  rukovodiocu organa državne službe na izbor.

 

Izbor kandidata izvršit će rukovodilac organa državne službe sa liste kandidata.

 

Izbor kandidata izvršit će se na osnovu kriterija prosjeka ocjena završenog srednjeg obrazovanja, rezultata ostvarenih na intervjuu i u skladu sa odredbama čl. 3. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu.

 

U slučaju da kandidati imaju isti broj bodova, prednost imaju članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i demobilisanih boraca, u skladu sa odredbama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/12 i 5/14).

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Oslobođenje” i službenoj internet stranici Općine Lukavac.

 

Prijave dostaviti na adresu Trg Slobode br. 1,  75300 Lukavac.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

(RTV Lukavac)