Naslovna AKTUELNO Usvojen novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH

Usvojen novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u FBiH


U Federaciji BiH usvojen je novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju, a čija primjena počinje od 01.01.2020. godine.

 

U “Službenim novinama FBiH”, br.73/19 od 04.10.2019.godine, zvanično je objavljen je ovaj Pravilnik, a kojim se uređuje sadržaj i način vođenja kancelarijskog poslovanja u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, zakonodavnim i izvršnim organima vlasti, kao i pravnim licima sa javnim ovlaštenjima i drugim pravnim licima javnog karaktera.

 

Iz Refam Creative Solutions – REC d.o.o. Sarajevo savjetodavnog servisa za Akta.ba su kazali da je primjena pravilnika stupila na snagu osmog dana od dana objave ali da će ga institucije morati primjenjivati od 01.01.2020. godine. Već je održan niz edukacija službenih organa a kojih se tiče ovaj Pravilnik.

 

“Ono što je poznato jeste da kancelarijsko poslovanje obuhvaća primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje pošte, odnosno akata, zavođenje akata i njihovo združivanje, dostavljanje predmeta i akata u rad, rad s aktima, razvođenje predmeta i akata, rokovnik predmeta, otpremanje pošte i stavljanje predmeta i akata u arhivu – arhiviranje i njihovo čuvanje. U odnosu na dosadašnji pravilnik, dio koji je u novom pretrpio najveće izmjene odnosi se na manji broj klasifikacionih oznaka, zatim je uređeno pitanje izrade i korištenja faksimila, te način preuzimanja službenih akata između ukinutih i novoosnovanih organa”, kazali su.

 

Dodali su da su odredbe ovog Pravilnika predvidjele i digitalizaciju komunikacije između organa i stranaka, pod uslovom da se usvoje potrebni zakonski i podzakonski propisi.

 

Kada je riječ o izradi i korištenju faksimila, primjerak odluke o izradi faksimila i otisak faksimila rukovodioca federalnog organa iz člana 1. ovog pravilnika, taj organ je dužan u roku od 15 dana od dana izrade faksimila dostaviti Federalnom ministarstvu pravde koje vodi Knjigu evidencije o izrađenim faksimilima u federalnim organima iz člana 1. ovog pravilnika. Također, primjerak odluke o izradi faksimila i otisak faksimila rukovodilaca kantonalnih, gradskih i općinskih organa su dužni u roku od 15 dana od dana izrade faksimila dostaviti kantonalnom ministarstvu nadležnom za poslove uprave koje vodi Knjigu evidencije o izrađenim faksimilima za kantonalne, gradske i općinske organe iz člana 1. ovog pravilnika.

 

Pravilnikom su klasifikacijske oznake razrađene po materiji i svrstane u odgovarajuće grupe, obilježene dvocifrenim brojevima od 01 do 45.

 

Svi predmeti i akti u kancelarijskom poslovanju iz nadležnosti organa iz člana 1. ovog pravilnika obavezno se razvrstavaju po klasifikacijskim oznakama utvrđenim ovim pravilnikom. Razvrstavanje predmeta i akata iz stava 1. ovog člana na klasifikacijske oznake vrši se u knjigama evidencije iz člana 6. ovog pravilnika, prilikom upisa novoprimljenih predmeta od pošiljatelja (ulazna pošta) odnosno novih predmeta za primatelja tzv. izlazna pošta.

 

U okviru XVIII segmenta koji se odnosi na Postupak primopredaje službnih akata, spisa i druge službene dokumentacije između ukinutih i novoosnovanih federalnih i kantonalnih organa uprave, općinskih i gradskih službi za upravu, odnosno upravnih organizacija, navodi se da primopredaju službenih akata između ukinutog i novoosnovanog organa vrši komisija koju osniva Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno vlada kantona, a u gradu i općini, gradonačelnik odnosno načelnik, i to od predstavnika ukinutog i novoosnovanog organa.

 

Ukinuti organ na dan prestanka svog rada dužan je da zaključi evidencije o svim svojim službenim aktima, vrši njihov popis i predaje ih, u sređenom stanju, novoosnovanom organu.